05. 08. 2022 Filantropia

Školy môžu získať grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží

Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis podporí aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, na stredných a vysokých školách.

Nadačný fond Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností v oblasti: PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY. V grantovej výzve budú podporené aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, na stredných a vysokých školách.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 • právnické osoby so sídlom na území SR:
 1. občianske združenia,
 2. neziskové organizácie,
 3. základné školy,
 4. stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy),
 5. vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 6. záujmové združenia právnických osôb,
 7. verejné výskumné inštitúcie.
 • žiadateľom môže byť subjekt, ktorý:
 1. je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 2. nie je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz,
 3. má oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o grant.

Výška podpory

V grantovej výzve bude prerozdelených 70 000 €. 

a.) Minimálna výška podpory na jeden projekt: 7 000 €
b.) Maximálna výška podpory na jeden projekt: 15 000 € 

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy 
Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie žiadateľa

Podmienky poskytnutia a použitia grantu

Podmienky použitia podpory:

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí grantu,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Minimálne podmienky organizácie súťaží:

Súťaž musí:

 • byť minimálne dvojkolová,
 • prebiehať minimálne na území jedného kraja,
 • podporovať spoluprácu a tímového ducha,
 • jasne definovať svoj formát (definovanie pravidiel, zapojenosť účastníkov, formu realizácie, prezentácie a hodnotenia napr. riešení/návrhov a pod.),
 • zabezpečiť odbornosť organizátorov resp. garanta súťaže v danej téme,
 • zabezpečiť v prípade potreby hodnotiacej komisie odbornosť jej členov,
 • preukázať inovatívnosť úspešných/víťazných riešení/návrhov,
 • definovať spôsob šírenia či aplikovateľnosti víťazných riešení/návrhov,
 • definovať druh a spôsob odmeny víťazných riešení/návrhov.

V prípade, ak sa súťaž na popularizáciu vedy v minulosti už konala, je potrebné uviesť informácie o predchádzajúcich ročníkoch, počte zapojených účastníkov, úspešnosti víťazných návrhov a ich prípadnej aplikovateľnosti.

 Oprávnené výdavky:

 • priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu (ako napr. mzdové výdavky, materiálové výdavky, prenájom priestorov, stravné, cestovné výdavky, výdavky na nákup technického zariadenia max. do výšky 20 % a výdavky spojené s organizovaním aktivít nevyhnutných so zabezpečením súťaže a pod.),
 • prevádzkové náklady (nájomné, energie, komunikačné náklady a pod.),
 • výdavky, ktoré vznikli v období uvedených v článku IV. tejto výzvy,
 • sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
 • musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

Neoprávnené výdavky:

 • výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
 • výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
 • bankové poplatky, pokuty a penále,
 • odmeny organizátorom,
 • nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

Časový harmonogram výzvy

15. 8. 2022 – 4. 10. 2022: Vyhlásenie výzvy a trvanie výzvy

4. 10. 2022 do 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí

5. 10. 2022 – 10. 10. 2022: Kontrola žiadostí

11. 10. 2022 – 28. 10. 2022: Hodnotenie žiadostí

31. 10. 2022: Oznámenie výsledkov

1. 11. 2022 – 30. 6. 2023: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

15. 7. 2023: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie grantu

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť iba prostredníctvom elektronického formulára umiestnenom na webovom sídle darca.sk. Registráciu a požadované údaje vypĺňa subjekt, ktorý sa uchádza o podporu. Pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis a program PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY.

Povinnými prílohami k žiadosti sú:

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa
 2. ŠTATÚT SÚŤAŽE ALEBO OBDOBNÝ DOKUMENT

Posudzovanie žiadosti

Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií:

 • Potenciál súťaže a jej prínos k celkovému zlepšeniu situácie v oblasti popularizácie vedy a techniky – 20 bodov,
 • Spôsob realizácie súťaže a vhodnosť navrhovaných aktivít – 30 bodov,
 • Prínos súťaže pre žiakov a študentov – 20 bodov,
 • Efektívnosť, hospodárnosť rozpočtu a účelnosť navrhovaných výdavkov – 20 bodov,
 • Udržateľnosť projektu a jeho výstupov – 10 bodov.

Maximálny počet bodov získaných hodnotením: 100. 

Je vám niečo nejasné alebo máte ďalšie otázky k výzve?

Všetky potrebné informácie vám poskytne projektová manažérka Petra Dubeňová na petra.dubenova@nadaciapontis.sk alebo tel. čísle +421 905 900 426.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111