Venujte 2 % pozitívnej zmene Slovenska

Venujte časť dane témam, ktoré nevyvolávajú emócie, sú však nevyhnutné na dosiahnutie udržateľnej zmeny.

Ďakujeme, že aj vám záleží na tom, aby zo Slovenska bolo miesto, kde sa nám všetkým žije lepšie. Kde sa darí inováciám, modernému vzdelávaniu a podniká sa zodpovedne. Nechceme snívať o živote, ktorý sa žije v iných krajinách, chceme ho vytvárať tu a teraz – doma.  

Hľadáme cesty, ako odstrániť príčiny problémov, nielen ich dôsledky. Je to náročná cesta, ktorá nevyvoláva silné emócie a príbehy. Sme však presvedčení, že na dosiahnutie udržateľnej zmeny je tento prístup nevyhnutný.  

Venujeme sa rozvoju sociálnych inovácií, podpore zodpovedného podnikania a filantropii s dopadom. 

Každý váš príspevok investujeme do lepšieho Slovenska.

Ďakujeme!

Podieľajte sa na tom, ako sa na Slovensku:

Darí sociálnym inováciám vo vzdelávaní, pri podpore demokracie či inklúzie

Mení myslenie veľkých i menších donorov a filantropia sa stáva bežnou súčasťou našich životov

Zlepšuje podnikateľské prostredie smerom k zodpovednosti

K čomu prispejú vaše 2 %

V oblasti sociálnych inovácií

Pomôžeme organizáciám rásť a šíriť ich aktivity pomocou programu Impact Lab
Prepojíme ľudí z organizácií, biznisu a verejnej správy  na unikátnom podujatí Impact Summit o sociálnych inováciách
V centrách Budúcnosť INAK naučíme deti vytvoriť si vlastnú inováciu, ktorá rieši problém v ich okolí 
Podnikavosť, digitálne a mäkké zručnosti budeme rozvíjať vo viacerých miestach na Slovensku 

V oblasti filantropie

Spustíme kampaň #GivingTuesday, aby sme motivovali firmy aj jednotlivcov k darcovstvu
Poskytneme viac než tisíc grantov v nadačných fondoch
Prinesieme viac príbehov filantropov a filantropiek z nášho regiónu, aby sme inšpirovali ďalších
V dvoch zbierkach prerozdelíme niekoľko ton šatstva, drogérie či potravín

V oblasti zodpovedného podnikania

Zorganizujeme počas Nášho Mesta tisícky ľudí pre pomoc komunitám, pamiatkam a prírode
Budeme vzdelávať zamestnávateľov, ako pracovať s diverzitou a inklúziou
Oceníme zodpovednosť firiem, organizácií a jednotlivcov oceneniami Via Bona Slovakia a Cena SDGs 
V BLF zaviažeme ešte viac firiem, aby presadzovali princípy zodpovedného podnikania

Niektoré z našich výsledkov za minulý rok:

0 +Grantov pre organizácie
0 +Vzdelávacích stretnutí v centrách Budúcnosti INAK
0 +Ľudí zasiahli aktivity v programe Impact Lab
0 Signatárov Charty diverzity

Naše údaje

 • Obchodné meno (názov): Nadácia Pontis
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: Nadácia
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31784828

Ako postupovať?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypíšte Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4.  2024 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v časti „Naše údaje“.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (pre rok 2024 sa dátum posúva do 2. 4.) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Ak právnická osoba v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (pre rok 2024 sa dátum posúva do 2.4.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité termíny

 • 15. február 2024 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 2. apríl 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Termín sa v tomto roku posunul na 2. apríl, pretože 31. marec je nedeľa a najbližší pracovný deň je až uvedený dátum (utorok). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • 2. apríl 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2024 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
 • 30. apríl 2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ako sme použili 2 % v minulých rokoch

Asignácia dane tvorí dôležitú súčasť našich príjmov. Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či firemné 2 % z dane práve Nadácii Pontis. Kliknite si na jednotlivé roky a sledujte, ako sme podiel dane použili.

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane prijatých v roku 2021 a čerpaných do 31. 12. 2022

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 2 189 753,87 € 82,26%
Podpora vlastných projektov 194 502,30 € 7,31%
Správa grantových kôl 214 970,95 € 8,08%
Pokrytie administratívnych nákladov 62 711,78 € 2,36%
Celkom 2 661 938,90 € 100,00%
Podrobnú špecifikáciu použitia sme zverejnili v Obchodnom vestníku č. 95/2023.

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane prijatých v roku 2020 a čerpaných do 31. 12. 2022 (predĺženie čerpania o 1 rok z dôvodu pandémie)

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 767 950,14 € 81,31%
Podpora vlastných projektov 240 560,44 € 11,06%
Správa grantových kôl 165 725,31 € 7,62%
Celkom 2 174 235,89 € 100,00%
Podrobnú špecifikáciu použitia sme zverejnili v Obchodnom vestníku č. 95/2023.

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2019

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 931 444,91 € 77,36%
Podpora vlastných projektov 275 933,73 € 11,05%
Správa grantových kôl 252 555,66 € 10,11%
Pokrytie administratívnych nákladov 36 912,59 € 1,48%
Celkom 2 496 846,89 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2018

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 501 496,85 € 79,64%
Podpora vlastných projektov 217 615,13 € 11,54%
Správa grantových kôl 155 284,39 € 8,24%
Pokrytie administratívnych nákladov 10 900,07 € 0,58%
Celkom 1 885 296,44 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2017

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 440 040,58 € 72,20%
Podpora vlastných projektov 367 432,76 € 18,42%
Správa grantových kôl 149 006,05 € 7,47%
Pokrytie administratívnych nákladov 38 114,79 € 1,91%
Celkom 1 994 594,18 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2016

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 151 040,72 € 67,81%
Podpora vlastných projektov 390 037,09 € 22,98%
Správa grantových kôl 143 930,97 € 8,48%
Pokrytie administratívnych nákladov 12 446,14 € 0,73%
Celkom 1 697 454,92 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2015

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 277 272,95 € 53,75%
Podpora vlastných projektov 871 322,76 € 36,67%
Správa grantových kôl 226 773,19 € 9,54%
Pokrytie administratívnych nákladov 1 031,97 € 0,04%
Celkom 2 376 400,87 € 100,00%

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.