02. 05. 2012 Nadácia Pontis

Mieru korupcie určuje ochota „prijímateľa“

Chceme dokázať, že etika a komerčný úspech sa nevylučujú, hovorí nový generálny manažér firmy Bayer v Českej republike a na Slovensku.

http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/interview/mieru-korupcie-urcuje-ochota-prijimatela-019161

Chceme dokázať, že etika a komerčný úspech sa nevylučujú, hovorí nový generálny manažér firmy Bayer v Českej republike a na Slovensku. Firma dostala nedávno etické ocenenie Via Bona. Firma Bayer dostala etickú cenu Via Bona za transparentnosť a odstraňovanie korupcie. Hodnotiaca komisia Via Bony veľmi kriticky hodnotila úroveň etiky vo farmaceutickom priemysle a k oceneniu uviedla, že vníma najmä ako záväzok, „aby firma zotrvala na ceste, ktorou sa vydala.“

Vedeli by ste konkretizovať aké záväzky z toho vyplývajú pre firmu a Vás ako generálneho manažéra? 
Úspešní športovci často hovoria, že je veľmi ťažké po prvýkrát vyhrať zlatú medailu ale tiež, že je ešte ťažšie ju obhájiť v ďalších rokoch. Spolu s našimi partnermi sme naštartovali proces očisty sektoru a teraz je čas dokázať, že implementované zmeny sú trvalo udržateľné. Veľmi si vážim rozhodnutie poroty a ich odvahu vybrať firmu z priemyslu, ktorý je často hodnotený negatívne. Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom Bayeru na Slovensku a môjmu predchodcovi Haraldovi Nusserovi, ktorý naštartoval toto úsilie a všetkým našim partnerom, ktorý nám pomohli na tejto ceste.

Mali ste na ocenenia nejaké reakcie?
Som nadšený zo spätnej väzby, ktorú som dostal od mojich slovenských kolegov a tiež z pozitívnych reakcií od kolegov z ostatných pobočiek Bayeru a z centrály. Interne by som radosť z tohto úspechu porovnal s dosiahnutím výrazného obchodného úspechu, čo podľa môjho názoru odzrkadľuje čo transparentnosť znamená pre Bayer. Samozrejme, je pre nás dôležité, že verejnosť môže vnímať Bayer ako transparentnú a etickú firmu. Môžem sľúbiť, že sa budem veľmi usilovať nesklamať tieto očakávania.

Máte ambíciu angažovať sa okrem zavádzania zmien vo vnútorných procesoch firmy aj na nejakej inej báze či platforme v spolupráci s inými subjektmi? 
Bez podpory partnerov by sme ostali osamotení a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa celá iniciatíva skončila neúspechom. Preto je mojím osobným cieľom rozvíjať ďalšie partnerstvá. Signály, ktoré dostávam ukazujú, že na Slovensku je viac farmaceutických firiem a ďalších zdravotníckych subjektov, ktoré sú ochotné úprimne podporiť iniciatívy za transparentnosť. To ma napĺňa optimizmom ohľadne budúcnosti tohto priemyslu.

S akým výsledkom v oblasti snaženia sa o vyššiu transparentnosť vo vašom sektore by ste boli na konci svojho pôsobenia na súčasnom poste spokojný? 
Považujem snahy o transparentnosť a etiku za proces, ktorý by sa mal neustále rozvíjať a zlepšovať. Samozrejme, aj ja mám plány, s ktorými by som chcel prispieť. Osobne budem spokojný ak sa nám podarí dokázať, že je možné byť transparentný a etický a zároveň komerčne úspešný. Ak sa nám to podarí, bude to dôležitý pozitívny signál pre celý farmaceutický priemysel a spoločnosť na Slovensku.

USA, Mexiko, Peru sú niektoré z vašich predchádzajúcich pôsobísk, k tomu viacero v Európe. V čom sa vo vnímaní a akceptácii korupcie – špeciálne vo farmaceutickom sektore – líši Severná Amerika od Južnej a od Európy? 
V súčasnosti všetky krajiny zápasia s korupciou na určitej úrovni. Vo farmaceutickom priemysle boli USA vždy o krok pred Európou v oblasti regulovania aktivít vo farmaceutickom sektore. Farmaceutické spoločnosti si rýchlo nastavili vlastnú reguláciu na maximalizáciu transparentnosti a minimalizovanie potenciálneho korupčného správania. Aj keď samozrejme existujú výnimky, miera korupcie v USA je nižšia ako v iných krajinách. Napríklad lekári musia už niekoľko rokov deklarovať všetky potenciálne konflikty záujmov ako napríklad príjem od farmaceutických firiem, vlastníctvo akcií farmaceutickej firmy, pred každou prezentáciou, publikáciou alebo účasťou na klinickej štúdií.

Taktiež, mnohé farmaceutické firmy dobrovoľne publikujú všetky platby lekárom. Napriek tomu, neprejde rok, aby sme nepočuli o prípade niektorej farmaceutickej firmy, ktorá dostane pokutu za porušovanie pravidiel. Najčastejšie majú však tieto prípade korene v minulosti. V Latinskej Amerike kde som pracoval, sa taktiež uplatňujú reštriktívne pravidlá, avšak ich dodržiavanie je na oveľa nižšej úrovni ako v niektorých iných častiach sveta. Hovorím to bez zaujatosti napriek tomu, že z jednej z týchto krajín pochádzam. 
Hlavný rozdiel medzi krajinami zápasiacimi s korupciou vo väčšom či menšom meradle je v ochote „prijímateľa“ byť korumpovaný. Vzťah jednotlivca a verejnosti ku korupcii sa už dnes líši od krajiny ku krajine a je silne spojený s históriou krajiny a socioekonomickým a politickým kontextom. Zavádzanie etického a morálneho správania začína doma a v školách. Nikdy sa nám nepodarí zmeniť veci len v určitom sektore priemyslu. Zmena bude trvalo udržateľná len ak bude sprevádzaná úsilím celej spoločnosti. Farmaceutický priemysel môže a mal by byť príkladom ale to nebude stačiť. V Bayeri môžeme ísť príkladom až v troch sektoroch priemyslu: Bayer CropScience, Bayer Material Science a Bayer HealthCare.

Za aktivity firmy Bayer na Slovensku (a v Čechách) ste sa stali zodpovedným len nedávno. Vášho predchodcu na Slovensku najviac prekvapovalo ako Slováci zvládajú robiť veci na poslednú chvíľu a ako tu stále fungujú skôr vzťahy a osobná reciprocita. Aká charakteristika zatiaľ prekvapila najviac Vás? 
Od januára som v obidvoch krajinách zodpovedný za zdravotnícku divíziu Bayeru a nedávno som bol menovaný aj za generálneho riaditeľa. Môžem len súhlasiť s Haraldom. Počas týchto mesiacov som bol nadšený motiváciou a schopnosťou víťaziť nášho slovenského tímu. Je skvelé robiť s ľuďmi, ktoré keď to poviem obrazne, zoberú loptu a bežia až kým nedosiahnu cieľ. Veľmi sa teším, že budem môcť viesť divízie Bayeru na Slovensku, tak aby boli úspešné z podnikateľského hľadiska a pomáhali smerovať svoje odvetvia správnym smerom. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111