30. 07. 2013 Nadácia Pontis

Zbavujú sa skládok

ŠAĽA. Mesto začalo odstraňovať čierne skládky.

Financie vo výške 2-tisíc eur získalo z projektu „STOP čiernym skládkam, ZELENÁ zeleni!“, ktorý podporil Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Projekt počíta s likvidáciou 3 čiernych skládok – vyseparovaním zložiek komunálneho odpadu z týchto skládok, vyčistením medzihrádzového priestoru, prestrihaním ťažko dostupného priestoru od náletových drevín, osadením tabúľ dobrovoľníkmi s upozornením na sankčné postihy, ale tiež s vysadením trvaliek v troch obnovených kvetináčoch v centre mesta – v zelenej ploche oproti Slovenskej sporiteľni.
„Cieľom projektu je odstrániť čierne skládky, priestor vyčistiť a zabrániť ich ďalšiemu vzniku a tak zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu životného prostredia. Zároveň výrazne zlepšiť čistotu mesta najmä v okolí rieky Váh a doplniť prvky zelene a tým zlepšiť kvalitu životného prostredia v centre mesta a popri tom upevniť občiansku iniciatívu zapojením do realizácie projektu formou dobrovoľnej práce,“ informovala Edita Haládiková z radnice.
Prvú brigádu majú brigádnici za sebou. V lokalite pri záhradkárskej osade za zimným štadiónom ostrihali 10. júla podrast kríkov, aby bolo možné vyzbierať odpady. Zvlášť vyzbierali 15 plných vriec plastov a biologicky rozložiteľný odpad. Zmiešaný odpad sa ukladal do kontajnera. „Na prvej brigáde sa zúčastnilo 5 osôb pod vedením Roberta Andrášiho. Mesto zabezpečilo pracovné pomôcky, náradie, pokosenie svahu hrádze pre lepší prístup, pristavenie a odvoz kontajnera a separátov ako aj odvoz biologicky rozložiteľného odpadu,“ dodala. Z tejto čiernej skládky bolo vyzbieraných 1390 kg zmesového odpadu, ktorý bol odvezený a uložený na skládku komunálneho odpadu na náklady mesta.
Súčasťou projektu, ktorý bude vyhodnotený v septembri, je vyčistenie ďalších dvoch čiernych skládok. Tie sa zlikvidujú počas prázdnin. Ide o lokalitu na ľavej strane hrádze vo Veči pri Riadenej skládke tuhého odpadu Duslo, a.s. Na jednej z nich je podľa Haládikovej veľké množstvo odpadu, ktoré bude potrebné naložiť mechanizmami a následne urobiť ručne dozber a dočistenie lokality. „Dobrovoľníci budú zabezpečovať vyzbieranie odpadu na poslednej skládke, ktorá je bližšie k ceste 1/75, ako aj dozbieranie rozptýleného odpadu pozdĺž panelovej účelovej komunikácie. Aj touto cestou pozývame všetkých aktívnych občanov mesta k spolupráci.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111