13. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

Integrácia s Downovým syndrómom je boj

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku združuje rodičov detí a dospelých s Downovým syndrómom. Pomohol by im právny tréning a analýza.

Spoločnosť Downovho syndómu na Slovensku pomáha ľuďom s Downovým syndrómom pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Rodičia detí s Downovým syndrómom sa v týchto situáciách stretávajú so závažnými problémami, aké bežný človek so zdravým dieťaťom nepozná. Združenie hľadá právnika, ktorý by pripravil pro bono právnu analýzu zákonov v oblasti školskej integrácie a sociálnej kompenzácie a poskytol právny tréning pre jeho členov v tejto oblasti. O častých, závažných problémoch a potrebách hovorí Eva Grebečiová, členka predsedníctva združenia.

S akými problémami sa najčastejšie stretávate v bežnom živote?

V praxi sa stretávame s problémami v dvoch oblastiach. V oblasti školstva ide o diskrimináciu pri umiestňovaní našich detí s Downovým syndrómom do predškolských a školských zariadení. Naše deti napriek len ľahkému stupňu zdravotného postihnutia sú a priori odmietané do bežných školských zariadení, dokonca v mieste trvalého bydliska. Ak chcú rodičia svoje dieťa s handicapom integrovať medzi bežnú populáciu detí, musia sami hľadať zariadenie, ktoré ich dieťa prijme. Často ďaleko od miesta bydliska a mimo komunity, kde dieťa vyrastá a bude žiť v budúcnosti. Navyše, ak je potrebná prítomnosť asistenta učiteľa na vzdelávacom procese, rodič si ho musí financovať sám z vlastných zdrojov, čo je neúnosné. S ďalšími problémami sa stretávame v sociálnej oblasti. V oblasti kompenzácii následkov zdravotného postihnutia sa rodičia stretávajú s neochotou pracovníkov na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny pomôcť rodinám dostať finančnú kompenzáciu, na akú majú zo zákona nárok. Stretávame sa s rôznym výkladom zákona o kompenzáciách a s rôznym prístupom k jednotlivým žiadostiam rodín. Pri zamietnutí alebo vybavení žiadosti len sčasti rodič nedostane komplexný prehľad o možnostiach, nárokoch, ktoré jeho dieťa má.“

V programe Advokáti Pro Bono žiadate o právnu analýzu troch zákonov a právny tréning? Ako ich využijete?

Mali by sme záujem o spoluprácu na viacerých miestach na Slovensku, aby sa právna pomoc dostala aj rodinám mimo Bratislavy. Naše združenie má širokú základňu rodín z celého Slovenska, stretávame sa na rekondičných pobytoch, kde si odovzdávame skúsenosti, organizujeme rôzne semináre a odborné terapie pre deti a dospelých s Downovým syndrómom. Právna analýza nám pomôže zlepšiť informovanosť a prehľad v legislatíve SR, aby rodičia vedeli, v ktorých zákonoch hľadať oporu pred argumentmi zástupcov orgánov štátnej správy – školské úrady, úrady prace, sociálnych vecí a rodiny, riaditelia školských zariadení a iné, s ktorými prichádzajú do styku. Je tu tiež priestor vstúpiť do dialógus ministerstvom školstva. Článok 24. Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím by mal byť súčasťou ústavného poriadku SR a mal by mať prednosť pred zákonom. Ministerstvo školstva, ktoré vydáva metodické pokyny každý rok, má však problém s jeho odborným a koncepčným zapracovaním.“

Pomohla by právna analýza aj iným neziskovým organizáciam?

Určite áno. Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku spolupracuje s viacerými občianskymi združeniami pôsobiacimi vo väčších mestách a združujúcimi rodiny, ktoré majú člena s Downovým syndrómom. Spolupracujeme so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktoré má tiež celoslovenskú pôsobnosť, ďalej s Českou spoločnosťou Downovho syndrómu a Ligou lidských prav – ich právnikom už boli vypracované a podané 2 žaloby na súd – jedna voči nezákonnosti rozhodnutia o neprijatí dieťaťa s Downovým syndrómom na plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste trvalého bydliska a druhá voči nezákonnosti rozhodnutia o vylúčení dieťaťa s Downovým syndrómom zo školy bežného typu (porušenie práv dieťaťa podľa Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím).“

 

Pokiaľ máte záujem pomôcť pro bono Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, kontaktujte nás na lucia.borovska@nadaciapontis.sk .

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111