28. 08. 2012 Zodpovedné podnikanie

Novinky v reportovaní zodpovedného podnikania

Prehľad hlavných bodov, ktoré by mala obsahovať správa o zodpovednom podnikaní.

Čoraz viac firiem každoročne zverejňuje svoje správy o zodpovednom podnikaní. Majú za cieľ informovať čitateľov o tom, ako si firma počína v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti o zamestnancov, podpory komunity či v oblasti vzťahu k dodávateľom. Čo je v tejto oblasti nového? 

Čo to je správa o ZP?

Väčšina bežných spotrebiteľov, prípadne zamestnancov firiem ani nevie, že veľké množstvo spoločností musí každoročne vydávať správy o hospodárení firmy. Tieto informácie však nie sú určené pre každého. Dobre sa v nich orientujú finanční analytici, burzoví makléri, šéfovia veľkých firiem či bankári. To, koľko banka predala dlhopisov alebo aké vysoké má firma aktíva, nie až tak každého zaujíma. 

Bežného zamestnanca zaujímajú iné veci. Napríklad ženy zamestnané vo firme môže zaujímať, či za tú istú prácu dostávajú takú istú mzdu ako muži. Okolitá komunita sa chce dozvedieť, či firma v budúcom období plánuje rozširovanie svojej fabriky alebo či už konečne prestane byť v jej okolí tak prašno. Všetky tieto informácie by sa mali dozvedieť zo správy o zodpovednom podnikaní firmy. Správa by mala pokrývať výkonnosť firmy práve v týchto nefinančných ukazovateľoch. Samozrejme, súčasťou správy sú aj ekonomické údaje, ale v obmedzenejšej miere, pričom sú vyvážené s informáciami o vplyve firmy na životné prostredie a spoločnosť. 

Čo by mala správa obsahovať? 

V správe by mali čitatelia nájsť to, čo ich najviac zaujíma. Preto je vhodné si pred samotným výberom tém zistiť, aké majú naši partneri očakávania. Na ich základe by mala byť potom postavená správa. Okrem ekonomických otázok by sme nemali zabúdať na témy z oblasti ochrany životného prostredia, ako napr. nakladanie s odpadmi, emisie skleníkových plynov, spotreba nerastných surovín, energie a vody a v neposlednom rade ochrana biodiverzity. Informácie o sociálnej oblasti sú tiež dôležité. 

Nemali by sme zabudnúť na témy ako napr. starostlivosť o zamestnancov, BOZP, kolektívne vyjednávanie, etika, boj proti korupcii, reklama a komunikácia a ďalšie. Tém je neúrekom, treba si len vybrať. Správa by mala popisovať to, čo sa udialo za tzv. reportovacie obdobie. Je to časový úsek od vydania poslednej správy až po súčasnosť. Najčastejšie firmy reportujú v ročných cykloch, nezriedka však aj v dvoj- či trojročných. Pre porovnanie je dobré, ak sa údaje zverejnia tak, aby ich bolo možné porovnať s výkonnosťou v predchádzajúcom roku. Dajú sa takto sledovať trendy a zistiť oblasti, v ktorých je potrebné viac zapracovať a zlepšiť sa

Pozrite si správy slovenských aj zahraničných spoločností v špeciálnej sekcii venovanej reportingu.

Jasne by mal byť stanovený spôsob zberu údajov alebo výpočtu a tento spôsob by sa mal používať stále – práve preto, aby bolo možné porovnanie medzi reportovacími obdobiami. Vo svete existuje viacero návodov, ako pripraviť správu o zodpovednom podnikaní. Najrozšírenejším sú Smernice Global Reporting Initiative. Najnovšia verzia G3 je dostupná zdarma aj v slovenskom jazyku a Smernice môže na napísanie správy použiť každá firma či organizácia. K Smerniciam je vydaných niekoľko návodov špeciálne pripravených pre jednotlivé druhy podnikania – napríklad pre ťažobný priemysel alebo pre banky. Návod je veľmi podrobný a údaje, ktoré firmy pomocou smerníc uvedú, je možné jednoducho navzájom porovnávať. Smernice využíva niekoľko tisíc firiem po celom svete. 

Aký formát zvoliť? 

V ére internetu a elektronických médií je zbytočným mrhaním papiera správy o zodpovednom podnikaní tlačiť. Jednoduchšou a lacnejšou cestou, ako dostať správu k čitateľom, je zverejniť ju elektronicky. Najlacnejšie, ale aj najhoršie je dať na web dokument PDF. Nevýhodou je nemožnosť interaktivity a okamžitej spätnej väzby. Firma, ktorá správu píše, tak prichádza o cenné názory čitateľov. Lepším riešením je vytvorenie špeciálnej aplikácie alebo interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú logicky a jednoducho prístupné informácie o výkonnosti firmy. V takomto formáte sa dajú využiť videá, interaktívne grafy a je možné vypýtať si od čitateľov okamžitú spätnú väzbu

Novinky v reportovaní 

Jedným z nových trendov je takzvané integrované reportovanie. Firma teda už nepripravuje dve samostatné správy, ale jednu, v ktorej sú zahrnuté všetky povinné finančné informácie a zároveň ukazuje výsledky firmy v oblasti ochrany životného prostredia a jej vplyv na spoločnosť. Tým sa dostáva reportovanie o týchto nefinančných výsledkoch na rovnakú úroveň a ukazuje, že firma nie je primárne zameraná len na zisk, ale cieľom jej existencie je aj pozitívne pôsobiť na okolie, prinášať inovácie či dávať prácu zamestnancom. Samozrejmosťou pri väčších firmách je aj overenie ich správ nezávislým audítorom. Tak, ako dôveryhodnosť finančných správ zvyšuje overenie výsledkov hospodárenia finančným auditom, tak aj výsledky v ostatných oblastiach je dobré overiť. Ukazujeme tým, že nám na pravdivých výsledkoch záleží.

Michal Kišša

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111