17. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

Hľadajú sa najlepší zamestnávatelia

Aon Hewitt vyhlasuje desiaty ročník štúdie o najlepších zamestnávateľoch na Slovensku.

© Kumar Appaiah/flickr.com

Celosvetový líder v oblasti ľudských zdrojov, spoločnosť Aon Hewitt pripravuje novú štúdiu Best Employers Slovensko, z ktorej sa na základe celosvetovej metodiky zostavuje rebríček najlepších zamestnávateľov.

Hlavným kritériom štúdie je hodnotenie firmy vlastnými zamestnancami. Štúdia potvrdzuje, že motivovaný zamestnanec o svojej firme hovorí pozitívne, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá nadštandardné úsilie, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti.

Výsledky hodnotenia vychádzajú aj z personálnych politík a pohľadu najvyššieho vedenia firiem. Ak sa chce zamestnávateľ prebojovať medzi najlepších, musí dosiahnuť výborné výsledky v piatich oblastiach: miera angažovanosti zamestnancov, dôveryhodné vedenie, kultúra vysokej výkonnosti, atraktivita zamestnávateľa a udržateľnosť.

Minulý rok sa prihlásilo 41 firiem. V kategórii Malé a stredné spoločnosti sa na prvom mieste umiestnila farmaceutická firma AbbVie a medzi veľkými spoločnosťami zvíťazila Telefónica Slovakia.

Do nového ročníka štúdie sa môžete registrovať na stránke hewitt.com

Čím sa odlišujú najlepší zamestnávatelia

„Najlepšie firmy majú v priemere 79 % motivovaných zamestnancov, čo je o tretinu viac oproti ostatným firmám na trhu. Ich vyššia miera motivovanosti vyplýva z viacerých faktorov, k najdôležitejším patria lepší prístup vedenia k zamestnancom, informovanosť a férová mzda,“ hovorí projektová manažérka štúdie Best Employers z Aon Hewitt Ivana Vandlíčková. 

U tých najlepších zamestnávateľov má až 60 % zamestnancov pocit, že ich mzda zodpovedá ich prínosu (oproti 26 % u ostatných). Best Employers sú ochotnejší deliť sa o svoje zisky, v prípade, že sa im darí (tvrdí to 71 % zamestnancov u tých najlepších verzus 40 % u ostatných spoločností). Takíto zamestnanci cítia aj silnejšie prepojenie s firmou – ich vlastné hodnoty sú v súlade s firemnými (80 % oproti 49 %).

Best Employers sú atraktívnejší

Dva ďalšie ukazovatele, ktoré ovplyvňujú výkonnosť firmy, sú absencia zamestnancov a počet žiadostí na nové pracovné miesto vo firme. Priemerný počet dní absencie u Best Employers je 6,6 dňa na 1 chorého zamestnanca, u ostatných spoločností až 17,6 dňa. Najlepší zamestnávatelia majú tiež viac žiadostí o zamestnanie (109 vs 26 žiadostí na nové pracovné miesto), sú atraktívnejší pre uchádzačov, čo robí firmu konkurencieschopnou a do budúcna lepšie udržateľnou.

Zaujímavé je, že najlepší zamestnávatelia sú lepšie ohodnotení nielen z pohľadu zamestnancov, ale aj z pohľadu samotného vrcholového vedenia. Z výsledkov odpovedí členov vrcholového vedenia vychádza, že tí, ktorí pracujú u tých najlepších, dôverujú svojim stredným manažérom. Zároveň podľa vrcholového vedenia zamestnanci víťazných firiem rozumejú tomu, ako ich osobné pracovné ciele súvisia s cieľmi spoločnosti a sú motivovaní k vysokým pracovným výkonom.

„Otvorené a prístupné vrcholové vedenie, ktoré považuje zamestnancov za to najcennejšie, ako aj silný a podporujúci stredný manažment, zvyšujú motivovanosť zamestnancov. To sa odráža na lepších obchodných výsledkoch spoločnosti,“ dopĺňa Ivana Vandlíčková.

Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy

Zdroj: Aon Hewitt

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111