16. 05. 2018 Filantropia

Grantová výzva Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah! je otvorená

Nadačný fond SE rozdelí 20 000 eur na projekty ochrany životného prostredia prostredníctvom energetickej efektívnosti a alternatívnej dopravy.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu v rámci programu Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah!Cieľom tohto programu je prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 20.000 eur.Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich  Slovenským elektrárňam.

Základné a materské školy 30 km od AE Mochovce môžu žiadať o grant. Rádius ostatných v prílohe.

Finančná podpora sa vzťahuje na projekty zamerané na ochranu životného prostredia zvyšovaním energetickej efektívnosti a podporou alternatívnych foriem dopravy pre materské a základné školy patriace pod samosprávy. Grant môže slúžiť na financovanie a tiež na kofinancovanie opatrení ako napríklad:

 • úsporné interiérové a exteriérové LED osvetlenie
 • inštalácia fotovoltických panelov na výrobu elektriny
 • výmena súčasného zdroja vykurovania za energeticky efektívny (napr. tepelné čerpadlo)
 • inštalácia solárnych panelov na ohrev teplej vody
 • meranie a regulácia (osvetlenia, vykurovania a pod.).
 • realizácia nabíjacej stanice pre elektrobicykle alebo elektromobily a podobne.

Podmienky prihlásenia

Maximálna výškaudeleného grantu je 2000 eur, minimálna je 500 eur. Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny, možná je však úhrada nákladov na odbornú inštaláciu či dopravu zariadení.Oprávnenými subjektmi sú samosprávne základné školy a materské školy nachádzajúce sa v regióne 30 km od AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice, TE Nováky, TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam.Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby. V časti “žiadateľ” uveďte informácie vzťahujúce sa na subjekt s právnou subjektivitou, teda ak škola nemá právnu subjektivitu, oficiálnym žiadateľom je jej zriaďovateľ.

Časový harmonogram 

15.6.2018
uzávierka prijímania prihlášok do programu
26.6.2018
hodnotenie a zverejnenie výsledkov programu
27.6. – 30.9.2018
realizácia projektov, čerpanie grantu
15.10.2018
predkladanie záverečných správ, vyúčtovanie projektu

 

Hodnotiace kritériá:

 1. projekt (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na Darca.sk) je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované a jasným zámerom projektu je ochrana a zvyšovanie kvality životného prostredia
 2. inovatívnosť projektu, originalita riešení, jedinečné uchopenie problému;
 3. trvalá udržateľnosť projektu – predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu:
 4. efektívne a hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov
 5. z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.

Ako sa prihlásiť do programu?
Podmienkou prihlásenia sa do programu je zaslanie kompletnej žiadosti cez online formulár na stránke www.Darca.sk najneskôr v deň uzávierky grantovej výzvy.

Postup

 1. V časti Registrácia si vytvorte nové osobné konto. Po zadaní prihlasovacích údajov zvoľte tieto možnosti
  1. Darca: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
  2. Program: SE Ekoobec 2018.
 2. Na zadanú emailovú adresu Vám príde email, ktorý slúži na overenie emailovej adresy. Kliknite na link v emaile. Týmto je vaša registrácia úspešne ukončená.
 3. Choďte na www.darca.ska v časti Prihlásenienapíšte Váš predtým zaregistrovaný login a heslo.
 4. V časti Náš projektvyplňte formulár. Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište Vášho konta. Políčka pre vyplnenie Vašich emailových adries vo formulári sú povinné. Nie je potrebné vyplniť celý formulár naraz. Priebežne ukladajte vyplnené dáta. Môžete sa aj odhlásiť a potom znovu prihlásiť a vrátiť k rozpísanému projektu.
 5. Do časti Galériapridajte všetky vyplnené povinné prílohy žiadosti (viď nižšie). Formulár nájdete taktiež na dolnej lište v darca.sk.
 6. Projekt podáte záverečným potvrdením na karte č. 8. s názvom „Sumarizácia projektu“, a to najneskôr do 15. júna 2018. 

Povinné prílohy žiadosti

 • kompletne vyplnený doplnkový formulár vo formáte Excel (nájdete na spodnej lište v projekte na Darca.sk).
 • kópia výpisu z katastra nehnuteľností vzťahujúceho sa k prihlásenej budove (postačuje elektronická verzia bez notárskeho overenia)
 • kópia ročného vyúčtovania spotreby energií v prihlásenej budove (elektrina, plyn, teplo) za posledné vyúčtovacie obdobie
 • 2-3 fotografie a/alebo video výstižne dokumentujúce súčasný stav prihlásenej budovy
 • v prípade, že bol prihlásenej budove vystavený energetický certifikát, dodať k prihláške aj jeho kópiu

Konzultácie pri podávaní projektov

Otázky ohľadom grantového programu adresujte písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk, emailom na ziadosti@nadaciapontis.skalebo telefonicky programovej koordinátorke Nadácie Pontis Daniele Kellerovej 02 57108124. Technické dotazy rada zodpovie projektová koordinátorka zo Slovenských elektrární Barbora Jánošová na telefónnom čísle: +421/910 673 025 alebo emailom na barbora.janosova@seas.sk. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111