28. 07. 2014 Sociálne inovácie

Motivácia kenských učiteľov a študentov je kľúčom k úspechu

Ivana Uličná zosumarizovala svoje skúsenosti z dobrovoľníckej stáže.

Počas svojej dobrovoľníckej stáže v Keni som mala možnosť navštíviť desať  stredných škôl, kde som mohla spozorovať reálny prínos nášho projektu v podobe rozvíjania kreativity a praktických zručností študentov, v čom tradičné kenské vzdelávanie zaostáva. Zaujali ma však aj rozdiely v kvalite práce a aktivite IT klubov na jednotlivých školách. Čo spôsobuje tieto rozdiely vo výkone a teda ovplyvňuje efektivitu projektu? Je rozhodujúca dostupná technológia? Alebo ako dlho s ňou pracujú? Alebo aký má vplyv akademický prospech študentov? Odráža sa v kvalite ich práce?

Informovanosť a motivácia spolu úzko súvisia

Projekt Nadácie Pontis sa sústreduje na zvyšovanie zamestnateľnosti absolventov prostredníctvom zakladania IKT klubov a cvičných firiem, ktoré majú prehĺbiť technické a podnikateľské schopnosti stredoškolských študentov. Po návšteve viacerých škôl, som spozorovala, že IT klubom, ktoré sú v projekte ešte len pol roka sa niekedy darí viac ako klubom, ktoré už fungujú aj štyrikrát dlhšie. Lepšie technické vybavenie týchto škôl tiež automaticky neprinieslo kvalitnejšie výsledky práce klubov alebo firiem. Rovnako sa ukázalo, že školy, ktoré sa môžu pýšiť nadpriemerným akademickým prospechom žiakov, zvyknú zaostávať v ich praktických zručnostiach (napríklad škola, ktorej sa akademicky darí najviac, bola jasným lídrom v našej esejistickej súťaži Ambassadors of Change, ale v súťaži o najlepší životopis a motivačný list, alebo pri výrobe vizitiek si viedla podpriemerne).

Dôvod teda spočíval niekde inde. Na ilustráciu a pochopenie môžu slúžiť dva príklady. Prvým je situácia z jednej z nových partnerských škôl, ktorá mesiac po založení IKT klubu a cvičných firiem začala pomaly strácať členov v prospech športových krúžkov a aj zvyšok sa staval k aktivitám pasívnejšie. Preto sme sa počas našej návštevy s kolegom Giftom, ktorý je tiež absolventom IKT klubu, zamerali na zdôrazňovanie výhod členstva v týchto kluboch a cvičných firmách a ako môžu byť študentom prospešné v ich životoch po ukončení školy. Vysvetlili sme im zmysel každej aktivity, čo sa z nej majú naučiť a príkladom sme ilustrovali, ako môžu získanú zručnosť využiť v reálnom živote po škole. V Keni, kde sa nezamestnanosť momentálne pohybuje okolo 40 percent, si ľudia veľmi vážia akúkoľvek príležitosť získať komparatívnu výhodu, ktorá by im pomohla zabezpečiť si prácu alebo živnosť. Ukázalo sa, že do dvoch týždňov dochádzka v IKT kluboch stúpla o 30 percent a aj študenti, ktorí prestúpili do iného klubu, sa chceli vrátiť. Takisto sa zdvojnásobila ich aktivita a komunikácia s našim tímom, ktorá sa konštantne drží na výbornej úrovni už dva mesiace.

V druhom prípade, študenti jednej z nových škôl mali zjavné problémy s prezentačnými schopnosťami. Preto sme sa sústredili na zdôraznenie užitočnosti dobrého verbálneho a neverbálneho prejavu.  Poukázali sme na to, ako táto zručnosť môže byť kľúčová pri budúcich pracovných pohovoroch, propagácii cvičnej alebo reálnej firmy, získavaní zákazníkov, ale aj počas ich štúdií. Rovnako im to môže pomôcť zaistiť si pozíciu v cvičnej firme, a teda aj certifikát z jej úspešného absolvovania, ktorý vydáva Slovenské centrum cvičných firiem a Practice Enterprise Network. Členovia nášho IT klubu si odvtedy začali googliť zlepšovacie techniky, častejšie v klube prezentovali a takmer každý sa chcel aktívnejšie podieľať na diskusiách. Výborný pokrok sme spozorovali pri návšteve školy o 4 mesiace neskôr, keď sa študenti prezentovali takmer bez strachu a s úsmevom.         

Všeobecne sa teda ukázalo, že skupiny, ktoré nerozumeli výhodám členstva v klube alebo zmyslu jednotlivých aktivít, nepodávali ich najlepší výkon a boli menej iniciatívne. Avšak hneď ako boli informované o podstate aktivít, vedeli prečo čo robia, a čo sa z toho majú naučiť, kvalita ich práce sa podstatne zvýšila. Študenti sa stali zanietenejšími, aktívnejšími, snažili sa dosiahnuť lepšie výsledky a zefektívniť prácu klubov. Viac sa naučili a zapamätali si. Dá sa preto usudzovať, že kľúčovým faktorom pre efektivitu tohto vzdelávacieho projektu je práve motivácia študentov prostredníctvom ich informovanosti o praktickosti získaných zručností a vedomostí.  

Učitelia ako nositelia zmien

Tento fakt sa však dal odpozorovať aj v kluboch, ktoré už dlhšie vykazujú výborné, alebo menej dobré výsledky. Čo mali všetky aktívne kluby spoločné, bola iniciatívna osobnosť učiteľa, ktorý mal záujem urobiť zmenu v životoch študentov a úprimnú snahu sám sa vzdelávať čo najviac. Takýto mentori často pristupovali k úlohám so súťaživým duchom, čo pomáhalo motivovať aj menej aktívnych študentov.

Dá sa preto usúdiť, že efektivitu projektu neovplyvňuje do takej miery ani technológia, ani čas strávený v projekte alebo akademický priemer študentov, ale ich motivácia prostredníctvom nadšenia a aktívnej práce učiteľa, ktorý je nositeľom zmien.    

Je však potrebné zobrať do úvahy, že niektoré zo škôl na začiatku nášho projektu nemali elektrinu, a teda ani učiteľov informatiky. Vo veľa prípadoch učiteľom takisto chýbali poznatky o podnikaní alebo predstava o fungovaní cvičných firiem. Ak teda učitelia majú motivovať a informovať študentov s cieľom efektívne spĺňať zámery projektu, je najzákladnejšie zaistiť ich oboznámenie sa so všetkými dôležitými oblasťami. Preto Nadácia Pontis každoročne organizuje študijné cesty kenských učiteľov na Slovensko, kde majú príležitosť vidieť, ako vyzerá fungovanie cvičných firiem alebo integrácia IKT do vyučovania v praxi. Slovenskí učitelia takisto navštevujú svojich kenských partnerov a trénujú ich v oblasti projektového vyučovania a iných oblastí. Podrobnejšie informácie o poslednom júnovom tréningu sa dajú nájsť v článku‘Impressions from our June trainings and school visits in Kenya‘.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111