22. 06. 2021 Filantropia

Nadačný fond Slovenských elektrární spúšťa špeciálny zamestnanecký grantový program 2021

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu špeciálneho zamestnaneckého programu so zámerom podporiť deti so zdravotným znevýhodnením a sprístupniť kvalitné vzdelávanie deťom, ktorých rodina sa ocitla v ťaživej životnej situácii.

Oprávnení žiadatelia

O nefinančnú pomoc (predmety podpory budú obstarávané Nadáciou Pontis) sa môže uchádzať žiadateľ (fyzická osoba, ktorá je zákonným zástupcom dieťaťa) s dieťaťom so závažným zdravotným problémom alebo v náročnej životnej situácii, ktorých odporučí zamestnanec Slovenských elektrární. Ak je predmetom žiadosti nefinančná podpora samotného žiadateľa, ktorý je zamestnancom Slovenských elektrární, alebo jeho blízkej osoby, odporúčanie iným zamestnancom nie je nutné.

Podpora rodín je nefinančná (obstaranie tovaru alebo služby Nadáciou Pontis), na základe špecifikácie potrebného zdravotníckeho alebo iného materiálneho zabezpečenia súvisiaceho so zdravotným stavom alebo špecifikácie potrebného vzdelávania v prípade ťaživej životnej situácie rodiny. Pomoc je účelovo viazaná na podporu zlepšenia zdravotného stavu zdravotne znevýhodneného dieťaťa alebo zabezpečenie vzdelania detí z rodín v ťažkej životnej situácii. Obstaranie predmetu žiadosti zabezpečí na základe komunikácie so žiadateľom a dodávateľmi Nadácia Pontis ako správca Nadačného fondu Slovenských elektrární.

Výška finančnej podpory

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 21 000 eur. Maximálna výška grantu, o ktorú môže žiadať jeden žiadateľ, je 1 000 eur a minimálna je 500 eur.

Oprávnené výdavky – zlepšenie zdravotného stavu a podpora vzdelávania

Podpora zdravotného stavu dieťaťa

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace so zlepšením zdravotného stavu, ktoré musia byť zrealizované najneskôr do 31. mája 2022.

 • Úhrada kompenzačných, rehabilitačných, ortopedických, logopedických pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením, napríklad ortopedická obuv, protézy, upravené pomôcky, prostriedky alternatívnej komunikácie, špeciálne učebné pomôcky, polohovateľné postele, vertikalizátor a iné.
 • Úhrada rehabilitácií a terapií.

Podpora vzdelávania

O podporu vzdelávania môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace so štúdiom, zrealizované najneskôr do 31. mája 2022:

 • Poplatky za nákup školských pomôcok (pri stredných a vysokých školách je možné uhradiť aj poplatok za nákup operačného systému, špeciálneho programu potrebného k odbornému štúdiu alebo počítača s požadovanými parametrami potrebnými na dané štúdium).
 • Úhrada stravy, dopravy, internátu, školského klubu, voľnočasového krúžku.
 • Úhrada školy v prírode, výletov a výcvikov organizovaných školou alebo školským zariadením (týka sa iba žiakov základnej a študentov strednej školy).
 • Náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.

VŠETKY UVEDENÉ PREDMETY ALEBO SLUŽBY MUSIA BYŤ DODANÉ ALEBO ZREALIZOVANÉ NAJNESKÔR DO 31. MÁJA 2022.

Financie nie je možné žiadať na: výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom, výdavky realizované v zahraničí v prípade, že dodávateľ nie je schopný vystaviť faktúru v slovenskom alebo českom jazyku. Žiadateľ berie na vedomie, že prostriedky poskytnuté z nadačného fondu musí na základe uzatvorenej zmluvy a v súlade s ňou vydokladovať zaslaním preberacieho protokolu v stanovenom termíne.

Prijímanie žiadostí

Je potrebná registrácia na www.darca.sk. Kliknutím vpravo na „registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom žiadateľ vyplní základné požadované informácie. Ako darcu zvolí Nadačný fond Slovenských elektrární a ako program zvolí SE Špeciálny zamestnanecký program 2021. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý už sa v minulosti cez www.darca.sk registroval.

Na vami zadaný e-mail vám príde potvrdzujúci link.

Formulár žiadosti sa otvorí kliknutím na záložku „Náš projekt“.

Prosíme o podrobné vyplnenie žiadosti, popísanie problému a priloženie všetkých povinných príloh. Podrobné a presné informácie uľahčia posúdenie žiadosti.

 • V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi, resp. osobách, pre ktoré je požadovaná nefinančná pomoc určená, kontaktné údaje zamestnanca(kvôli ďalšej komunikácii).
 • Povinnou prílohou je aj scan súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorého formulár je dostupný na spodnej lište vo vašom konte na darca.sk(v časti Informácie o programe). Scan vloží žiadateľ do žiadosti v časti Galéria.
 • V prípade žiadosti týkajúcej sa zlepšenia zdravotného stavu žiadateľ k žiadosti priloží povinnú prílohu – lekársku správu o zdravotnom stave žiadateľa / dieťaťa. Stačí vyjadrenie všeobecného lekára, pediatra. Scan vloží žiadateľ do časti Galéria.
 • Požaduje sa cenová ponuka žiadateľom vybraného tovaru alebo služby vložená do časti Galéria (cenovou ponukou sa myslí elektronický súbor vo formáte .pdf získaný od dodávateľa, v ktorom sú uvedené údaje o dodávateľovi, predmet podpory a jeho cena; cenových ponúk môže byť viacero, je možné akceptovať aj link/y z internetu na predmetné žiadané tovary, ktorý/é je rovnako potrebné vložiť do dokumentu programu Word v časti Galéria). Právo konečného výberu má, po dohode so žiadateľom, Nadácia Pontis.
 • Potrebné je odporúčanie zamestnanca Slovenských elektrární, ak je žiadateľ z externého prostredia. Ak je žiadateľom zamestnanec Slovenských elektrární, a.s., odporúčanie zamestnanca nie je potrebné. Znenie odporúčania nájdete na darca.sk po prihlásení sa do vášho konta v časti „Informácie o programe“.
 • Ak je žiadateľom zamestnanec Slovenských elektrární, povinnou prílohou je tiež vyhlásenie zamestnávateľa, že žiadateľovi nebola vyplatená mimoriadna odmena za účelom pomoci zlepšenia zdravotného stavu dieťaťa alebo podpory vzdelávania v predchádzajúcich šiestich mesiacoch od dátumu zverejnenia výzvy. Vyhlásenie podpisuje zástupca Útvaru Ľudských zdrojov a organizácie riadenia Slovenských elektrární v príslušnej lokalite zamestnanca.

Žiadosti sa budú prijímať len na základe tejto výzvy. Hodnotenie žiadostí bude prebiehať po ukončení prijímania žiadostí.

Hodnotenie žiadostí

Žiadosti zhodnotí odborná komisia, zložená z predstaviteľov vedenia spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis. Žiadosti budú počas hodnotenia anonymizované. Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky žiadosti, nie sú podložené všetkými povinnými prílohami alebo zamestnávateľ či Nadácia Pontis získajú dôveryhodné informácie o nepravdivosti údajov v žiadosti alebo o nenáležitosti žiadaného daru.

Všetky informácie v žiadosti sú dôverné a budú použité v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nebudú komunikované mimo hodnotenia žiadostí.

Princípy hodnotenia:

 • citlivý prístup k dôverným informáciám žiadateľa,
 • posudzovanie závažnosti problému,
 • regionálne hľadisko,
 • očakávaný prínos navrhovanej pomoci.

Dôležité termíny

22. 6. 2021: Vyhlásenie grantovej výzvy
8. 8. 2021: Uzávierka prijímania žiadostí o grant
23. 8. 2021: Zverejnenie výsledkov
23. 8. 2021 – 31. 5. 2022: Realizácia podpory
15. 6. 2022: Termín zdokladovania pomoci – dodanie preberacích protokolov

Kontrola využitia pomoci

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom zmluvu o nefinančnej pomoci, v ktorej budú okrem iného uvedené tieto podmienky:

 • Pomoc v rámci tejto grantovej výzvy je nefinančná, čo znamená, že žiadatelia nemajú nárok na poskytnutie finančných prostriedkov. Pomoc obstaráva Nadácia Pontis, ktorá má po dohode so žiadateľom právo konečného výberu dodávateľa. Tiež zabezpečuje komplexnú komunikáciu s dodávateľom.
 • Žiadateľ je povinný uložiť elektronickú verziu podpísaného preberacieho protokolu do časti Galéria vo svojom konte na darca.sk do termínu uvedeného v grantovej výzve.

V zmysle platnej zmluvy uzavretej medzi úspešnými žiadateľmi a Nadáciou Pontis ako správcom Nadačného fondu Slovenských elektrární môže počas trvania zmluvy vykonať tak Nadácia Pontis ako aj spoločnosť Slovenské elektrárne kontrolu riadneho využitia účelu dodaného materiálu alebo služby určených na zlepšenie zdravotného stavu alebo na podporu vzdelávania.

Sme tu pre vás!

Kontakt: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

Konzultácie: Martina Čápová, martina.capova@nadaciapontis.sk, 0948 479 350

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111