08. 03. 2024 Zodpovedné podnikanie

Whirlpool Slovakia: Podporujeme prvý stupeň základných škôl na Slovensku vo výchove detí a ich rodín k uvedomelej spotrebe.

V rámci ESG stratégie spoločnosť Whirpool Slovakia orientuje svoje aktivity predovšetkým na kvalitu ľudského kapitálu, minimalizovanie emisií a spotreby energie a vody pri výrobe, vzdelávaniu detí o hodnote potravín a pomoci miestnej komunite.

Celostný prístup k zodpovednému podnikaniu priniesol spoločnosti Whirpool Slovakia ocenenie Via Bona Slovakia 2022 v hlavnej kategórii – Zodpovedná veľká firma. Nielen o zamestnávaní ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, ale aj o ďalších témach z oblasti zodpovedného podnikania sme sa rozprávali s konateľom spoločnosti a senior manažérom ľudských zdrojov Jaroslavom Grygarom.

Spoločnosť Whirlpool Slovakia si odniesla víťazstvo v hlavnej kategórii ocenenia Via Bona – Zodpovedná  veľká firma. Čo pre vás toto ocenenie znamená?

Každé ocenenie je tou pravou spätnou väzbou na naše podnikanie, a to nielen v regióne Poprad, kde pôsobíme. Je to zároveň ocenenie pre našich zamestnancov s viac ako 100 dobrovoľníkmi. Naša spoločnosť je držiteľom viacerých ocenení, na ktoré sme patrične hrdí. Okrem iných napríklad Veľká cena SOPK za etiku v podnikaní 2019, Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ, Cena ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE) v oblasti ekonomickej inklúzie 2021, Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zodpovedná veľká firma a mnohé ďalšie. Víziou našej spoločnosti je byť najlepšou výrobnou spoločnosťou bielej techniky a neustále zlepšovať podmienky a kvalitu života v domácnostiach.

Ako sa zmenil prístup k zodpovednému podnikaniu firmy Whirlpool za posledných 30 rokov, počas ktorých pôsobí na slovenskom trhu? 

Náš závod na výrobu automatických práčok Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Poprade je jedinou spoločnosťou, ktorá na Slovensku vyrába domáce spotrebiče. Whirlpool Slovakia nadviazala na tradíciu spoločnosti Tatramat a v priebehu 33 rokov vznikla spoločnosť, ktorá je konkurencieschopná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Popradský závod je jednou z najlepších fabrík korporácie Whirlpool. Sme priekopníkmi nového progresívneho spôsobu výroby a procesov riadenia.

Naše výrobné portfólio v Poprade dosahuje 900 modelov. Denne expedujeme našim zákazníkom viac ako 10-tisíc kusov automatických práčok podľa ich požiadaviek. Každá druhá práčka v Európe pochádza od nás. V našom závode už dlhé roky sídli vývojové oddelenie, ktoré tvorí viac ako 80 kolegov a kolegýň. Tí vyvíjajú nové produkty a komponenty nielen pre popradský závod, ale tiež pre celý región Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Dlhodobo patríme k TOP 50 výrobných spoločností na Slovensku a sme jedným z najväčších zamestnávateľov v Prešovskom samosprávnom kraji. Aktuálne máme viac ako 1100 zamestnancov a zamestnankýň, z toho viac ako 31 % pochádza z rómskej komunity či z marginalizovanej skupiny Rómov a na našu výrobu sa viaže ďalších viac ako 6500 pracovných miest v regióne.

Presadzujete inklúziu a zamestnávanie ľudí z marginalizovaných komunít, prečo ste sa rozhodli orientovať sa v rámci HR na znevýhodnené skupiny obyvateľstva?

Počiatočným zámerom spoločnosti pri zamestnávaní znevýhodnených skupín bolo vytvoriť tréningové a rekvalifikačné centrum pre rovnosť príležitostí, a získať tak viac kvalifikovaných pracovníkov už pred procesom výberového konania. Zároveň znížiť počet predčasných ukončení pracovných pomerov z dôvodu, že práca zamestnancovi nevyhovovala kvôli nedostatočnej fyzickej, vzdelanostnej alebo inej predispozície, prípadne nedostatočného zaškolenia. V tom čase tiež vzrástol záujem o prácu zo strany budúcich pracovníkov hlavne z prostredia sociálne slabších, znevýhodnených občanov a ľudí so základným vzdelaním. V snahe vyhovieť zámeru firmy zamestnávať čo najviac ľudí z regiónu, vytvoriť kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí a tiež pod tlakom dopytu a sezónnosti, vznikla požiadavka čo najefektívnejšie preveriť, zaškoliť a zaradiť kandidáta do pracovného procesu výroby a pracovného prostredia. Riešením bolo práve vybudovanie tréningového a rekvalifikačného centra.

S filozofiou spoločnosti nekorešpondovalo využitie pridelenia pracovníkov cez personálny lízing, a tak sme hľadali riešenia, ako osloviť absolventov škôl, dostupnú pracovnú silu v regióne, vrátane pracovníkov a pracovníčok so základným vzdelaním a bez špecializácie na prácu vo výrobnej spoločnosti. Pri oslovení okolitých škôl a organizácií sa nenašli vyhovujúce priestory, a tak sa ako logické riešenie ponúkalo vytvorenie centra priamo v areáli závodu. Neskôr sa tréningové centrum rozšírilo o časť zameranú na zaškoľovanie a rekvalifikáciu. Aktuálne slúži aj ako prostriedok na overenie schopností a predispozícií pre prácu vo výrobe a následné pridelenie vhodnej pracovnej pozície. Zámerom centra je poskytovať uvedené služby výrobným spoločnostiam v regióne, školám pre vykonávanie odbornej praxe, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny či ďalším organizáciám, ktorých cieľom je vzdelávanie a inklúzia v pracovnom prostredí.

Zaviazali ste sa dosiahnuť do roku 2030 nulovú bilanciu emisií, čo to pre vás znamená do nadchádzajúceho obdobia?

Záväzok sa bude týkať viac ako 30 výrobných prevádzok a veľkých distribučných centier spoločnosti Whirlpool Corporation po celom svete, vrátane závodu v Poprade, a bude zahŕňať priame emisie a tiež emisie súvisiace s energiou. Spoločnosť Whirlpool Corporation naplní svoj cieľ nulových emisií naprieč závodmi a prevádzkami do roku 2030 za pomoci svojich pokračujúcich a zrýchlených iniciatív. Takými sú napríklad: snaha dosiahnuť 100 % využívania energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšovanie energetickej efektívnosti závodov a procesov vrátane inštalácie svietidiel LED a zavedenia systémov energetického manažmentu vo všetkých závodoch a zariadeniach, využitie investícií na rozvoj odstraňovania uhlíka na kompenzáciu prípadných zostávajúcich emisií, ktorých vzniku sa nedá predísť. Zaväzujeme sa postupovať mimoriadne transparentne, pravidelne informovať o novinkách a zverejňovať podrobné informácie vo výročnej správe o udržateľnosti.

Spoločnosť okrem toho prisľúbila, že do roku 2030 zníži emisie súvisiace s celosvetovým používaním jej produktov o 20 % v porovnaní s hodnotami z roku 2016. V rámci znižovania tohto typu emisií sa usilujeme o taký dizajn produktov, aby boli energeticky účinnejšie a efektívnejšie využívali vodu. Spoločnosť investuje do inovácií, ktoré automatizujú úrovne vody, v predvolenom nastavení používajú studenú vodu a pomáhajú automaticky dávkovať čistiace prostriedky, čím sa ešte viac znižuje ich dosah na životné prostredie a spotrebiteľom šetria čas aj peniaze.

Keďže k vzniku emisií skleníkových plynov veľkou mierou prispieva aj výroba plastov a výrobky s končiacou životnosťou, spoločnosť Whirlpool Corporation v rámci boja s klimatickými výzvami podniká aj kroky na zníženie objemu odpadového materiálu. Patria medzi ne napríklad maximalizácia využitia materiálov a minimalizácia ukladania odpadu na skládky v rámci snahy o prijatie postupov výroby svetovej triedy, zvýšenie podielu recyklovaných materiálov použitých v produktoch a repasovanie a opätovný predaj produktov s cieľom znížiť ich ukladanie na skládkach, priama spolupráca so zákazníkmi a poskytovanie bezplatnej recyklácie obalov, aby sa odpadový materiál nedostával na skládky.

Redukcia plytvania potravinami by podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo mohla znížiť emisie skleníkových plynov o 6 – 8 %. Whirlpool Corporation preto využíva svoju jedinečnú pozíciu výrobcu kuchynských spotrebičov, aby po celom svete pomohla predchádzať plytvaniu potravinami. Príkladom je vzdelávacia kampaň Chvíle, ktorými sa neplytvá, ktorá má pomôcť zvýšiť povedomie o plytvaní potravinami v rodinách v regióne Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA).

Medzi významné aktivity spoločnosti Whirlpool patrí aj projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá, ktorý vzdeláva deti a ich rodiny o hodnote potravín a motivuje k racionálnemu využitiu potravín. Je reálna vízia zaradenia projektu do povinných učebných osnov štátnych základných škôl?

Projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá je zameraný na uvedomelú konzumáciu bez plytvania potravinami. V našej spoločnosti sme vždy venovali veľkú pozornosť ochrane potravín, či už vo fáze ich skladovania, alebo vo fáze ich tepelného spracovania. Už sedem rokov je úlohou projektu podporovať prvý stupeň základných škôl na Slovensku vo výchove detí a ich rodín k uvedomelej spotrebe. Výchovno-vzdelávací projekt je obohatený o didaktické materiály a je rozdelený na viaceré tematické časti: nákup, konzervácia – skladovanie, tepelná úprava a konzumácia, spotreba potravín. Každá časť ponúka množstvo zaujímavých aktivít na vypracovanie v triede a doma. Projekt je vždy zakončený súťažou s dvojnásobným ocenením. Okrem víťazných tried Whirlpool ocení aj jednu neziskovú organizáciu, ktorá aktívne bojuje za odstránenie hladu na celom svete, a ktorá poukazuje aj na sociálnu a environmentálnu hodnotu potravín. Tým je aj vízia zaradenia projektu do povinných učebných osnov štátnych základných škôl bližšie k realite.

Čo bude podľa vás pre firmy najväčšou výzvou v téme CSR/ESG v roku 2024?

Environmentálna udržateľnosť na základe taxonómie Európskej únie. Spoločnosti nielen na Slovensku sa čoraz viac stretávajú s požiadavkami na vyššiu a hlavne lepšiu transparentnosť svojho podnikania.

 

Ste firma s viac než 250 zamestnancami a zamestnankyňami, ktorá má zodpovedné podnikanie vo svojej DNA? Nominujte sa na ocenenie Via Bona Slovakia 2023 v kategórii Zodpovedná veľká firma. Nominácie uzatvoríme 11. marca 2024.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111