13. 02. 2019 Sociálne inovácie

Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať inovácie? Podporíme ťa!

#KnowYouCan

Ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať veľké veci vo vede či výskume? AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať inovácie? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu. V programe rozdelíme celkovo 30 000 eur.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu, túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 13.3.2019).

Žiadateľ musí preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

Aké projekty podporíme

 • Projekty žiakov a študentov zamerané na vedy o živej a vedy o neživej prírode, vďaka ktorým žiak/študent dokáže rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať
 • Vedecké projekty žiakov a študentov, ktoré budú zamerané na tému prevencie chorôb, respektíve ochrany zdravia

Oprávnené výdavky

 • náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom či vyvíjaním produktu
 • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a podobne (konferenčný poplatok, ubytovanie, stravné, cestovné)
 • náklady spojené s prípravou na súťaž či konferenciu
 • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Financie nie je možné žiadať na:

 • amortizáciu vozidiel
 • služby mobilného operátora, bankové poplatky
 • alkohol a cigarety
 • ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 1 000 eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 3 000 eur, inak bude žiadosť vyradená. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur.

Kritériá hodnotenia

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

 • Projekt pomôže žiakovi/študentovi rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať
 • Cieľ projektu je dobre naformulovaný a zmysluplný. Aktivity reflektujú ciele.
 • Rozpočet je naplánovaný efektívne, hospodárne v súlade s cenami bežnými na trhu, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Časový harmonogram

12.2. 2019– 13 .3. 2019    Otvorenie grantovej výzvy, podávanie žiadostí, priebežné konzultácie
13. 3. 2019    Uzávierka prijímania žiadostí
13. 3. 2019 – 12. 4. 2019  Kontrola žiadostí, hodnotiaci proces, vyhlásenie výsledkov
Apríl 2019  Slávnostné odovzdávanie grantov
Apríl 2019 –  15. 9. 2019    Realizácia podporených projektov, čerpanie financií podľa účelu grantu
30.9. 2019   Povinnosť podporených žiadateľov podať záverečnú správu a vyúčtovať grant

 Spolupráca s pedagógom

Povinnosťou žiadateľa o grant je dokladovať spoluprácu s pedagógom na vedeckom či výskumnom projekte. Pedagóg popíše zmysluplnosť predkladaného projektu v dohode o spolupráci so žiakom/študentom, ktorú žiadatelia nájdu po prihlásení na portáli darca.sk. Pedagógovia podporených žiakov/študentov môžu zároveň za vedenie žiaka/študenta získať podporu 100 eur na svoje vlastné vzdelávanie. Pedagógov podporených žiakov bude kontaktovať Nadácia Pontis až po vyhlásení výsledkov grantového kola.

Prijímanie žiadostí

a) Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na darca.sk. Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom vyplníte základné požadované informácie a ako darcu zvolíteAXA Nadačný fond a ako program zvolíte AXA Inovátor2019. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.

b) Na Vami zadaný e-mail Vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému darca.sk.

c) Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi, resp. o žiakovi, pre ktorého je grant určený, ďalej informácieo účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod. Do časti Galéria treba vložiť všetky povinné prílohy.

Povinnými prílohami projektu sú:

 • Fotografia žiaka alebo študenta voľne ilustrujúca tému, ktorej sa venuje a v ktorej žiada o podporu.
 • Formulár o spolupráci s pedagógom na vedeckom či výskumnom projekte. Pedagóg v ňom popíše zmysluplnosť predkladaného projektu.
 • Potvrdenie o dochádzke do školy

Nepovinnými prílohami projektu sú:

 • Doklady dokazujúce úspechy žiadateľa: diplom zo súťaže či olympiády, vysvedčenia alebo potvrdenie angažovania sa v školských záujmových činnostiach

Prílohy zasiela žiadateľ výhradne elektronicky cez systém www.darca.sk, prostredníctvom Galérie projektu.

Odoslaním projektu na www.darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle aktuálne platného Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného programu, napr. hodnotiteľom grantových výziev, mentorom, školiteľom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom, prípadne vo veľmi obmedzenom rozsahu aj zriaďovateľom nadačných fondov alebo darcom programu, najmä inštitúcií.

Celé znenie našich Zásad spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Podmienky podpory

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 1. Žiadateľ dostane na účet uvedený v žiadosti po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % (formou refundácie) získa žiadateľ až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez www.darca.sk. Finančná spoluúčasť žiadateľa v rámci predkladaného projektu nie je nevyhnutná.
 2. Žiadateľ po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu a vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.

Nadácia Pontis môže počas obdobia realizácie grantu kontaktovať žiadateľa s cieľom vykonať priebežný monitoring.

Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme www.darca.sk. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programovú manažérku Nadácie Pontis: Ivana Lövingerová, ivana.lovingerova@nadaciapontis.sk, 0917 452 409.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111