09. 03. 2023 Filantropia

Základné školy môžu získať finančnú podporu na vzdelávanie žiakov o elektrickej energii

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis podporí výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl.

Pod pojmom energetická gramotnosť sa na účel tejto výzvy rozumejú aktivity na poskytovanie informácii a posilňovanie poznatkov o význame a úlohe elektrickej energie vo svete a ich aplikácia v bežnom živote jednotlivca.

Cieľom výzvy je:

 • podporiť vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov o vzniku, zdrojoch a využití elektrickej energie,
 • rozvíjanie aktivít energetickej gramotnosti zo strany učiteľov na základných školách.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy

Povinná príloha: PRÍLOHA Č. 1 – Návrh spracovania vybranej témy 

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

právnické osoby so sídlom na území SR:

 • základné školy (musia mať druhý stupeň), okrem súkromných,
 • osemročné gymnázia,
 • zriaďovatelia základných škôl.

Žiadateľom môže byť subjekt, ktorý:

 • je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 • je vlastníkom nehnuteľnosti, kde bude centrum sídliť alebo je nehnuteľnosť v správe žiadateľa.

Témy, ktoré žiadateľ musí spracovať

(počet tém na spracovanie je stanovený od 2 do 8 a závisí od výberu žiadateľa)

a) Cesta elektriny – ako a kde sa elektrina vyrába, ako sa dostane ku mne domov
b) Elektrina okolo nás – kde pomáha, kde a prečo sa jej bojíme, kde nás rozosmeje
c) Skladovanie elektriny – elektrina na sklade
d) Emisie pri výrobe elektriny – vznik emisií, ako im predísť, ako ich zachytávať, …
e) Jednosmerný a striedavý prúd – ako ich využívame v praxi
f) Energetický mix na Slovensku
g) Obnoviteľné zdroje energií – aké sú a kde sa dajú využiť, čo by sme mohli robiť lepšie na Slovensku v ich využití
h) Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali – (1. žiarovka, smart home, elektromobil, fotovoltaické panely) a kam sa vďaka nim môžeme ešte dostať

Témy musia byť spracované kreatívne, interaktívne a s experimentálnymi prvkami. Prijímateľ podpory môže spracovať min. 2 témy alebo všetkých 8 tém v podobe krátkeho a prehľadného NÁVRHU SPRACOVANIA VYBRANEJ TÉMY (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1), ktorý by mal mať jasnú štruktúru a definované údaje ako napr. téma, vzdelávacie aktivity, experimenty, výchovno-vzdelávací cieľ, vekovú kategóriu – ročník, metódy, miesto realizácie aktivít, učebné pomôcky a prístroje, aktivity/úlohy pre žiakov 2. stupňa a pod.
Prijímateľ podpory spracuje schválenú tému v podobe videa v dĺžke min. 30 minút a max. 40 minút.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 60 000 EUR (v každej z 8. tém budú vybrané max. 3 úspešné návrhy)

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť:    5 000 EUR
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 20 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Žiadateľ pri predložení:

 • 2 spracovaných tém žiada sumu 5 000 EUR,
 • 3 spracovaných tém žiada sumu 7 500 EUR,
 • 4 spracovaných tém žiada sumu 10 000 EUR,
 • 5 spracovaných tém žiada sumu 12 500 EUR,
 • 6 spracovaných tém žiada sumu 15 000 EUR,
 • 7 spracovaných tém žiada sumu 17 500 EUR,
 • 8 spracovaných tém žiada sumu 20 000 EUR.

Časový harmonogram výzvy

 • 9. 3. 2023 
  Vyhlásenie výzvy
 • 09. 04. 2023 do 23:59 h
  Uzávierka prijímania žiadostí
 • 10. 04. 2023 – 14. 04. 2023
  Formálna kontrola žiadostí
 • 17. 04. 2023 – 28. 04. 2023
  Hodnotenie návrhov spracovania vybranej témy (povinný formulár žiadosti – príloha č. 1)
 • 02. 05. 2023
  Oznámenie výsledkov
 • 02. 05. 2023 – 08. 05. 2023
  Špecifikácia rozpočtových položiek úspešných žiadostí
 • 02. 05. 2023 – 30. 06. 2023
  Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 01. 07. 2023 – 15. 07. 2023
  Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy, vyúčtovania projektov a kópii účtovných dokladov

Podmienky poskytnutia a použitia finančnej podpory

1. Podmienky použitia podpory:
a) aktivity môžu realizovať len interní pedagogickí zamestnanci,
b) aktivity musia prebiehať v slovenskom jazyku,
c) každá téma musí byť spracovaná vo forme samostatného videozáznamu ako výstupu projektu (súborový formát MP4, rozmer videa: 1920×1080).

2. Naším cieľom je zo všetkých vytvorených videí úspešných žiadateľov vytvoriť metodický materiál na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl ako príklad dobrej praxe pre žiakov a učiteľov.

3. Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
a) celá SR

4. Workshop pre úspešných žiadateľov:
Úspešní žiadatelia budú absolvovať workshop k spôsobu a forme vytvorenia a spracovania videozáznamu, ktorý bude následne použitý a spracovaný do podoby metodického materiálu na výučbu energetickej gramotnosti na 2. stupni základných škôl ako príklad dobrej praxe.

5. Oprávnené výdavky:
a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu:

 • autorské honoráre na realizačný tím (pedagogickí zamestnanci) max. do výšky 30 % žiadanej sumy,
 • obstaranie a nákup tovarov, materiálov a technického vybavenia určeného na výučbu danej témy alebo na vybavenie odborných učební prírodovedných predmetov,
 • výdavky na spracovanie/postprodukciu videa max. do výšky 10 % žiadanej sumy.

b) výdavky, ktoré vznikli v období termínu realizácie uvedených v článku IV. tejto výzvy,
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené:

 • hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu),
 • efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu),
 • účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

6. Licenčné práva na voľné šírenie poskytne prijímateľ finančnej podpory Nadácii Pontis.

7. Neoprávnené výdavky:
a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) prevádzkové náklady (poplatok za nájom, platby za energie, vodné, stočné a pod.),
d) bankové poplatky, pokuty a penále,
e) nákup darčekových poukazov (voucherov),
f) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

8. Termín realizácie podporovanej činnosti a použitia finančnej podpory:

 • začiatok realizácie: od 02. 05. 2023 
 • ukončenie realizácie: do 30. 06. 2023

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory

1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 09. 04. 2023, do 23:59 hod.

2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program Energetická gramotnosť na školách.

3. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk v časti prílohy.

4. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Dodatočné doplnenie príloh nie je možné.

5. Subjekt môže podať v rámci výzvy len jeden projekt. V prípade viacerých projektov od jedného subjektu, bude akceptovaná iba žiadosť, ktorá bola podaná ako prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.

6. Pri príprave rozpočtu si prečítajte Inštrukcie na stránke: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy-a-darcovske-programy/, ktoré obsahujú informácie o tom, ako je potrebné jednotlivé výdavky v prípade poskytnutia grantu vyúčtovať.

7. !POZOR! Z organizačných dôvodov presúvame webinár na 30. 03. 2023 o 13:30 hod.
Online webinár pre žiadateľov o grant
zabezpečí Nadácia Pontis. Možnosť prihlásiť sa na webinár v linku https://forms.office.com/e/aAS1sQ0cjn ((Prihlasovať sa je možné do 30.03.2023 do 12.30 hod.)

Posudzovanie žiadostí, oznámenie o poskytnutí finančnej podpory

1. Nadácia Pontis vykoná kontrolu žiadostí a posúdi:

a) či bola žiadosť podaná v lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo výzve,
b) či nebola podaná v rozpore s výzvou:

 • či žiadosť napĺňa účel výzvy,
 • rozmedzie súm podpory určených vo výzve,
 • oprávnenosť termínu realizácie projektu,
 • oprávnenosť žiadateľa na podanie žiadosti,
 • obsah povinných príloh, predovšetkým vyplnenie všetkých polí prílohy, atď.

c) či je úplná (pričom za neúplnú žiadosť sa považuje žiadosť, v ktorej nie sú uvedené všetky údaje a informácie stanovené vo výzve a príslušnom formulári žiadosti ako povinné, ku ktorej nie sú priložené všetky prílohy určené vo výzve a ktorá je nezrozumiteľná),
d) či žiadosť alebo prílohy k nej odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.

2. Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií: 

 • Kreativita spracovania témy: 20 bodov
 • Interaktívnosť spracovania témy 20 bodov
 • Použitie experimentálnych metód pri spracovaní témy: 20 bodov
 • Použitý hardvér a softvér videozáznamu: 10 bodov

Max. počet bodov získaných hodnotením: 70

3. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.

4. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a zvyšných 30 % sumy formou refundácie po doručení záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

5. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú činnosť (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, prípadne ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí grantu.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy

Povinná príloha: PRÍLOHA Č. 1 – Návrh spracovania vybranej témy 

Máte otázky?

Konzultovať môžete s programovou manažérkou Nadácie Pontis v pracovné dni od 9:00 do 16:00:

Petra Dubeňová
petra.dubenova@nadaciapontis.sk
+421 905 900 426

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111