26. 06. 2024 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy si odniesli prestížne ocenenie Via Bona Slovakia 2023

Nadácia Pontis v dvadsiatom štvrtom ročníku prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia vyzdvihla príklady zodpovedného podnikania. Dostupnosť bývania pre všetkých, efektívne individualizované vzdelávanie či redukcia odpadu produkovaného nakupovaním online. Aj to sú spoločenské výzvy, na ktoré tieto firmy reagujú.

O ocenenie Via Bona Slovakia sa tento rok uchádzalo 42 veľkých, stredných a malých firiem, ktoré spolu nominovali 44 projektov. Z 20 finálových nominácií v druhom kole vybrali víťazov nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora.

„V turbulentných časoch, ktoré prinášajú mnohé spoločenské výzvy, je povzbudivé vidieť, že slovenské firmy naďalej preukazujú odhodlanie a kreativitu v oblasti zodpovedného podnikania. Tento ročník ocenenia Via Bona Slovakia opäť ukázal, že firmy dokážu byť hnacím motorom pozitívnych zmien, podporovať udržateľný rozvoj, sociálnu inklúziu a technologické inovácie. Sme hrdí na všetkých, ktorí svojím príkladom inšpirujú ostatných a dokazujú, že aj v náročných časoch je možné konať s ohľadom na budúce generácie,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Víťazi ocenenia

V hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa víťazom stala spoločnosť Slovak Telekom za systémový prístup k zodpovednému podnikaniu a odvahu aktívne otvárať dôležité témy.

Slovak Telekom je poskytovateľom komplexných telekomunikačných služieb a zamestnáva takmer 2 400 ľudí. Firma uplatňuje inkluzívny prístup, má špeciálne paušály pre nepočujúcich a nevidiacich zákazníkov za extra zvýhodnenú sumu. V predajniach funguje online tlmočník, užitočný hlavne pre seniorov, ktorí stratili sluch v dôsledku staroby. Ochrana životného prostredia je v ESG stratégii firmy postavená na 2 pilieroch: budovanie uhlíkovo neutrálnej spoločnosti a snaha o úplnú cirkularitu. V roku 2023 Telekom zaviedol „vratný obal“, t.j. vratnú škatuľu z kartónu, ktorej životnosť je minimálne 50 doručení k zákazníkovi. Po úspešnom pilote flexibilných foriem pracovného času už mnohí ľudia v Telekome, ktorým to povaha ich práce dovoľuje, fungujú v ultraflexi pracovnom čase alebo v 4-dňovom pracovnom týždni. V oblasti komunity sa firma zameriava najmä na rozvoj digitálnej gramotnosti a zručností mladej generácie prostredníctvom programu ENTER a spolupráce s organizáciami, ako sú Aj Ty v IT, Informatika 2.0 či Zmudri. Vo februári 2023 začal Telekom budovať platformu angažovanej firemnej komunikácie Rešpekt, ktorou podporuje misiu značky – spájať ľudí.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala žilinská developerská spoločnosť Reinoo za prepojenie udržateľného developerského biznisu s rozsiahlou pomocou ľuďom z Ukrajiny a lokálnej komunite.

Reinoo podniká v žilinskom regióne a primárne sa venuje výstavbe kancelárskych budov, rezidenčných komplexov a prenájmu nehnuteľností. Hlavná filozofia firmy – byť príkladom – sa pretavuje do reality cez realizovanú udržateľnú výstavbu a prostredníctvom 3 nosných zodpovedných aktivít: Reinoo Ventures (podpora začínajúcich startupov), spolupráca s Nadáciou Milana Dubca (cez ktorú podporuje najmä komunitné projekty, obnovu verejných priestorov a zelene v meste Žilina) a Camp Žilina (projekt sa v roku 2023 sústredil najmä na uľahčenie adaptácie odídencov z Ukrajiny v SR a materiálnu pomoc na Ukrajine).  V samotnom core biznise spoločnosť kladie dôraz na využívanie ekologických stavebných materiálov a minimalizáciu odpadu (napr. pri výstavbe opätovne používa stavebný odpad, obstaráva suroviny s vysokým podielom recyklovaných zložiek), zelené technológie (napr. zelené strechy, fotovoltické panely, výsadba zelene) a nezabúda ani na podporu miestnych komunít prostredníctvom sociálnych a ekologických iniciatív (vianočné trhy, vernisáže lokálnych umelcov, environmentálne vzdelávacie aktivity pre deti).

V kategórii Dobrý partner komunity si cenu za komplexnú podporu dostupného bývania realizovanú v spolupráci so strategickými partnermi, ktorá zásadne zlepšuje kvalitu života znevýhodnených skupín ľudí, odniesla Slovenská sporiteľňa.

Aktivity firmy sú odpoveďou na narastajúci problém nedostupnosti bývania na Slovensku za komerčné ceny. Projekt DOM.ov sa zameriava na poskytovanie komplexnej podpory rodinám z vylúčených komunít na vidieku pri plánovaní, financovaní a výstavbe ich vlastných domov. Hlavným cieľom je umožniť im postaviť si domy svojpomocne, pričom Projekt DOM.ov počas stavby poskytuje materiál, koordinuje stavbu a klientov učí potrebné činnosti. Rodiny, ktoré sú súčasťou programu, tak dostávajú možnosť žiť vo vlastných domoch, platiť bežné náklady a splácať pôžičku len na výstavbu. Ďalší projekt, Dostupný domov, naopak, usiluje o poskytovanie nájomného bývania za nižšie ceny, ako je trhové nájomné, čím sa snaží riešiť problém dostupnosti bývania pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny.

Za osobný proaktívny prístup k zlepšovaniu školských výsledkov detí si v kategórii Spoločensky inovatívna firma ocenenie prevzala spoločnosť SmartBooks.

Projekt SmartBooks predstavuje digitálnu inteligentnú cvičebnicu, ktorá účinne transformuje tradičné vzdelávacie metódy a vytvára podmienky podobné osobnému tutoringu. Žiakom a žiačkam základných škôl poskytuje špeciálne generované úlohy spolu s podrobnými vysvetleniami. Tieto úlohy nielen overujú vedomosti, ale tiež aktívne podporujú učenie a zapamätávanie, čím značne zvyšujú efektivitu vzdelávania. Systém zlepšuje schopnosť kritického myslenia, čítania s porozumením a dlhodobú pamäť. Jeho použitie je mimoriadne účinné aj pre žiakov a žiačky so špecifickými vzdelávacími potrebami, ako sú ADHD, dysgrafia, dyslexia, a tiež v špeciálnych školách pre deti s poruchami autistického spektra.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ zvíťazila spoločnosť Tesco Stores za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Od založenia iniciatívy Tesco Anjel v roku 2013 spoločnosť neprestáva so svojím úsilím integrovať ľudí so sociálnym, zdravotným, duševným, vekovým, rodovým či etnickým znevýhodnením do pracovného procesu. Zameriava sa na zamestnávanie osôb so špecifickými zdravotnými obmedzeniami ako Downov syndróm, poruchy autistického spektra, fyzické znevýhodnenia, sluchové obmedzenia či detská mozgová obrna, ale tiež ľudí bez domova, z marginalizovaných sociálnych skupín či odídencov z oblastí ohrozených vojnovým konfliktom. Spoločnosť Tesco Stores zároveň ponúka priestor pre vzdelávanie a prax žiakov a žiačok z vylúčených rómskych komunít.

V kategórii Zelená firma si ocenenie odniesla spoločnosť Corplex za vývoj komplexného cirkulárneho riešenia pri balení tovaru, ktoré reaguje na problém rastúceho segmentu e-commerce.

Spoločnosť Corplex vyvinula špeciálnu inovatívnu, ekologickú a ekonomicky efektívnu alternatívu balenia tovaru pre B2C sektor. Ide o vratné obaly, ktoré sa po doručení tovaru (napríklad mobilných telefónov) vrátia späť k výrobcovi a opätovne sa použijú, čím sa výrazne znižuje množstvo odpadu. Okrem toho samotné obaly na konci ich životnosti Corplex zrecykluje a využije na výrobu ďalších obalov. PreVratné Krabice sú vyrobené z kartónplastu, materiálu podobného kartónu, ktorý je však z polypropylénu, a je tak ľahko recyklovateľný, a to bez použitia vody, iba pomocou elektrickej/tepelnej energie. Projekt nielen znižuje množstvo obalového materiálu a eliminuje potrebu jednorazových kartónov a bublinkovej výplne, ale zároveň ponúka firmám aj ich zákazníkom a zákazníčkam ekonomicky aj ekologicky výhodnejšie riešenie.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Slovak Telekom za scitlivovanie spoločnosti a šírenie povedomia o potrebe darovania krvi s reálnymi výsledkami.

V rámci svojej dlhodobej platformy Rešpekt predstavil Slovak Telekom iniciatívu, ktorá sa sústreďuje na podporu darcovstva krvi na Slovensku. Bola spustená v letných mesiacoch, teda v období, keď je potreba krvi najväčšia, vzhľadom na sezónny pokles počtu darcov a zvýšený výskyt úrazov a operácií. Slovak Telekom sa neobmedzil len na tradičné metódy podpory darovania krvi. Inováciou tejto kampane bolo použitie loga, ktoré počas štyroch týždňov menili na rôzne krvné skupiny podľa aktuálnej potreby Národnej transfúznej služby Slovenska. Projekt tiež poukázal na pozitívne aspekty využívania technológií a ich schopnosť spájať ľudí s dobrým spoločným zámerom, vďaka čomu kampaň zaznamenala významný bezprostredný dopad na zvýšenie počtu darcov krvi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111