02. 02. 2023 Sociálne inovácie

Začínajúce alebo menšie organizácie získajú unikátny vzdelávací program a grant do výšky 20 000 eur

Otvárame Impact Lab Inkubátor.

Na Slovensku vzniká najviac sociálnych inovácií v občianskom sektore, na jeho podporu preto otvárame nový program Impact Lab. Organizáciám, ktoré sa venujú témam vzdelávania, odstraňovaniu nerovností (inklúzia) a nespravodlivosti (demokracia, transparentnosť), pomôže zlepšiť ich zručnosti a posilniť inovačný potenciál.

Pre menšie alebo začínajúce organizácie je určený Impact Lab Inkubátor, v ktorom získajú:

 • finančnú podporu v maximálnej výške 20 000 eur pre jednu organizáciu,
 • vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie – zručnosti, ktoré majú zabezpečiť, aby aktivity organizácie mali čo najväčší dopad.

Stiahnite si celé znenie výzvy do Inkubátora

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať?

Vo vzdelávaní:

 • znižovanie vplyvu socio-ekonomických rozdielov na prístup k vzdelávaniu,
 • rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií,
 • adaptácia na digitálne prostredie,
 • podpora aktívneho občianstva.

V podpore demokracie a jej inštitúcií:

 • eliminovanie korupcie,
 • presadzovanie verejnej kontroly a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony a etické normy,
 • podpora demokratických inštitúcií.

Ľudské práva a inklúzia:

 • integrácia cudzincov a utečencov do spoločnosti,
 • vytváranie podmienok na odstraňovanie nerovností zraniteľných a vyčleňovaných skupín (najmä v marginalizovaných rómskych komunitách, LGBTI+ ľudí a u mladých znevýhodnených).

Hľadáme organizácie, ktoré:

 • nemajú predchádzajúce skúsenosti so spravovaním grantov nad 20 000 EUR,
 • fungujú najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o grantové financovanie,
 • preukázali aktívnu činnosť v rámci svojho regiónu s rozpoznateľnými výstupmi.

Ostatné vlastnosti organizácie, zohľadnené pri výbere:

 • nachádza sa v úvodnej fáze vývoja svojho projektu/produktu – aj novo vznikajúci vo fáze nápadu, alebo po otestovaní/čiastočnom otestovaní (má nižší stupeň organizačného riadenia a/alebo fundraisingovej kapacity),
 • musí mať sídlo a činnosť na Slovensku,
 • považuje sa za malú organizáciu (typicky má do 10 zamestnancov),
 • preferujeme organizácie, ktorých primárny dopad je mimo Bratislavy,
 • spravidla nemá sídlo v Bratislave, pričom organizácie so sídlom v Bratislave nie sú vylúčené,
 • zameriava svoje aktivity na miestny alebo regionálny dosah,
 • rešpektuje základné práva a hodnoty, na ktorých je založená EÚ,
 • nemá žiadne dlhy po lehote splatnosti voči Finančnej správe, Sociálnej poisťovni, alebo zdravotným poisťovniam.

Zapojením sa do Inkubátora organizácia získa:

Každý týždeň workshopy či webináre zamerané na nastavenie sledovania dopadu, finančnú udržateľnosť, organizačnú odolnosť, teória zmeny, sledovanie dopadu, fundraising, finančný manažment, HR – tvorba tímu, projektový manažment.

Pridanou hodnotou je sieťovanie organizácii medzi sebou a inšpirácie od skúsených organizácií v Impact Lab Akcelerátore. Výzvu pre etablované organizácie, ktorým je Akcelrátor určený, vyhlásime v apríli 2023.

Každá organizácia, ktorá postúpi do Inkubátora, získa pre svoj projekt grant do výšky max. 20 000 eur, ktorý môže organizácii pokryť personálne aj cestovné náklady, vybavenie, služby.

Kto sa môže prihlasovať:

a) nadácie,
b) občianske združenia,
c) neziskové organizácie založené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb.

Kritériá postupu do Impact Lab Inkubátora:

 • Realizovateľnosť (kvalita) ponúkaného riešenia:
  Je projekt tematicky zameraný na oblasť výzvy?
  Má projekt jasne definované ciele a sú s nimi spojené aktivity projektu?
  Existuje priame prepojenie medzi aktivitami a cieľmi projektu?
  Sú ciele jasné a merateľné?
  Je projekt prospešný pre cieľovú skupinu?
 • Potenciál pozitívneho dopadu:
  Do akej miery je prístup založený na overených skúsenostiach?
  Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbávaný a riešiteľný?
 • Potenciál škálovania:
  Aký je odhadovaný počet dotknutých príjemcov?
  Aký je predpoklad, že cieľová skupina dokáže absorbovať/aplikovať prístup?
  Aký je predpoklad záujmu cieľovej skupiny o šírenie/škálovanie prístupu?
 • Inovácia:
  Používajú sa v projekte inovatívne prístupy, alebo sú výsledkom projektu inovatívne produkty alebo služby?
  Je projekt a/alebo jeho riešenie unikátne/originálne v slovenských podmienkach?
 • Naliehavosť riešenia:
  Do akej miery je projekt relevantný pre súčasnú sociálno-ekonomickú situáciu?

Časový harmonogram a dôležité dátumy:

 • 2. 2. 2023 – Vyhlásenie výzvy
 • 9. 2. 2023 – Informačný online webinár, link na prihlasovanie: https://forms.gle/yZtZWXarSLSyrmKq5 
 • 24. 2., 10. 3. a 24. 3.  2023 – Individuálne/skupinové konzultácie (technická podpora, je potrebné dohodnúť konkrétny čas konzultácie s programovou manažérkou) (10:00 – 12:00 h)
 • 2. 4. 2023 – Uzávierka prijímania žiadostí (do 23:55 h)
 • Apríl 2023 – Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov (24. 4. 2023)
 • Máj – Jún 2023 – Realizácia Inkubátora (spoločné vzdelávacie workshopy a konzultácie: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6. a 8. 6. 2023)
 • 1. 5. 2023 – 29. 2. 2024 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 3. 2024 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

Prihlasovanie:

Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do Inkubátora, je potrebné registrovať sa na www.darca.sk
Pri registrácii vyberte darca: Impact Lab, program: Impact Lab Inkubátor 2023

Máte otázky?

Zodpovie ich programová manažérka Eva Mikolajczyková mailom impactlab@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na 00421 917 429 981 v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00.

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111