13. 10. 2015 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila znevýhodnené deti

Nadácia Volkswagen Slovakia tento rok podporila vzdelávanie znevýhodnených a postihnutých detí prostredníctvom troch grantových programov.

Vzdelávanie hrou môže autistické deti nasmerovať k lepšej komunikácii so zdravým detským partnerom.

Nadácia Volkswagen podporila tento rok vzdelávanie znevýhodnených a postihnutých detí prostredníctvom troch grantových programov: Vzdelávaním k integrácii, Vzdelávanie = BudúcnosťBudúcnosť s autizmom.

V rámci týchto programov sa Nadácii podarilo podporiť až 19 projektov sumou viac ako 41 000 eur. Projekty sú zamerané najmä na aktivizáciu postihnutých ľudí a ich podporu v posúvaní hraníc vlastného sebavedomia.

Vzdelanie = Budúcnosť

Špecifické metódy vzdelávania sirôt a detí v náhradnej starostlivosti (detské domovy a profesionálne rodiny) podporila nadácia grantovým programom Vzdelanie = Budúcnosť. Sumou takmer 10 000 eur uviedla do života päť interaktívnych projektov predovšetkým v oblastiach dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka.

Vzdelaním k integrácii

Nadácia podporila šesť projektov novootvoreného grantového programu Vzdelaním k integrácii, so zameraním na vzdelávanie znevýhodnených detí a mládeže do 25 rokov z domovov sociálnych služieb a internátnych škôl pre deti s postihnutím vyžadujúcim celodennú starostlivosť.

Budúcnosť aj s autizmom

Novootvorený grantový program Budúcnosť aj s autizmom, ktorého cieľom je rozvoj sociálnych zručností, individuálnych schopností, odbúranie zažitých stereotypov a ľahšia integrácia autistických detí do života sa stretol s veľkým ohlasom.

„Komunita ľudí s deťmi postihnutými detským autizmom nie je v našej spoločnosti dostatočne podporovaná. Prejavom autizmu je okrem iného porucha socializácie. Deti používajú špecifické spôsoby komunikácie a ťažšie sa integrujú medzi zdravé deti.“ zdôraznila Adriana Smolinská z nadácie. Granty v celkovej sume viac ako 21 000 eur získalo osem subjektov na projekty zamerané na výchovno-vzdelávacie procesy a inovatívne terapeutické prístupy.Ich cieľom je vymaniť rodiny z izolácie domova, nasmerovať autistické deti k väčšej socializácii a komunikácii so zdravým detským partnerom pomocou hier, a tiež podporiť všetky znevýhodnené deti v posúvaní hraníc vlastného sebavedomia i odbúravaní pocitu strachu z neznámeho.

Bližšie informácie o jednotlivých grantoch a termínoch uzávierok získate na www.nadacia-volkswagen.sk.

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už šesť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.

 

Zdroj: TS Nadácia Volkswagen Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111