29. 04. 2022 Filantropia

Vyhlasujeme grantovú výzvu Ekoobec 2022. Je zameraná na podporu cyklodopravy a bezpečnej infraštruktúry

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 9. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární.

Ciele a zameranie podprogramu Ekoobec 2022

Cieľom programu všeobecne je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, podporu inovatívnych lokálnych projektov, ktorých spoločným menovateľom sú udržateľné a koncepčné riešenia. Ročník 2022 je zameraný na podporu a rozširovanie cyklo dopravy, tvorbu bezpečnej infraštruktúry v mestách a obciach v okolí škôl a na frekventovaných miestach v súlade so zásadami dopravne civilizovaného sídla, s cieľom nielen dopravu upokojiť, ale aj podporiť rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2022 na podporu tohto projektu celkovo 50 000 EUR.

Oblasti podpory:

 • Podpora budovania dopravne civilizovaného sídla, upokojenie dopravy v zmysle zabezpečenia takých prvkov, ktoré autá nezastavujú, ale udržiavajú ich v požadovanej rýchlosti (30 km/h), predovšetkým na frekventovaných miestach a pri bodoch záujmu (školy, škôlky, obľúbené verejné priestranstvá)
 • Kvalitné stojany (bicykle, kolobežky) pri bodoch záujmu (školy, škôlky, obľúbené verejné priestranstvá)

Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny. 

Projekty musia byť realizované vo verejnej infraštruktúre a objektoch, prípadne v objektoch neziskových organizácii, ktoré pravidelne využívajú obyvatelia obce. Objekty, zariadenia musia byť vlastnené alebo dlhodobo prenajímané verejnou správou (školy, úrady, verejné priestory) alebo neziskovými organizáciami. Aktivity týkajúce sa objektov v súkromnom vlastníctve podporené nebudú.

Oprávneným subjektom sú:

V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (obecný úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.

Oprávnení žiadatelia o grant:

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

O aký grant môže subjekt žiadať?

 • minimálna výška grantu je 2000 EUR, maximálna suma grantu je 5 000 EUR
 • v systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 5 000 EUR.

 Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Hodnotiace kritériá:

 • Detailne vypracovaný projekt (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na Darca.sk) je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované a jasným zámerom projektu je vytváranie kvalitných podmienok pre pohyb cyklistov a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov predovšetkým v mestách a husto osídlených oblastiach, popularizácia cyklistiky ako zdravej a ekologickej formy dopravy.
 • Merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a očakávaný dopad projektu, t.z. napr. pri stojanoch na bicykle či kolobežky uviesť percentuálne navýšenie kapacity stojanov (koľko máme teraz, koľko bude po skončení projektu, koľko má škola detí, koľko obyvateľov žije v zóne spomaľovania a pod). Pri spomaľovačoch detailne popísať typ spomaľovača, situáciu, rýchle a efektívne riešenie.
 • Inovatívnosť projektu, originalita riešení, prínos pre životné prostredie a jedinečné uchopenie problému
 • Inklúzia zraniteľných skupín obyvateľstva (napr. popíšte, akým spôsobom je dané riešenie vhodné pre každého bez rozdielu, akým spôsobom zapájate do riešenia zraniteľné skupiny obyvateľstva (deti, sociálne a zdravotne znevýhodnení, seniori a pod., bude navrhovaný projekt prospešný pre každého? a pod.)
 • Efektívne a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov (napr. pri stojanoch, prepočet ceny za jedno parkovacie miesto)
 • Primeranosť a efektívnosť rozpočtu
 • Aktívna podpora komunikácie projektu smerom k regiónu a komunite.

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Najneskôr do 22. mája 2022 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Ekoobec 2022);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Podmienky grantovej výzvy:

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

 • vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke darca.sk v časti súbory na stiahnutie, najneskôr do 14. októbra 2022 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava)

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • elektronické podanie záverečnej správy cez darca.sk najneskôr do 14. októbra 2022
 • súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

29. apríla 2022: Vyhlásenie výzvy

22. mája 2022 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

2. júna 2022: Zverejnenie výsledkov

Jún 2022 – september 2022: Realizácia projektov

do 14. októbra 2022: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť:

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky:

Výsledky hodnotenia budú známe do 2. júna 2022. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou  podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

 

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 889 790 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: SE Ekoobec 2022.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111