22. 06. 2022 Filantropia

Nadačný fond Slovenské elektrárne vyhlasuje zamestnanecký grantový program Energia pre krajinu

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Energia pre krajinu, v ktorom podporí komunitné a verejnoprospešné aktivity svojich zamestnancov a zamestnankýň.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Energia pre krajinu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity zamestnancov a zamestnankýň Slovenských elektrární a zároveň im umožniť rozvíjať a poskytnúť svoju pomoc s podporou svojho zamestnávateľa tam, kde bude dobre a zmysluplne využitá v prospech komunity. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ale aj samosprávy, ktoré realizujú komunitné aktivity, športové či kultúrne aktivity, alebo sa zameriavajú na ochranu životného prostredia, v mestách a obciach alebo v ich extraviláne. Podmienkou je odporúčanie zamestnanca Slovenských elektrární a zároveň jeho aktívna dobrovoľná pomoc a podpora danej organizácii.

Oblasti podpory

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 1. Podpora a rozvoj športu
 2. Zachovanie kultúrnych hodnôt
 3. Ochrana a tvorba životného prostredia

Oprávnení žiadatelia

 1. právnické osoby so sídlom na území SR a to len neziskové organizácie, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania,
 2. samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnení žiadatelia musia realizovať svoje projektové aktivity výlučne v nasledujúcich lokalitách:
– v mestách a obciach na území SR v okolí do 20 km od prevádzok Slovenských elektrární

 Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:

 1.  nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 2. je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška podpory

 • Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 30 000 EUR
 • Výška podpory: min. 1 000 EUR a max. 3 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy + prílohu

Odporúčanie zamestnanca/zamestnankyne

 • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Slovenské elektrárne.
 • Žiadateľ musí v elektronickom formuláriuviesť meno a osobné číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa tento zamestnanec bude zapájať do projektu (odpracované dobrovoľnícke hodiny, poskytnutie odborných konzultácií a pod.) a odôvodnenie, prečo zamestnanec projekt odporúča podporiť.
 •  Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.
 •  Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o grantový príspevok.
 •  Zamestnanec musí byť zamestnaný v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. v čase podania žiadosti o grantový príspevok, zamestnanec nemôže byť vo výpovednej lehote.

Časový harmonogram výzvy

22. 6. 2022 – Vyhlásenie výzvy

17. 7. 2022, 23:55 – Uzávierka prijímania žiadostí

18. 7. 2022 – 27. 7. 2022 – Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

do 29. 7. 2022 – Oznámenie výsledkov

1. 8. 2022 – 20. 10. 2022 – Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

3. 11. 2022 – Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovania projektov

Máte otázky k projektu a grantovému programu?

Kontaktujte programovú manažérku nadačného fondu Naminu Akoussahovú na namina.akoussahova@nadaciapontis.sk alebo na tel. čísle +421 917 889 790.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.