16. 03. 2020 Nadácia Pontis

Výzva na predkladanie projektov na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji

Nadačný fond Kia pri Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, môžete podávať do 17. apríla 2020.

Cieľ grantového programu:

 • rozvoj životného prostredia,
 • revitalizácia verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok, školských záhrad, oddychových zón pre klientov neziskových organizácii, bezpečných chodníkov,
 • riešenie sociálnych problémov komunity, sociálna a zdravotná pomoc,
 • vzdelávacie aktivity, workshopy, medzigeneračné vzdelávanie, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia,
 • včelárstvo, kynológia.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:
(za oprávnené sa považujú výdavky realizované medzi 16. 3. – 18. 9. 2020)

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít.

Oprávnené výdavky musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu). Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nejednoznačného výkladu oprávnených položiek tieto prekonzultovať so žiadateľom pred postupom do losovania, prípadne ich zamietnuť.

Neoprávnené náklady:

 • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
 • prenájom priestorov a vybavenia,
 • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
 • vecné odmeny, oblečenie,
 • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.),
 • výdavky realizované mimo termínu podpory,
 • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti.

Oprávnení žiadatelia:

 • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, občianske združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy, mestá a obce,
 • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba, ani podnikateľský subjekt,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • žiadateľ v predchádzajúcom roku 2019 nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo 2019,
 • žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok (neplatí pre obce a mestá).

Finančné a formálne kritériá projektu:

Oprávnenosť projektu

 • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji.
 • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

Výška grantu 

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 1 000 eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1 000 eur, nie viac, inak bude žiadosť vyradená. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur. V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Odporúčanie zamestnanca 

 • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu
 • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt
 • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt

Prijímanie žiadostí

 • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 17. apríla 2020 do 18:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke www.darca.sk. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • pri registrácii je potrebné vybrať si fond Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis a program Dobrovoľníctvo 2020. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.
 • k žiadosti je potrebné nahrať povinné prílohy (v časti Prílohy v elektronickej žiadosti):
  • sken dokladu o pridelení IČO,
  • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

Časový harmonogram:

16. marec 2020: Vyhlásenie grantovej výzvy
17. apríl 2020: Uzávierka predkladania projektov
20. apríl – 1. máj 2020: Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
4. – 8. máj 2020: Výber podporených projektov
11. – 15.máj 2020: Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv
18. máj – 18. september 2020*: Realizácia projektov, monitoring
2. október 2020: Najneskorší možný termín pre zaslanie záverečnej správy, následne kontrola záverečných správ a 100% refundácia

* Žiadateľ vyplní vo svojej žiadosti na karte č. 2 (Súhrnné informácie) dátum začatia projektu a dátum ukončenia projektu. Termín na predloženie záverečnej správy a vyúčtovania bude následne do 15 kalendárnych dní od uvedeného dátumu ukončenia projektu. Najneskorší možný dátum ukončenia projektu je však 18. 9. 2020.

Výber projektov:

Všetky prijaté žiadosti budú skontrolované, či sú v súlade s grantovou výzvou.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti:

 • predložené neoprávneným subjektom,
 • ktoré nedodržia uzávierku (17. 04. 2020, 18:00 hod.),
 • ktoré nebudú obsahovať potrebné náležitosti a prílohy,
 • ktoré nespĺňajú kritérium: jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt a jedna organizácia môže podať iba jeden projekt,
 • ktoré nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.

Z hodnotenia budú vylúčení žiadatelia:

 • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo vyhláseným Nadáciou Kia Motors Slovakia v roku 2019,
 • ktorí boli podporení v rámci grantového programu Šport v regióne 2020.

Z projektov, ktoré prejdú formálnou kontrolou žiadosti, budú úspešné projekty vybrané losovaním.

Odporúčania:

 • do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity, ciele a číselné údaje, ktoré chcete dosiahnuť,
 • grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú oprávnenými nákladmi,
 • v rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a orientačná suma. V priebehu realizácie projektu bude potrebné riadiť sa schváleným rozpočtom,
 • pri príprave rozpočtu prosím venujte pozornosť inštrukciám Nadácie Pontis k jednotlivým typom výdavkov, ako aj pravidlám pri záverečnom vyúčtovaní projektov, zverejneným na stránke www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy. Úspešní žiadatelia budú zmluvne zaviazaní dané podmienky dodržiavať.

Realizácia projektov:

 • Nadácia Pontis uzavrie s úspešnými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej bude okrem iného uvedená nasledujúca podmienka: Grant bude Príjemcovi vyplatený jednorázovo po vyúčtovaní a doručení fotokópií účtovných dokladov za nákup tovarov a služieb od dodávateľov a po odovzdaní záverečnej správy Nadácii Pontis.
 • Akékoľvek zmeny projektu, vrátane presunu prostriedkov grantu medzi jednotlivými rozpočtovými položkami, sú možné len s písomným súhlasom Nadácie Pontis, maximálne však do výšky 15 % zo schválenej sumy.
 • Prijímateľ dotácie je povinný viesť evidenciu účtovných dokladov o výdavkoch podporovanej činnosti tak, aby v rámci vyúčtovania dotácie a prípadnej kontroly preukázal, že grant bol preukázateľne a jednoznačne použitý v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou. Zmena účelu podporovanej činnosti nie je možná.
 • Prijímateľ grantu je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) je finančne podporená prostredníctvom Nadačného fondu Kia V Nadácii Pontis a použiť príslušné logá.
 • Zástupcovia Nadácie Pontis budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.
 • Po ukončení realizácie projektu, príjemca grantu vypracuje a predloží záverečnú správu v elektronickej podobe na www.darca.sk a súčasne pošle vyúčtovanie grantu – t. j. úplné a správne doklady (kópie) potvrdzujúce čerpanie grantu poštou na adresu: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava.  Súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.
 • v prípade nedodržania podmienok môže byť príjemca vyzvaný vrátiť poskytnutý grant Nadácii v plnej výške.

Kontakty:

Pokiaľ je to možné, komunikáciu s Nadáciou Pontis týkajúcu sa vášho projektu veďte písomne prioritne prostredníctvom portálu www.darca.sk. V časti Pošta môžete posielať svoje otázky. Pri každej novej informácii vás na ňu systém upozorní zaslaním notifikačnej správy na vami zadanú e-mailovú adresu.

V prípade otázok ku grantovému programu, žiadosti, oprávnenosti nákladov kontaktujte programovú manažérku Katarínu Teglassyovú (katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk), 0918 579 816.

Pre účasť zamestnancov Kia Motors Slovakia na dobrovoľníckych aktivitách, kontaktuje projektovú koordinátorku Simonu Pružinskú (pruzinska@nadaciakia.sk), 0911 146 001.

 

Foto: Unsplash, Clay Banks

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111