16. 05. 2022 Sociálne inovácie

Hľadáme partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy

Aktuálne sa zameriavame na podporu južných a východných regiónov.

Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov na organizáciu EDUpointu z Prešovského, Košického, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Vybraným partnerským organizátorom so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov v regiónoch sprostredkujeme finančnú aj nefinančnú pomoc.

Stiahnite si výzvu v maďarskom jazyku
EDUpoint_felhívás

Bližšie o EDUpointe

EDUpoint je priestor na stretávanie sa a miesto na šírenie a posilňovanie inovatívnych prístupov, ktoré majú pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov a študentov.

Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Spolupráca

EDUpoint vytvára Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 v spolupráci s neziskovou organizáciou, občianskym združením alebo samosprávou.

Prvý slovenský EDUpoint vytvorili Nadácia Pontis a OZ Živica (v rámci programu Komenského inštitút) v roku 2017 vo Zvolene. Odvtedy sa sieť rozšírila na 9 miest na Slovensku.
Zaujímavosťou je, že až dve spolupracujúce organizácie (Indícia, V.I.A.C) a jedna samospráva (Mesto Nitra) budú od septembra 2022 koordinovať aj regionálne centrá podpory učiteľov.

Program EDUpointu

Program EDUpointu má byť zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní. Skladať sa môže zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.
Súčasťou sú aj inšpiratívne vzdelávacie aktivity podporené Nadáciou Pontis v programe Generácia 3.0, ktoré sú ukážkami dobrej praxe.

Cieľ EDUpointu

 • Predstaviť učiteľom a učiteľkám inovatívne metódy, ktoré môžu využívať počas vyučovania.
 • Predstaviť účastníkom stretnutí vzdelávacie prístupy, ktoré budujú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí.
 • Predstaviť fungovanie škôl, ktoré podporujú zavádzanie moderných a funkčných trendov vo vzdelávaní.
 • Vytvárať pre učiteľskú verejnosť bezpečné prostredie, v rámci ktorého sa vedia podeliť o skúsenosť pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania.
 • Prispievať k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni – zriaďovateľov škôl, učiteľov, vysokoškolských pedagógov a budúcich učiteľov, inšpiratívne osobnosti, miestnych podnikateľov a pod.

Koho hľadáme

 • Mimovládne neziskové organizácie so samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu.
 • Tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie.
 • Zriaďovateľov škôl (mestá, VÚC, a pod.), pre ktorých je vzdelávanie prioritou, chcú poskytovať školám odbornú podporu a prinášať kvalitné vzdelávanie učiteľom a riaditeľom.

Požiadavky na budúceho organizátora EDUpointu

 • Organizovať aktivity EDUpointu v súlade s modelom vytvoreným Nadáciou Pontis, viď. nižšie.
 • Absolvovať úvodný tréning, na ktorom získa organizátor všetky potrebné informácie aj praktické rady. Termín konania v priebehu augusta, dĺžka max. 1 deň.
 • Zabezpečiť relevantný a atraktívny program EDUpointu – účasť lektorov, autorov inovatívnych vzdelávacích prístupov či lídrov vo vzdelávaní. Organizátor EDUpointu by mal zabezpečiť minimálne jedno podujatie za každý mesiac počas školského roka, pričom aspoň tretina aktivít musí prezentovať projekty podporené v programe Generácia 3.0.
 • Zabezpečiť priestory a občerstvenie aktivít realizovaných v EDUpointe.
 • Zabezpečiť propagáciu podujatia v spolupráci s Nadáciou Pontis.
 • Pripraviť účtovné podklady pre vyúčtovanie použitých nákladov.
 • Spolupracovať s ostatnými organizátormi EDUpointov na Slovensku a s koordinátorom EDUpointov v Nadácii Pontis.
 • Snažiť sa o dlhodobú udržateľnosť EDUpointu (finančnú aj obsahovú), najlepšie v partnerstve so samosprávou (mesto, VÚC). Cieľom je, aby EDUpointy fungovali samostatne aj po skončení finančnej podpory od Nadácie Pontis. Organizátor EDUpointu by preto mal mať predstavu o tom, ako zabezpečí jeho chod aj po niekoľkých rokoch.

Odporúčaný model

V spolupráci s Komenského inštitútom organizujeme od októbra 2017 EDUpoint vo Zvolene. Osvedčil sa model stretnutí prepájajúci učiteľov, riaditeľov a širokú verejnosť so záujmom o vzdelávanie dvakrát do mesiaca. Súčasťou programu sú workshopy s lektormi ako aj stretnutia učiteľov pri káve, v rámci ktorých môžu diskutovať o zavádzaní inovatívnych a efektívnych prvkov do vzdelávania. Ďalšou možnosťou je využiť hybridný model v kombinácii s online aktivitami.

Podpora od Nadácie Pontis

 • Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Maximálna výška grantu je 2 500 eur na obdobie od septembra 2022 do januára 2023. s možnosťou predĺženia grantu aj na nasledujúci školský polrok.
 • Nadácia Pontis zabezpečí pre organizátora aj nefinančnú podporu – partnerovi zabezpečí školenie pre prevádzkovanie EDUpointu.
 • Nadácia Pontis bude podporovať nový EDUpoint propagáciou na svojich sociálnych sieťach.
 • Nadácia Pontis sprostredkuje organizátorovi EDUpointu kontakty na autorov vzdelávacích prístupov ocenených v rámci ceny Generácia 3.0.
 • Nadácia Pontis zabezpečí stretnutia organizátorov EDUpointov na celom Slovensku (osobne alebo online).
 • Nadácia Pontis bude koordinovať aktivity EDUpointov, navzájom ich prepájať.

Aké sú oprávnené náklady na prevádzkovanie EDUpointu?

 • Mzda pre lektorov,
 • prenájom miestnosti,
 • cestovné pre lektorov,
 • mzda pre koordinátora programu EDUpointu (maximálne do výšky 1 500 eur),
 • občerstvenie pre účastníkov,
 • materiál potrebný na realizáciu aktivít.

Výberový proces

Prijímanie žiadostí

 • Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na darca.sk. Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom žiadateľ vyplní základné požadované informácie. Ako darcu zvolí Program (nadačný fond) Generácia 3.0 a ako program zvolí EDUpoint 2022. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.skregistroval.
 • Na vami zadaný e-mail vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému darca.sk.
 • Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi (o organizácii či škole), pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod.
 • Odoslaním projektu na darca.skžiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Kritériá hodnotenia

 • Doterajšie aktivity organizátora pre učiteľov.
 • Ciele projektu a aktivity popísané v žiadosti.
 • Efektívne naplánovaný rozpočet.
 • Udržateľnosť EDUpointu v nasledujúcich rokoch.
 • Počet učiteľov, ktorých zasiahnu aktivity.
 • Zmapovanie/prieskum potrieb vzdelávania v regióne výhodou.

Dôležité termíny

!!! predĺžené do 30. 6. 2022 – podávanie žiadostí, priebežné konzultácie
!!! predĺžené do 30. 6. 2022 –  uzávierka prijímania žiadostí
16. 7. – 23. 7. 2022 – kontrola žiadostí, stretnutia so žiadateľmi
Do 30. júla 2022 – podpis zmluvy s vybranými organizátormi
August 2022 – úvodné školenie pre budúcich organizátorov EDUpointu
1. 9. 2022 – 31. 1. 2023 – realizácia aktivít pre učiteľov
1. 2. 2023 – podanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu

Ďalšie informácie

Grant nie je nutné kofinancovať. Rovnako by nemal byť súčasťou iného projektu už podporeného subjektmi, voči ktorým má budúci organizátor EDUpointu svoje povinnosti.
Aktivity EDUpointu môžu ale dopĺňať iné vzdelávacie programy alebo aktivity, napríklad vznikajúce regionálne centrá podpory učiteľov.

Podmienky podpory

Organizátor EDUpointu (ďalej „partner“) bude financovaný formou grantu. Nadácia Pontis po schválení žiadosti uzavrie s partnerom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Partner dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez darca.sk.
 • Partner zašle po zrealizovaní projektu záverečnú správu s opisom aktivít, a tiež vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.
 • Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme darca.sk.

Kontakt

V prípade ďalších informácií kontaktujte programovú manažérku Dominiku Hroššovú na dominika.hrossova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111