20. 08. 2013 Sociálne inovácie

Venture Philanthropy Fund

Dell dlhodobo podporuje strategický rozvoj občianskeho združenia Návrat formou angažovanej filantropie.

Pravidelné stretnutia pracovníkov jednotlivých centier Návrat

Občianske združenie Návrat je zatiaľ jedinou organizáciou, ktorej sa pomáha v rámci Venture Philanthropy Fund strategicky rásť. OZ Návrat sa venuje umiestneniu deti z detských domovov v náhradnych rodinách a sanácii rodín v kríze. Vďaka strategickej podpore sa podarilo:

  1. Návrat prešiel procesom strategického plánovania, ktorého výsledkom je reštrukturalizácia organizácie (nové organizačné štruktúry), redefinovaním vízie a misie, na základe čoho sa t.č. tvorí biznis plán na 5 rokov.
  2. Vznikli nové organizačné prvky s cieľom napĺňania misie, ako napr. Metodické centrum, posilnil sa stredný manažment, ujasnili sa zodpovednosti, procesy rozhodovania a pod. V záverečnej časti strategického plánovania došlo k stotožneniu sa pracovníkov s redefinovanou víziou Návratu a po 17 rokoch fungovania sú pomenované nové zámery pre ďalších 3 až 5 rokov.
  3. Dlhodobo poddimenzovaná administratívno-ekonomická časť organizácie sa stabilizovala možnosťou vytvoriť post office manažéra.
  4. Odborné vzdelávania a supervízie priebežne podporili pracovníkov Návratu v práci s klientmi.
  5. Zlepšili sa podmienky pre komunkáciu práce občianskeho združenia
  6. Realizovali kvalitatívneho výskumu s témou náhradnej rodinnej starostlivosti

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111