25. 11. 2022 Nadácia Pontis

Udržateľnosť občianskych organizácií na Slovensku je stabilná, vyplýva z Indexu udržateľnosti občianskej spoločnosti

Ktoré udalosti ovplyvnili sektor neziskových organizácií na Slovensku v roku 2021? Aký mali dopad?

Prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť, mapuje už viac ako 20 rokov Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO). Tento kľúčový analytický nástroj ponúka detailný rozbor neziskového sektora v 7 kategóriách, a to v 24 krajinách strednej a východnej Európy aj Eurázie. Ako dopadla v hodnotení v minulom roku naša krajina?

Situácia spoločnosti na Slovensku v roku 2021

Pandémia COVID-19 v roku 2021, rovnako ako v roku 2020, naďalej ovplyvňovala všetky oblasti života na Slovensku. Hoci sa v decembri 2020 začalo s očkovaním proti tomuto ochoreniu, pandémiu sa v úvode roka nepodarilo dostať pod kontrolu. Vláda bola kritizovaná za nevhodné riadenie krízy, nedostatočnú komunikáciu a za utajený nákup necertifikovanej vakcíny Sputnik V. Tlak verejnosti nakoniec koncom marca 2022 donútil odstúpiť predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý si s ministrom financií Eduardom Hegerom vymenil pozície. Aj napriek tejto zmene bola spoločnosť nespokojná so vzťahmi vo vládnej koalícii, čo vyústilo do protivládnych protestov. Konali sa navzdory zákazu zhromažďovania ľudí mimo jednej domácnosti.

Mimovládne neziskové organizácie (MNO) aktívne reagovali na pandemickú situáciu. V mnohých prípadoch sanovali úlohu štátu, napríklad pri pomoci ohrozeným skupinám či pri otázke duševného zdravia. Zapájali sa tiež do vyvracania dezinformácií spojených s pandémiou a očkovaním a organizovali dobrovoľníkov, aby pomáhali zraniteľným skupinám.

Celková udržateľnosť MNO sa v roku 2021 nezmenila. Jedinou oblasťou, v ktorej zmena nastala, boli organizačné kapacity, kde došlo k miernemu zhoršeniu. Dôvodom sú predovšetkým dopady pandémie, ktorá spôsobila boj viacerých organizácií o prežitie.

Právne prostredie

Právne prostredie, ktoré upravuje činnosť MNO, sa v roku 2021 významne nezmenilo a naďalej zostáva pozitívne nastavené. Každá právna forma MNO podlieha vlastnému registračnému procesu, ktorý je pomerne jednoduchý a nie je zdĺhavý.

K 1.1.2021 Ministerstvo vnútra spustilo na základe zákona č. 346/2018 Register mimovládnych neziskových organizácií, čím sa vytvoril aktuálny a jednotný verejný register informácií o MNO. Očakáva sa, že register prispeje k zvýšeniu transparentnosti v sektore.

Počas roka sa rokovalo o viacerých zákonoch a politikách, ktoré ovplyvňujú MNO. Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej cieľom je včleniť európsku smernicu o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora do slovenského právneho systému. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na obdobie 2021 – 2024 bola počas roka pripravovaná bez zapojenia sektora a do konca roka 2021 neboja prijatá.

Program Advokáti Pro Bono, ktorý spravuje Nadácia Pontis, naďalej poskytuje MNO právne služby dostupné v celej krajine.

Organizačné kapacity

Na zmiernenie dôsledkov krízy museli viaceré organizácie v roku 2021 znižovať svoje stavy, čo malo vplyv na ich schopnosť dokončovať projekty a uchádzať sa o nové. V dôsledku nedostatku zdrojov prišlo k zrušeniu spoluprác, ktoré mali viaceré MNO nadviazané, a tiež k posunom v termínoch projektov. MNO sú dlhodobo poddimenzované a podfinancované a odliv mozgov do politiky, verejnej správy a biznisu pokračoval aj v roku 2021. Ešte viac sa prehĺbili kapacitné rozdiely medzi silnými a etablovanými MNO, ktoré sídlia vo väčších mestách, majú stabilnú stratégiu a štruktúry, a medzi malými organizáciami, ktoré sídlia prevažne vo vidieckych oblastiach.

Grantový program Active Citizens Fung (ACF) financovaný zo strany Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a Nórskych fondov vyhlásil v roku 2021 tretiu výzvu v téme rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Program podporuje budovanie organizačných kapacít MNO, umožňuje organizáciám zlepšovať ich zručnosti a zavádzať riadenie vo vyššom štandarde.

MNO museli kvôli pandémii preniesť svoje aktivity do on-line priestoru už v roku 2020 a mnohé z pokračovali v tomto trende aj v roku 2021. Väčšie etablované MNO boli schopné zrealizovať webináre, diskusie a prednášky, ku ktorým sa mohlo dostať širšie publikum.

Finančná životaschopnosť

Závislosť väčšiny MNO na zdrojoch z projektového financovania znamenala vysokú administratívnu záťaž a sťažovala dlhodobé budovanie personálnych kapacít.

Zahraničné zdroje boli počas pandémie dôležitým prameňom financovania, ACF naďalej ponúka MNO spoľahlivý zdroj financovania s relatívne nízkou byrokratickou záťažou. Program má za cieľ podporovať občiansku spoločnosť, aktívne občianstvo a zraniteľné skupiny na Slovensku.

MNO sa mohli aj v roku 2021 uchádzať o malý počet štátnych dotačných schém z ministerstiev a o dotácie samospráv. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska výzvu zameranú na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti v celkovej výške 120-tisíc eur. Napriek tomu, že MNO boli na rôznych úrovniach silne zapojené do riešenia pandemickej situácie, zo všetkých segmentov slovenského hospodárstva dostali najmenej podpory.

Viacero crowdfundingových platforiem, ako napríklad DARUJME.sk, ĽudiaĽuďom či Donio, ponúka MNO možnosť získať zdroje, avšak poskytnuté prostriedky nie sú dostatočné na pokrytie celkového chodu organizácií.

Napriek tomu, že hrubý domáci produkt (HDP) sa za rok 2021 prepadol o 5,8 %, tento pokles sa nepremietol do výpadku asignácie dane z príjmu. Podľa údajov z Finančnej správy dosiahla asignácia dane za rok 2021 historickú úroveň 87 miliónov eur.

Obhajoba záujmov

Zapájanie sektora do tvorby verejných politík nebolo systematické, a často malo viac deklaratívnu než zásadnú rolu, bez reálnej možnosti ovplyvniť podobu navrhovaných riešení. Témy ako rodová rovnosť, práva LGBTI či reprodukčné práva sa posilnením konzervatívne orientovaných politických subjektov v parlamente významne spolitizovali. Vláda vytvorila nový post Splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a za splnomocnenkyňu bola vymenovaná konzervatívna politička Anna Záborská.

Počas pandémie bola obmedzená možnosť zhromažďovania, čo malo vplyv aj na realizáciu protestov. Niektoré MNO namiesto nich zorganizovali petície s cieľom obhajoby ich záujmov. Iniciatíva Klíma ťa potrebuje vytvorila najväčšiu online petíciu v histórii Slovenska, ktorú podpísalo viac ako 127 000 osôb.

Transparency International Slovensko, Aliancia Fair-Play, Zastavme korupciu, VIA IURIS, Slovensko.Digital, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a INEKO vytvorili v roku 2021 spoločnú iniciatívu na zreformovanie existujúcich výberových konaní pri obsadzovaní dôležitých pozícií vo verejnom sektore. Iniciatíva viedla k vzniku pracovnej skupiny na Úrade vlády SR, ktorá pozostáva zo zástupcov MNO, Úradu vlády SR a Rady pre štátnu službu a bude sa zaoberať nastavením procesu výberového konania a ďalšími úlohami.

Poskytovanie služieb

MNO reagujú na potreby komunity, ako aj na priority donorov a zapĺňajú tiež medzery v štátom poskytovaných službách – aj v roku 2021 sa mnoho MNO aktívne zapojilo do činností súvisiacich s pandémiou: do distribúcie ochranných pomôcok, pomoci zraniteľným skupinám, psychologického poradenstva a krízovej intervencie pre týrané a zneužívané ženy a deti. Sektor tiež zohral kľúčovú úlohu pri šírení osvety o význame očkovania proti COVID-19 a vyvracaní dezinformácií. Iniciatíva KtoPomôžeSlovensku naďalej poskytovala zdravotnícke a ochranné pomôcky nemocniciam, domovom sociálnych služieb a iným zariadeniam slúžiacim zraniteľným skupinám obyvateľstva. Tieto aktivity boli realizované bez podpory vlády.

Situácia personálu v oblasti sociálnych služieb je zložitá, keďže okrem nízkych miezd sú pracovníci často demotivovaní fyzicky a psychicky náročnou prácou. Počas roku 2021 MNO poskytujúce sociálne služby vykrývali nedostatok personálu najmä dobrovoľníkmi.

Linky krízovej pomoci zaznamenali v roku 2021 výrazný nápor, keďže ich kapacity nestačili na pokrývanie dopytu zo strany obyvateľov.

Sektorová infraštruktúra

Tak ako v predchádzajúcich rokoch platí, že na Slovensku naďalej absentujú ISO a MNO centrá, čo vedie k obmedzenému prístupu k relevantným informáciám, školeniam, technológiám a technickej asistencii. Nové platformy vznikajú hlavne na základe aktuálnych problémov a tém. Tieto platformy sú zväčša schopné v krátkom čase zmobilizovať ľudí, získať peniaze a prilákať mediálnu pozornosť.

Platforma Hlas občianskych organizácií (v roku 2022 premenovaná na Platformu organizácií za demokraciu) sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti. V roku 2021 zorganizovali jej predstavitelia kampaň Lepší život pre všetkých, ktorej cieľom bolo ukázať verejnosti rozmanitosť neziskových organizácií a prispieť k vysvetľovaniu dezinformácií a neprávd o treťom sektore.

Firemné nadačné subjekty sú zastrešené v Asociácii firemných nadácií a fondov, neformálnej platforme sieťujúcej členov a obhajujúcej záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku.

MNO majú prístup k dostatočnej ponuke vzdelávacích aktivít a školení. Viacero organizácií, vrátane Nadácie Pontis, Voices či Centra pre filantropiu, ponúka pro bono vzdelávanie. V dôsledku pandémie prebiehala väčšina školení v roku 2021 v online prostredí.

Vnímanie MNO verejnosťou

Krízy a napätie prispeli k väčšej polarizácii spoločnosti a útokom na MNO. Táto situácia však podnietila aktivitu dobrovoľníkov a vznik nových iniciatív zameraných na pomoc zdravotníkom a ohrozeným skupinám. Tieto snahy a pretrvávajúce veľké kampane napomohli k zlepšeniu vnímania sektora verejnosťou tým, že poukazovali na čulosť MNO a ich ochotu pomôcť.

Hlavnou dezinformačnou témou v roku 2021 nebol mimovládny sektor, ale pandémia COVID-19. Hoaxy a dezinformácie, ktorých cieľom boli MNO, však rezonovali omnoho výraznejšie ako v roku 2020. Na diskusii Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v marci 2021 odznelo, že až 56 % Slovákov verí konšpiračným teóriám, čo je dvakrát viac ako naznačujú dáta v Českej republike. Okrem toho si 54 % Slovákov myslí, že protesty iniciatívy Za slušné Slovensko, ktoré boli zorganizované po smrti Jána Kuciaka, boli riadené zahraničnými mocnosťami a že niekto bol za ich organizáciu platený. V reakcii na zhoršujúcu sa dezinfoscénu vznikli viaceré kampane a tiež granty súkromných spoločností, s ambíciou zabrániť šíreniu dezinformácii v online priestore.

 

Prečítajte si kompletný Index udržateľnosti občianskych organizácií na Slovensku 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.