Pontis n.o.

Nezisková organizácia Pontis n.o. bola zaregistrovaná 18. januára 2008 v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS−3789/245/2008−NO. Zakladateľom neziskovej organizácie je Nadácia Pontis.

Pontis n.o. v súčasnosti realizuje programy Techsoup Slovensko a Meet and Code. Svoje služby poskytuje najmä pre:

neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy)

organizácie Slovenského Červeného kríža

cirkevné organizácie

verejné knižnice

školy

nemocnice

sociálne zariadenia

záujmové združenie právnických osôb

organizácie s medzinárodným prvkom

Správna rada

Michal Kišša

správca Nadácie Pontis, predseda správnej rady


Radoslav Derka

konzultant, člen správnej rady


Marcel Imrišek

riaditeľ firmy ProRate, člen správnej rady


Revízor

Lucie Schweizer

konateľ v Schweizer Legal s.r.o.


Ľudia

Martina Kolesárová

riaditeľka (od 7.6.2021)


Maroš Silný

programový manažér, zodpovedný za programy Techsoup Slovensko a Meet and Code


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.