12. 05. 2023 Filantropia

Zamestnanci a zamestnankyne Slovak Telekom môžu podporiť aktivity organizácií, škôl aj komunít

Nadačný fond Telekom vyčlenil na zamestnaneckú grantovú výzvu 30 000 eur.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom, ktorí sa vo svojom voľnom čase aktívne zapájajú do činnosti neziskovej organizácie, školy či centra voľného času.

Oblasti podpory

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 • podpora a rozvoj športu,
 • podpora a ochrana zdravia,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • podpora dobrovoľníckej činnosti.

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 1. právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 2. samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Zapojenie (odporúčanie) zamestnanca

O podporu sa môže uchádzať iba subjekt, v ktorom zamestnanec spoločnosti Slovak Telekom vykonáva aktivity a činnosť v čase podávania žiadosti. Túto skutočnosť je potrebné dôkladne popísať v projektovom formulári a zdokladovať minimálne dvomi fotografiami. Zároveň je potrebné vo formulári uviesť meno a osobné číslo zamestnanca. Projektovú žiadosť podáva právnická osoba, nie zamestnanec.

Časový harmonogram

 • 12. máj 2023: Vyhlásenie výzvy
 • 9. jún 2023: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • Do 30. júna 2023: Formálna kontrola žiadosti, hodnotenie, oznámenie výsledkov
 • 12. máj – 15. október 2023: Oprávnené obdobie čerpania grantu
 • 15. november 2023: Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Stiahnite si celé znenie výzvy

Máte otázky?

Kontaktujte senior programovú manažérku Nadácie Pontis Radanu Deščíkovú:
radana.descikova@nadaciapontis.sk
0948 856 195

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111