23. 10. 2023 Nadácia Pontis

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Realizácia overenia oprávnenosti vybranej vzorky nákladov projektu ImpactAS a vyhotovenie „Certificate on the Financial Statement“.

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Odberateľ:

Názov: Nadácia Pontis
Sídlo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
IČO: 31784828
DIČ: 2021531512
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Namina Akoussahová
tel. č. kontaktnej osoby: +421 917 889 790
e-mail kontaktnej osoby: impactas.audit@nadaciapontis.sk
adresa hlavnej stránky /URL/: www.nadaciapontis.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Odberateľ vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, subjekt nespĺňa podmienky §8 ods. 1 písm. B) zákona o verejnom obstarávaní, teda nie je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.

3. Názov zákazky:

Realizácia overenia oprávnenosti vybranej vzorky nákladov projektu ImpactAS a vyhotovenie „Certificate on the Financial Statement“.

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):

služby

5. Hlavné miesto poskytnutia služieb:

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava

6. Výsledok výberového konania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):

Realizácia overenia oprávnenosti vybranej vzorky nákladov Impact AS, posúdenia či sú finančné vyúčtovania zostavené v súlade s podmienkami grantovej zmluvy (príloha č.1) a náklady vykázané v projekte a v účtovníctve Verejného obstarávateľa sú oprávnené, a súčasne vyhotovenie Certificate on the Financial Statement (ďalej len „CFS“) v rozsahu a spôsobom bližšie špecifikovanom v prílohe č.2 (ďalej len “Zákazka”). Zákazka musí byť realizovaná nezávislým certifikovaným externým audítorom s použitím najvyšších profesionálnych štandardov.

Zákazka sa bude vykonávať v 3 častiach podľa podmienok zmluvy (príloha č.3) v nasledovných obdobiach:

1. časť Zákazky: do 25. 1. 2024 (náklady projektu za 1.rok implementácie, tj. za 12/22-11/23)
2. časť Zákazky: do 25. 1. 2025 (náklady projektu za 2.rok implementácie, tj. za 12/23-11/24)
3. časť Zákazky do 25. 1. 2026 (náklady projektu za 3.rok implementácie, tj. za 12/24-11/25)

7. Opis predmetu zákazky:

Uvedený v Prílohách k tejto výzve

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

n/a

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:

(ak bude predpokladaná hodnota zákazky a úspešný uchádzač v prípade zákazky s nízkou hodnotou určený jedným úkonom, odporúča sa uviesť nasledovné: V prípade výnimiek, ktoré sú viazané na finančné limity podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (§ 1 ods. 13 a ods. 14) a zákaziek podľa § 1 ods. 15 ZVO nie je potrebné v osobitnom postupe určovať PHZ.)

n/a

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

30 dní po odovzdaní jednotlivého CFS, na základe predloženia originálu faktúry a preberacieho protokolu podpísaného dodávateľom a Odberateľom.

11. Podmienky účasti: dodávateľa služby:

a) má aktívnu licenciu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

c) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

e) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

g) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie víťazného uchádzača bude cena uvedená v ponuke, ktorá spĺňa podmienky špecifikované v tejto výzve, za celý rozsah predmetu Zákazky za celé obdobie; posúdenie skúseností a pripomienok k návrhu zmluvy o dodaní Zákazky (príloha č.3).

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:

08. 11. 2023 o: 15:00

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk Odberateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:

Cenovú ponuku prosím zašlite výhradne elektronicky – mailom na adresu impactas.audit@nadaciapontis.sk s uvedením predmetu: Výberové konanie Zákazka na dodanie CFS

15. Požadovaný obsah ponuky:

a) CFS musí byť vyhotovený a odovzdaný písomne v anglickom jazyku ako aj prípadná komunikácia s ECEA alebo ostatnými zástupcami Európskej únie bude vykonávaná v anglickom jazyku.

b) Cenová ponuka musí obsahovať cenu za každú jednotlivú časť Zákazky v EUR bez DPH a v EUR vrátane DPH a za celú Zákazku spolu pričom celkovú cenu treba uviesť v EUR bez DPH a v EUR vrátane DPH. Cenu je potrebné stanoviť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním a dodaním Zákazky.

c) Predloženie povinných príloh:
1. kópia licencie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti,
2. Čestné vyhlásenie, že licencia je aktívna a údaje zapísané v zozname audítorských spoločností alebo zozname štatutárnych audítorov sú aktuálne a správne a nedošlo k žiadnym skutočnostiam uvedeným v § 12 zákona o štatutárnom audite. Ak nastali zmeny v zapisovaných údajov, ktoré nie sú dosiaľ zapísané v tomto zozname, predloží dokumenty, ktoré preukazujú tieto zmeny.
3. Čestné vyhlásenie o splnení ďalších podmienok v zmysle bodu 10 vyššie.
4. Popis skúseností uchádzača v oblasti štatutárneho auditu podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, a zároveň v oblasti, ktorá je porovnateľná s predmetom zákazky (CFS)
5. Súhlas so zmluvnými podmienkami Verejného obstarávateľa (Príloha č.3).

16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

V prípade rovnosti ponúk je Odberateľ oprávnený vybrať hociktorú z týchto rovnakých ponúk podľa vlastného uváženia.

Odberateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

slovenský jazyk

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:

projekt č. 101091634 —Impact Acceleration of Slovak CSOs (ďalej “ImpactAS”), spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (ďalej len „ECEA“) na základe výzvy z programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), CERV-2022-CITIZENS-VALUES

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

23. 10. 2023

Prílohy:

1. Grantová zmluva uzavretá medzi Verejným obstarávateľom a ECEA
2. Certificate on the Financial Statement (CFS)_EN
3. Zmluva o poskytovaní služieb

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111