08. 02. 2019 Zodpovedné podnikanie

Podporíme projekty, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje šiesty ročník grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V spolupráci so zapojenými firmami prerozdelíme na tento účel 60 000 eur určených na jednoročné projekty.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných. Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny. Cieľ programu Cieľom grantového programu je rozvíjať etiku, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou analytických a watchdogových organizácií, inovatívnych platforiem a iniciatív.

Kto môže žiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na:

 • presadzovanie systémových zmien
 • dohliadanie na efektívne čerpanie verejných financií
 • odhaľovanie káuz korupcie a klientelizmu
 • rozvíjanie nástrojov a riešení na inovatívne aplikácie a databázy
 • vytváranie sietí kľúčových aktérov

Žiadateľom môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia a neinvestičný fond. Program nie je určený sociálne ani environmentálne zameraným iniciatívam, pokiaľ tieto nie sú úzko spojené s nehospodárnym alebo netransparentným vynakladaním verejných financií. O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.
Nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Výška grantu

V šiestom ročníku grantového programu podporíme tri jednoročné projekty vo výške maximálne 20 000 EUR. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme sumu maximálne 60 000 EUR.
Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90 % schváleného grantu vyplatíme po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu, druhú splátku vo výške 10 % po predložení záverečnej správy projektu (december 2019).
Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia nižšie uvedené účely, a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať a vydokladovať v čase realizácie projektu od 1. marca 2019 do 30. novembra 2019.

Na aký účel možno grant použiť

Organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

 • zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu v oblastiach súdnictva, polície a prokuratúry,
 • hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov a zlepšenia prístupu k informáciám,
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach

Zámerom programu je podporiť a posilniť existujúce alebo naplánované aktivity vybraných organizácií, ktorým sa chcú venovať aj po skončení tohto programu. Jeho zámerom nie je vytváranie krátkodobých projektov len pre účely tohto programu, ktoré po vyčerpaní podpory zaniknú. Rozpočtové položky projektu môžu pokrývať aj režijné náklady projektu.

Časový harmonogram

18. február 2019: Uzávierka prijímania žiadostí o grant
Do 28. februára 2019: Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov
1. marec – 30. november 2019: Realizácia projektov
december 2019: Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 2. splátky grantov

Prijímanie žiadostí

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 18. februára 2019 cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.
Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať ako darcu Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a program Pre transparentné Slovensko 2019. Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.
Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Povinná súčasť žiadosti o grant

V elektronickej žiadosti na www.darca.sk v časti Galéria požadujeme priložiť:

 • výročnú správu žiadajúcej organizácie za rok 2017
 • fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti advokácie verejných záujmov Výročná správa môže mať formát naskenovaného dokumentu, PDF alebo Word súboru s maximálnym objemom 5 MB. Maximálna veľkosť fotografie je 2 MB.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 4. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.
 5. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 6. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 7. Organizácia pri svojej činnosti (realizácii projektu) spolupracuje s ďalšími partnermi v snahe naplniť svoje zámery.
 8. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania projektu aj po jeho skončení.
 9. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom. Každé kritérium bude bodovo ohodnotené na stupnici od 0 bodov (rozhodne nie) do 5 bodov (rozhodne áno). Jedna projektová žiadosť môže dosiahnuť maximálne 45 bodov. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte programovej manažérke Nadácie Pontis Kristíne Marušovej cez sekciu Pošta vo vašom konte na www.darca.sk, mailom na kristina.marusova@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0917 260 904.

Dokumenty na stiahnutie

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111