11. 06. 2024 Sociálne inovácie

Podporíme právnu pomoc pre občianske organizácie, aplikáciu pre nevidiacich aj sexuálno-vzťahové programy na školách

Predstavujeme 15 projektov, ktoré postúpili do mentoringovo-vzdelávacieho programu Impact Lab Akcelerátor.

Minulý týždeň prebehol Impact Lab Bootcamp – intenzívne 3-dňové podujatie pre občianske organizácie, na ktorom ich prepájame s mentormi a mentorkami z rôznych oblastí. Organizácie mali možnosť vybrať si vopred štyri konzultácie na témy, ktoré považujú pri svojom fungovaní za kľúčové, či v ktorých by potrebovali nasmerovať. 23 expertov a expertiek im ponúklo iný pohľad na veci, ktoré riešia, pomohlo identifikovať potenciálne výzvy a navrhnúť riešenia. Okrem nápomocných rád ocenili ľudia z organizácií aj priestor na sieťovanie, prepájanie a spoznávanie sa.

Hodnotiace komisie vybrali do Bootcampu 18 organizácií: DigiQ, Chuť žiť, Intymyta, LEAF, Liga za duševné zdravie SR, Post Bellum SK, Slovenský skauting, SPy, TANDEM, Asociácia pre kutlúru, vzdelávanie a komunikáciu, DORKA BAGS, Mareena, Saplinq, Ukraine-Slovakia SOS/SME SPOLU, Touch&Speech, Bystriny, Inštitút SGI, VIA IURIS.

Impact Lab Bootcamp bol aj odrazovým mostíkom do Akcelerátora, v ktorom neziskovky získajú nielen finančnú podporu až do výšky 60-tisíc eur, ale aj 3-mesačný mentoring na mieru. O postupujúcich rozhodovala 3-členná komisia:

  • impact a investičná manažérka Magdaléna Radová z Tilia Impact Ventures,
  • nezávislá evaluátorka Edita Bednárová,
  • senior programový manažér Norbert Maur.

Hoci pokračovať môže maximálne 15 organizácií z 18, veríme, že aj tie, ktoré sa do Akcelerátora nedostali, získali dostatok inšpirácií, podnetov na zamyslenie a kontaktov, ktoré pri svojej práci zužitkujú.

Zoznam podporených projektov

Vzdelávanie

Digitálna inteligencia
Názov projektu: digiPEERS: podpora rovesníckeho vzdelávania k digitálnemu občianstvu
Organizácia zdôrazňuje dôležitosť bezpečného a rešpektujúceho správania sa mladých ľudí v digitálnom prostredí. Využíva prístup peer2peer a chce stabilizovať celoslovenský mentorský program, posilniť kapacity tímu.

EDI Slovensko
Názov projektu: PPPrevencia na školách
Projekt sa zameriava na prevenciu porúch príjmu potravy medzi študentmi. Poskytuje vzdelávanie a mentoring pre školských psychológov, psychologičiek a učiteľstva, zlepšuje spoluprácu medzi školami a štátnymi inštitúciami a podporuje kritické myslenie mládeže cez edukačný obsah na sociálnych sieťach.

InTYMYta
Názov projektu: Podporme sa navzájom
Organizácia poskytuje vekovo primeranú vzťahovú a sexuálnu výchovu. Projekt zahŕňa metodické plány na tému digitalizácie a bezpečných vzťahov, školenie učiteľstva v piatich krajoch SR, udržateľný vzdelávací model a mediálnu osvetovú kampaň.

LEAF
Názov projektu: GROWNi.sk
Platforma GROWNi prepája jednotlivcov a organizácie s príležitosťami pre rozvoj a pozitívny dopad. Cieľom je rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí po celom Slovensku a podporovať občiansku angažovanosť cez spoluprácu a relevantné témy.

Liga za duševné zdravie
Názov projektu: Školy za duševné zdravie
Koalícia škôl za duševné zdravie je združenie škôl zamerané na transformáciu škôl na duševne zdravé prostredia. Pomáha destigmatizovať duševné poruchy, predchádzať násilnému správaniu a minimalizovať negatívne dopady spoločenských javov na mladých ľudí.

Slovenský skauting
Názov projektu: Kroky pre budúcnosť: Posilňovanie hodnôt a vzdelávania mladých ľudí v Slovenskom skautingu
Etablovaná organizácia, ktorá chce posilniť hodnotovú výchovu mladých skautov a skautiek orientáciou na život v prírode, digitálnu gramotnosť a aktívne občianstvo. Cieľom je zlepšiť kvalitu programov a vzdelávania, podporiť ich udržateľnosť a posilniť kritické myslenie lídrov a líderiek.

SPy
Názov projektu: PBL Akadémia (nielen) pre STEM predmety
Združenie SPy od roku 2015 šíri osvetu o programovaní v Pythone a využití technológií vo vzdelávaní. Projekt sa zameriava na program PBL Akadémia, ktorý ppomáha učiteľom a učiteľkám pri zavádzaní projektového vyučovania do STEM predmetov s metodickou podporou.

TANDEM
Názov projektu: Virtuálna Intímna Zóna
Organizácia poskytuje kariérne poradenstvo a tréningy pre žiacke rady. Projekt posilňuje zodpovedné používanie internetu a sociálnych médií. Zahŕňa celodenný program formou Živej knižnice a školenia žiackych školských rád o bezpečnosti v online priestore. Projekt je realizovaný pre školy s maďarským vyučovacím jazykom.

Inklúzia a ľudské práva

Dorka Bags
Názov projektu: Zodpovedný zamestnávateľ
Projekt Dorka Bags spolupracuje s malými a strednými podnikmi (MSP) v Košiciach a Prešove pri zamestnávaní ľudí so skúsenosťou s bezdomovectvom. Cieľom je vytvoriť Platformu zodpovedných zamestnávateľov a metodiku pre škálovateľný program v iných regiónoch.

Mareena
Názov projektu: Medzisektorovou spoluprácou k integrácii
Cieľom projektu je budovať partnerstvá so súkromným sektorom pre lepšiu integráciu utečencov/utečenkýň a cudzincov/cudziniek na Slovensku. Aktivity zahŕňajú prípravu stratégie spolupráce s firmami a testovanie fundraisingových aktivít. Očakávané výsledky zahŕňajú posilnenie odolnosti organizácie Mareena a krok k systémovej zmene v integrácii.

SME SPOLU
Názov projektu: Ukrajinská škola v evakuácii
Ukrajinská škola v evakuácii poskytuje ukrajinským školákom a školáčkam výučbu podľa učebných osnov ich domovskej krajiny. Výučbu zabezpečujú profesionálni ukrajinskí učitelia a učiteľky. Cieľom projektu je integrovať ukrajinských žiakov a žiačky na Slovensku prostredníctvom kvalitného vzdelania, poskytovania psychologickej pomoci a pracovných príležitostí.

Touch&Speech
Názov projektu: Touch4Blind
Moderné technológie a nedostatočný prístup k výuke Braillovho písma obmedzujú nevidiacich. Organizácia pripravuje aplikácie na smartfóny podporujúce písanie a čítanie Braillovho písma, ako aj vzdelávacie podujatia a požičovňu braillových displejov.

Demokracia a právny štát

Bystriny
Názov projektu: Bystriny a Opravári spoločnosti
Projekt Bystrín buduje udržateľnú medzisektorovú sieť občianskych organizácií a demokratických verejných inštitúcií s cieľom podpory demokratických aktérov na Slovensku. projektom chce organizácia zvýšiť ich kapacity, inovačný potenciál a dopad na spoločnosť, ako aj posilniť dodržiavanie zákonov a demokratických princípov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Názov projektu: Odkaz pre starostu novej generácie: Zefektívnením komunikácie obyvateľov a samosprávy k väčšej responzívnosti
Cieľom projektu je zlepšiť aplikáciu Odkaz pre starostu ako nástroj pre komunikáciu medzi občanmi a samosprávou. Projekt zvyšuje transparentnosť, podporuje verejnú kontrolu a umožňuje politikom lepšie rozhodovanie. Okrem technologických vylepšení zahŕňa aj procesy na riešenie podnetov a vytvára priestor pre zdieľanie osvedčených postupov medzi samosprávami.

VIA IURIS
Názov projektu: Ochrana a podpora občianskej spoločnosti na Slovensku
Cieľom projektu Via Iuris je ochrana demokracie, účasť verejnosti v ochrane životného prostredia a podpora občianskej spoločnosti. Organizácia poskytne právnu pomoc a informácie, aby verejnosť mohla ovplyvňovať verejné politiky a kvalitu demokracie na Slovensku.

Čo získajú organizácie postupom do Akcelerátora

  • 40 hodín individuálny mentoring. Pridelený individuálny mentor/mentorka vedie a radí organizácií v jej strategickom rozvojovom pláne.
  • 20 hodín individuálne konzultácie na vybrané témy na základe analýzy potrieb.
  • 20 hodín individuálny mentoring pre sledovanie dopadu. Pridelený individuálny mentor/mentorka pre sledovanie dopadu je zvyčajne výskumník/výskumníčka, so skúsenosťami s nastavovaním metód na sledovanie dopadu a stratégiami dopadu.
  • Grant do výšky max. 60 000 eur, ktorý môže pokryť personálne náklady, vybavenie, cestovné, služby či komunikačné služby.
  • Priestor na sieťovanie nielen s ďalšími organizáciami v rámci Akcelrátora, ale aj so začínajúcimi organizáciami z Inkubátora a ľuďmi z biznisu či verejnej správy. Navyše, v decembri 2024 sa bude konať Impact Summit, na ktorom vybrané organizácie odprezentujú svoje projekty.


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111