17. 02. 2021 Filantropia

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mimoriadne náročný. S jeho dôsledkami sa budú žiaci a ich pedagógovia vyrovnávať dlhší čas. Aby toto obdobie bolo čo najkratšie a aby bolo využité čo najefektívnejšie, rozhodol sa Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporiť projekty, ktoré prostredníctvom grantového programu Energia pre vzdelanie 2021 pomôžu preklenúť dôsledky vzniknutej situácie počas obdobia pandémie, keď boli žiaci vylúčení z kolektívov a vzdelávali sa dištančne.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie a posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania. Zameriavame sa na zníženie rozdielov vo vzdelávaní spôsobených pandémiou, špecificky v prípade detí, ktoré boli vylúčené z online vzdelávania, ako aj návrat k rozvojovým aktivitám detí napríklad prostredníctvom krúžkovej činnosti, Centier voľného času či jarných a letných škôl a podobne.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tohto projektu celkovo 50 000 EUR.

Cieľová skupina

Deti navštevujúce základné školy.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

 • Základné školy a špeciálne základné školy,
 • Základné školy a špeciálne základné školy prostredníctvom rodičovských alebo občianskych združení pôsobiacich pri školách,
 • Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú inovatívnemu, neformálnemu alebo inkluzívnemu vzdelávaniu.

O aký grant môže subjekt žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 1000 EUR, maximálna suma grantu je 3 000 EUR.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 3 000 EUR.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Aké aktivity podporíme?

Zážitkové vzdelávacie aktivity pre žiakov a žiačky: kreatívne, inovatívne, neformálne vzdelávacie aktivity a workshopy, rozvoj sociálnych zručností detí, rozvojové, tvorivé aktivity, jarné a letné školy, letné tábory (denné aj pobytové), školských asistentov, zapájanie budúcich učiteľov a učiteľky ako mentorov/dobrovoľníkov.

Na čo bude možné využiť grant?

Grant je možné využiť na zakúpenie materiálu, pomôcok na školenia, aktivity pre deti, lektorov vzdelávania, ubytovanie a stravu a iné aktivity priamo súvisiace s nákladmi na realizáciu zážitkových vzdelávacích aktivít.

Hodnotiace kritériá:

 • Prínos projektu – kvalitne a detailne popísaný dopad aktivít na vzdelávanie a na rozvoj sociálnych zručností detí,
 • kvalitne, konkrétne, kreatívne vypracovaný plán aktivít,
 • zásah projektu a jeho udržateľnosť,
 • dôraz na inklúziu a inkluzívne vzdelávanie,
 • zaangažovanie a spolupráca pri aktivitách s inými organizáciami a dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami,
 • primeranosť a efektívnosť rozpočtu.

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Najneskôr do 21. marca 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • Registrovať sa na stránke Darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Energia pre vzdelanie 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke Darca.sk;
 • prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Podmienky grantovej výzvy

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

 • Vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti súbory na stiahnutie najneskôr do 15. októbra 2021 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2 %), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • Elektronické podanie záverečnej správy cez Darca.sk najneskôr do 15. októbra 2021.
 • Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie projektu.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

17. február 2021: Vyhlásenie výzvy

21. marec 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant

9. apríl 2021: Zverejnenie výsledkov

apríl 2021 – september 2021: Realizácia projektov

15. október 2021: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú známe do 9. apríla 2021. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0918 580 097, alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: SE Energia pre vzdelanie 2021.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111