11. 10. 2023 Zodpovedné podnikanie

Signatári Charty diverzity sa stretli v Poprade

V piatok 29. septembra sa v priestoroch spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade uskutočnilo regionálne stretnutie signatárov Charty diverzity Slovensko. Témou pracovného brunchu bola realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní znevýhodnených skupín.

Na úvod stretnutia prítomných privítal Jaroslav Grygar, senior HR manažér a konateľ spoločnosti Whirlpool Slovakia, ktorý zároveň priblížil ich inkluzívny prístup zamestnávania ľudí z (nielen) marginalizovaných rómskych komunít. Región, v ktorom firma pôsobí, dosahuje najvyššie čísla v nezamestnanosti a veľký podiel jeho obyvateľstva tvoria ľudia rómskeho pôvodu alebo inak sociálne znevýhodnené skupiny. „V roku 2014 sme zrušili spolupráce s pracovnými agentúrami a rozhodli sme sa vziať náborový proces do vlastných rúk. Jedným z prvých opatrení bolo, že sme dali zamestnancom a zamestnankyniam riadnu pracovnú zmluvu, pretože aj to je istá motivácia pre ľudí z marginalizovaných skupín,” uviedol J. Grygar. V súčasnosti tvoria príslušníci a príslušníčky rómskej komunity viac ako štvrtinu zamestnanectva vo Whirlpool.

Proces adaptácie uľahčuje prechod do výroby

Firma vybudovala z vlastných zdrojov dve tréningové a kompetenčné centrá, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli závodu. Jedno, statické, slúži na náborový proces a je zamerané na testovanie základných zručností potrebných vo výrobe, ako sú skrutkovanie, zapájanie, prenášanie závaží. Pri plnení jednotlivých úloh si tréneri u uchádzačov a uchádzačiek všímajú okrem technického prevedenia aj to, či správne porozumeli zadaniu. Po prijatí prejdú zamestnanci a zamestnankyne druhým centrom, tzv. adaptívnym, kde sa počas niekoľkých dní učia novým procesom a zdokonaľujú sa v potrebných zručnostiach. Až následne prejdú do „ostrej“ výroby. „V rámci adaptácie vieme podchytiť pracovné návyky, správanie, ale aj znížiť ľudské chyby, ktoré sú vo výrobe častým problémom,“ priblížil J. Grygar.

Vďaka centrám a tréningovej metodike dokázali vo Whirlpool priamo zapojiť do výrobného procesu viac ako 60 % zamestnancov a zamestnankýň, ktorí nemali dokončené základné alebo stredné vzdelanie, ihneď po ich adaptácii a sú stabilnou súčasťou pracovného kolektívu. Inkluzívnym prístupom sa firme podarilo znížiť fluktuáciu pod 2 % a vzrástla aj všeobecná spokojnosť zamestnanectva, ktorá sa pohybuje na úrovni 83 %. Firma za svoje aktivity v tejto oblasti získala v rokoch 2020 a 2023 prestížne ocenenie Via Bona Slovakia.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako podpora pre ľudí, ktorým chýbajú pracovné návyky

O praktické skúsenosti so zavádzaním dočasných vyrovnávacích opatrení sa na stretnutí podelili aj Michaela Mudroňová, riaditeľka neziskovej organizácie Agentúra práce BBSK a koordinátorka pracovného poradenstva v n.o. Človek v ohrození, a Zuzana Pavlíčková zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

„Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia, ktoré slúžia na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, vychádzajú z rovnosti príležitostí,“ vysvetlila Z. Pavlíčková. V praxi môžu mať tieto opatrenia formu duálneho vzdelávania, štipendijných programov pre vybrané skupiny ľudí, preferenčného zamestnávania, interných kvót alebo programov na zvýšenie kvalifikácie či doplnenie vzdelania.

M. Mudroňová sa v rámci svojej praxe stretáva najmä s ľuďmi, ktorí majú nízku úroveň zručností. „Chýbajú im pracovné návyky, pre mnohých je to prvý kontakt s legálnou prácou, preto potrebujú podporu. Sprevádzame ich na pohovoroch, pri nástupe do práce, poskytujeme im tréningy a dávame aj spätnú väzbu zamestnávateľom.“

Znevýhodnení na trhu práce sú aj mladí ľudia bez stredoškolského vzdelania

Organizácia Človek v ohrození v rámci zavádzania dočasných vyrovnávacích opatrení dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Tesco Stores SR. Odporúča svojich klientov a klientky, ktorí sú prednostne pozývaní na pracovné pohovory. Od marca tohto roka sa im takto podarilo umiestniť 8 ľudí na trvalý pracovný pomer alebo dohodu o vykonanej práci.

Ohrozenou skupinou sú tiež mladí ľudia, ktorí sa rozhodli nepokračovať v stredoškolskom štúdiu. „Táto skupina je na pracovnom trhu výrazne znevýhodnená, pretože vzhľadom na svoj vek majú rôzne obmedzenia, napr. nemôžu pracovať v noci. Firmám sa takýchto ľudí neoplatí zamestnať, pretože nemajú žiadne zručnosti a nezískajú vďaka nim ani žiadne daňové zvýhodnenie,“ povedala M. Mudroňová.

V spolupráci s Tesco Stores SR preto rozbehli rozvojový program v Malackách. Mladý človek, ktorý má ukončenú povinnú školskú dochádzku, si v predajni postupne prejde všetkými prácami, ako sú napríklad upratovanie či vykladanie tovaru. Každý z nich má zároveň aj svojho buddyho, ktorý ho sprevádza pracovným procesom. M. Mudroňová priznala, že takýto program nie je pre každého a niektorí z neho aj odídu. Majú však aj viacero pozitívnych príkladov. „Mali sme dievča, ktoré skončilo základnú školu, no rozhodlo sa nepokračovať ďalej. Absolvovala náš rozvojový program v Tescu a na základe tejto skúsenosti sa neskôr rozhodla, že si podá prihlášku na strednú školu v odbore predavačka.“

Podobné spolupráce má Človek v ohrození za sebou aj so spoločnosťami Volkswagen alebo Adient. V najbližšom období pripravuje kurz šitia na priemyselnom stroji, ktorý je zameraný na rómske ženy aj mužov. „Dočasné vyrovnávacie opatrenie v tomto prípade spočíva v tom, že keď do Adientu prídu dva rovnaké životopisy, uprednostnia našu klientku, pretože už prešla tréningovým centrom,“ dodala M. Mudroňová.

Súčasťou stretnutia bola aj prehliadka tréningových a kompetenčných centier Whirlpool Slovakia, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli závodu a slúžia nielen v procese náboru zamestnancov a zamestnankýň, ale aj na ich ďalší tréning, zaškoľovanie či preškoľovanie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111