17. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

Program expertného dobrovoľníctva

LEAF v spolupráci s Nadáciou Pontis pripravil pilotný projekt, ktorý uvádzame s podporou programu Hlavy pomáhajú.

 • Hľadáte možnosť využiť svoje schopnosti a energiu pre pomoc dobrej veci?
 • Máte záujem rozvinúť svoje profesné zručnosti  a osobnostné predpoklady prostredníctvom zaujímavej príležitosti?
 • Chcete spoznať novú oblasť či organizáciu, ktorá pomáha riešiť dôležité témy zo života našej spoločnosti?

… tak potom je tento program práve pre Vás!

LEAF v spolupráci s Nadáciou Pontis pripravil  pilotný projekt, ktorý uvádzame s podporou programu Hlavy pomáhajú.  V pilotnej fáze programu prinášame 12 dobrovoľníckych príležitostí pre 9 neziskových organizácií:
 

Asociácia samaritánov SR, o.z.

Projekt trhovej expanzie domáceho tiesňového volania (Senior tem leader)
Právne poradenstvo a služby

Indícia, o.z.

Marketingový konzultant

LEAF, o.z.

Tútor pre stredoškolákov hlásiacich sa na VŠ v zahraničí

Nadácia Pontis

Internetový marketér

Nadácia Provida – program Buddy, o.z.

Buddy – kamarát pre deti z detských domovov
Koordináror pre dobrovoľníkov – buddies, kamarátov pre deti z detských domovov
Marketing specialist – Creative writer

Nadačný fond Myšlienka – program FIRST® LEGO® League

Tréner detského tímu
Mentor trénerov detských tímov

Supertrieda, o.z.

Stratégia finančnej udržateľnosti

Transparency International Slovensko, o.z.

Vytvorenie stratégie pre pilotný program fundraisingovej kampane zameranej na individuálnych darcov

VIA IURIS, o.z.

Konzultant výberu CRM systému
 

Medzi príležitosťami nájdete ponuky na krátkodobé zapojenie v rámci jedného až dvoch mesiacov ako aj dlhodobejšie projekty, plánované na 3-6 mesiacov. Predpokladaná miera zapojenia dobrovoľníka je cca 3 hod týždenne. Všetky ponuky sú však nastavené flexibilne, niektoré ponúkajú možnosť zapojenia aj zo zahraničia.  
 

Čo môžete očakávať od zapojenia do pilotnej fázy Programu expertného dobrovoľníctva s podporou Hlavy pomáhajú?  

 • Rozvoj svojich profesných a odborných zručností (vďaka ich aplikácii v špecifických podmienkach MVO).
 • Osobnostný rozvoj v oblasti komunikácie, tímovej práce a organizačných zručnostiach.
 • Novú, nečakanú skúsenosť, ktorá môže zvýšiť Vašu empatiu voči svetu, o ktorom ste zatiaľ možno toľko nevedeli.
 • Možnosť spoznať novú, zaujímavú organizáciu a stať sa súčasťou širšej komunity podobne zmýšľajúcich ľudí.
 • Účasť na vzniku a rozvoji nového programu, ktorý chce prispieť k zlepšeniu života na Slovensku cez angažovanosť ľudí, ktorí vedia pomôcť viac ako si možno doteraz mysleli.
 • Spokojnejší a šťastnejší život, obohatený zážitkom z pomoci dobrej veci.

Harmonogram

 • Do 15. júla 2013 – prihlasovanie do Programu – záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese andrea.smolkova@leaf.sk s priložením svojho CV a nižšie uvedeného súhlasu so spracovaním osobných údajov. V e-maili, prosím, stručne vysvetlite, prečo Vás ponuka zaujala a priložte Vaše kontaktné údaje.
 • Do 31. júla 2013 – výber a prizvanie kandidátov do jednotlivých projektov. Výber spoločne zastrešuje LEAF, Nadácia Pontis a príslušná nezisková organizácia. Do projektu pozýva príslušná nezisková organizácia kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho pre daný projekt.
 • August 2013 – prvé koordinačné stretnutie s neziskovou organizáciou a finalizácia detailov spolupráce.
 • Realizácia dobrovoľníckej pomoci  začína podľa potrieb neziskovej organizácie a možností dobrovoľníka podľa vzájomnej dohody.

O projekte:

Program expertného dobrovoľníctva prináša v pilotnej fáze 12 príležitostí expertného a vzťahového dobrovoľníctva. Dobrovoľníci budú mať možnosť svojou expertízou a nezištnou pomocou významne zlepšiť fungovanie vybraných neziskových organizácií. Neziskové organizácie sme vyberali s dôrazom na prínos poskytovaných služieb pre spoločnosť, transparentnosť a kvalitu procesov a výstupov.

Všetky vyššie uvedené príležitosti ponúkajú možnosť úzkej spolupráce s vedením neziskovej organizácie,
vo vybraných prípadoch aj s ďalšími dobrovoľníkmi v tíme.

Nad celým procesom tohto projektu držia patronát tímy nadšencov  z LEAF a Nadácie Pontis tak, aby realizácia dobrovoľníckej pomoci priniesla naplnenie očakávaní dobrovoľníka aj neziskovej organizácie a len pozitívne zážitky a skúsenosti.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (prosíme o skopírovanie do tela e-mailu):

„Týmto dávam podľa § 7 a nasl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam neziskovej organizácii LEAF. Poskytujem dobrovoľné údaje zo životopisu s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe vo veci dobrovoľníckej príležitosti a (ii) ich interné využitie v rámci organizácie LEAF za účelom ďalšej spolupráce s uchádzačom. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.“

 

Kontakt

Andrea Smolková (LEAF)
andrea.smolkova@leaf.sk

Miroslava Rusnoková (LEAF)
miroslava.rusnokova@leaf.sk

Monika Brošková (Nadácia Pontis)
monika.broskova@pontisfoundation.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111