20. 04. 2012 Nadácia Pontis

Vyberte si, komu pomôžete

Oslovila vás myšlienka firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti, ale neviete, kde presne by sa mala vaša firma angažovať?

Odpoveď: Práve pre tento prípad vám ponúkame inšpirácie a príklady, ako – a v akých rôznych oblastiach – to najčastejšie robia slovenské firmy.

Činnosť slovenských aj zahraničných firemných filantropov, ktorí pravidelne obsadzujú najvyššie priečky v rebríčkoch najštedrejších darcov, možno rozdeliť do štyroch oblastí: vzdelávanie, zdravie, ekológia a spoločnosť. Podpore vzdelávanie sa u nás celkom darí Rad verejnoprospešných projektov je založený na vzdelávaní, zvyšovaní odbornosti či integrácii handicapovaných. Slovenskí donori často podporujú poznávacie školské výlety, enviromentálnu výchovu a radi vyhlasujú rôzne súťaže, napríklad s cieľom podporiť moderné a interaktívne vyučovanie na školách. Výnimkou nie je ani uvádzanie vlastných projektov. Firma vyhlási súťaž na tému súvisiacu s odvetvím, v ktorom podniká a najšikovnejší študenti získajú finančný príspevok vo forme štipendia, možnosť stáže či vecnú cenu.

Zdravie podporujeme hlavne benefičnými akciami
Aj ochrana a podpora zdravia sú pre firmy podnikajúce v zahraničí samozrejmosťou. Keď hovoríme o firemnej filantropii, máme namysli hlavne finančné podporovanie rôznych nadácií, organizovanie firemných zbierok na drahý prístroj či podporu zavádzania nových a ekonomicky náročných vyšetrovacích a terapeutických metód. Slovenskí filantropi najradšej volia finančné dary, ktoré venujú buď priamo alebo v spolupráci s niektorou nadáciou. Veľký úspech u nás má aj organizovanie benefičných plesov a koncertov.

Spoločensky zodpovedným je aj ekologické podnikanie
V oblasti životného prostredia sa od firmy očakáva, že bude chrániť prírodné zdroje a podporovať vývoj technológií ohľaduplných k životnému prostrediu. Pre automobilový priemysel je napríklad dôležité znižovanie emisií automobilov, spoločensky zodpovedné banky zas môžu odmietnuť financovanie projektov s negatívnym environmentálnym dopadom. K oceneniam za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via BonaSlovakia patrí aj Zelená cena pre najekologickejšiu firmu. Minuloročným víťazom sa stala spoločnosť s projektom priamej podpory separovaného zberu vo viac než 800 mestách a obciach na Slovensku.

Neobmedzené možnosti v sociálnej oblasti
V sociálnej oblasti hovoríme o spoločensky zodpovednej firme, ak dodržiava pracovné štandardy, poskytuje istotu zamestnania a rovnaké pracovné príležitosti pre všetkých, zamestnáva handicapovaných a starších ľudí a zaisťuje rozvoj a profesionalizáciu svojich zamestnancov. Do sociálnej oblasti možno zaradiť aj boj proti chudobe. Pre mobilných operátorov nie je žiadny problém zorganizovať napríklad SMS zbierku. Firma môže z vlastných prostriedkov organizovať jarné upratovanie, pravidelné zbierky oblečenia či rozdávanie obedov pre bezdomovcov, všetko závisí len od kreativity a vôle pomôcť.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111