05. 05. 2023 Filantropia

Základné školy vytvoria vďaka Nadačnému fondu SEPS videá o elektrickej energii

Vzdelávanie v oblasti energetickej gramotnosti podporí Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava sumou 60 000 eur.

Cieľom grantového programu bolo podporiť vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie ako aj podporiť rozvíjanie aktivít energetickej gramotnosti zo strany učiteľov na základných školách.

Žiadatelia si museli vybrať minimálne 2 z 8 definovaných tém a tie spracovať do podoby vyučovacej hodiny. Výška grantu bola stanovená podľa počtu spracovaných tém: pri dvoch témach išlo o sumu od 5 000 eur, pri všetkých ôsmich spracovaných témach o sumu až do výšky 20 000 eur.

Členovia a členky hodnotiacej komisie:

  • Jozef Beňuska (Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha, Martin),
  • Martina Bolibruchová (zmudri.sk),
  • Peter Kelescenyi (Národný inštitút vzdelávania a mládeže),
  • Janka Raganová (Katedra fyziky Univerzity Mateja Bela),
  • Tereza Matkuliak (odborníča na edukatívne videá).

Hodnotiaca komisia vybrala spomedzi 25 návrhov spracovaných tém od 8 žiadateľov 24 tém.
Celková podporená suma všetkých spracovaných tém predstavuje 60 000 eur.

Témy a počet prijatých návrhov:
1. Cesta elektriny – 4 návrhy,
2. Elektrina okolo nás – 3 návrhy
3. Skladovanie elektriny – 1 návrh
4. Emisie pri výrobe elektriny – 1 návrh
5. Jednosmerný a striedavý prúd – 1 návrh
6. Energetický mix na Slovensku – 3 návrhy
7. Obnoviteľné zdroje energií – 7 návrhov
8. Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali – 4 návrhy

Jednotlivé témy musia učitelia odučiť na základných školách od 02. 05. 2023 do 30. 06. 2023.
Žiadatelia musia okrem odučenia vybraných spracovaných tém tieto témy aj zaznamenať na videozáznam v dĺžke cca 30 – 40 minút. Videozáznam z každej spracovanej témy bude následne spracovaný ako metodický materiál, metodické video na výučbu danej témy energetickej gramotnosti pre 2. stupeň základných škôl, ktoré bude voľne prístupné.

Následne bude pripravený pre úspešných žiadateľov workshop k tvorbe a spracovaniu edukatívnych videí.

Niektoré z úspešných projektov:

Žiadateľ: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Projekt: Energetická gramotnosť na školách

Spracované témy:
Elektrina okolo nás
Obnoviteľné zdroje energií

Deti z marginalizovaných rómskych komunít sa stanú bádateľmi. Počas prvej hodiny na tému Elektrina okolo nás budú merateľmi, zapisovateľmi a hodnotiteľmi nameraných údajov. Práca na tabletoch im pomôže zlepšovať aj kompetencie z IKT. Výsledkom okrem osvojeného učiva bude, že žiaci a žiačky dokážu zhodnotiť, čo sa im podarilo.
Druhá hodina sa bude zaoberať problematikou Obnoviteľných zdrojov. Prostredníctvom experimentálneho bádania deti samé zrealizujú pokus, zanalyzujú výsledky a zhodnotia aktivitu.

Žiadateľ: Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Projekt: Energia hravou zadnou

Spracované témy:
Cesta elektriny
Elektrina okolo nás
Skladovanie elektriny
Emisie pri výrobe elektriny
Jednosmerný a striedavý prúd
Energetický mix na Slovensku
Obnoviteľné zdroje energií
Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali

So žiakmi bude škola v rámci projektu realizovať hands-on aktivity (praktické aktivity) pomocou vyučovacej metódy modelling method na témy súvisiace s energetickou gramotnosťou. Pomocou tejto metódy dokážu docieliť plynulejší priebeh hodiny pri zapojení všetkých žiakov do bádania s výrazným prehĺbením ich vedomostí.

Žiadateľ: Základná škola Jana Amosa Komenského, Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Projekt: Energia budúcnosti

Spracované témy:
Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali
Obnoviteľné zdroje energií

Obnoviteľné zdroje energie (veterná energia, slnečná energia, vodná energia, biomasa) sú alternatívou k fosílnym palivám, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a obmedzovaniu závislosti od fosílnych palív. Prostredníctvom vzdelávacích sád sa žiaci dozvedia o alternatívnych zdrojov energie a trvalo udržateľnom spôsobe života.
Vďaka vybudovaniu solárnej fontány na školskom dvore získajú aj mladší žiaci informácie o využívaní obnoviteľných zdrojoch.

Zoznam všetkých podporených projektov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111