15. 04. 2021 Zodpovedné podnikanie

Vyhlasujeme grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko 2021

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V tejto výzve prerozdelíme podporu až do celkovej výšky 115 000 eur jednoročným projektom primárne zameraným na rozvoj témy v regiónoch Slovenska.

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou  organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Cieľ programu

Cieľom grantového  programu je rozvíjať etiku, demokraciu, transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou analytických a watchdogových organizácií, inovatívnych platforiem a iniciatív, ktoré majú právnu formu a podporiť organizácie, ktoré sa snažia o rozvoj týchto tém v regiónoch.

Kto môže žiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy. Žiadateľom môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby, nadácia alebo neinvestičný fond. O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Výška grantu

V grantovom programe podporíme jednoročné projekty vo výške maximálne 30 000 eur.

Hodnotiace kritériá projektov budú zahŕňať aj zvýšené bodové hodnotenie zapojenia regionálnych partnerov do projektu, ich rozvoj a zvyšovanie kapacity. Regionálni partneri môžu byť aj súčasťou rozpočtu projektu. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme sumu 115 000 eur.

Na aký účel možno grant použiť

Organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o  podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

  • zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy,
  • odhaľovať kauzy korupcie a klientelizmu,
  • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
  • hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojovzlepšenia prístupu k informáciám,
  • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach na regionálnej úrovni,
  • zvyšovať záujem o verejné dianie, podpora aktívneho občianstva a účasti na demokratických procesoch.

Časový harmonogram

15. máj 2021, 15:00: Uzávierka prijímania žiadostí o grant
Do 31. mája 2021: Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (50 %)
1. jún 2021 – 31. máj 2022: Realizácia projektov
31. október 2021: Priebežné vyúčtovanie 50 % schválenej sumy, odoslanie 2. splátky (30 %)
10. jún 2022: Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 3. splátky grantov (20 %)

Prijímanie žiadostí

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 15. mája 2021 cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, spolu s ďalšími povinnými náležitosťami popísanými v znení celej výzvy na konci tejto stránky.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa stanovených kritérií (viac v znení celej výzvy na konci tejto stránky). Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte na emailovú adresu michal.kissa@nadaciapontis.sk.

Celé znenie výzvy Pre transparentné Slovensko 2021

Príloha: Vyhlásenie partnerskej organizácie
Príloha: Rozpočet regionálneho partnera

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111