Pontis n.o.

Nezisková organizácia Pontis n.o. bola zaregistrovaná 18. januára 2008 v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS−3789/245/2008−NO.

Zakladateľom neziskovej organizácie je Nadácia Pontis. Organizácia vznikla s cieľom ponúkať klientom nadácie všetky doplnkové služby, ktoré im nadácia zo zákona nemohla poskytovať (napríklad nadácia nemôže poskytovať služby pre iné nadácie alebo nemôže podnikať zo zákona).

 

Pontis n.o. v súčasnosti realizuje programy Techsoup Slovensko a Meet and Code. Svoje služby poskytuje najmä pre:

neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy)

organizácie Slovenského Červeného kríža

cirkevné organizácie

verejné knižnice

školy

nemocnice

sociálne zariadenia

záujmové združenie právnických osôb

organizácie s medzinárodným prvkom

Správna rada

Michal Kišša

správca Nadácie Pontis, predseda správnej rady


Radoslav Derka

konzultant, člen správnej rady


Marcel Imrišek

riaditeľ firmy ProRate, člen správnej rady


Revízor

Lucie Schweizer

partner v Schweizer Legal s.r.o.


Ľudia

Martina Kolesárová

riaditeľka (od 7.6.2021)


Maroš Silný

programový manažér, zodpovedný za programy Techsoup Slovensko a Meet and Code


Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram