16. 01. 2012 Nadácia Pontis

Firmy sú v oblasti CSR aktívne

V rámci pravidelnej rubriky CSR sme položili niekoľko otázok zástupcom hneď dvoch veľkých spoločností:

1. Spolupracuje Vaša rma s inými organizáciami v oblasti spoločenskej zodpovednosti? 2. Poskytuje Vaša rma pravidelnú nančnú pomoc na projekty a aktivity miestnej komunity (napr. sponzorstvo, charitatívne dary …)? 3. Akým spôsobom sa do aktivít miestnej komunity zapájajú Vaši zamestnanci? 4. Akým spôsobom komunikujete hodnoty Vašej rmy voči spoločnosti Vaším zamestnancom, zákazníkom, obchodným partnerom?

Eugen Mladosievic, Johnson Controls International s.r.o, Senior Hiring Manager

1. K najvýznamnejším organizáciám patria Business Leaders Forum
Okrem toho spolupracujeme s neziskovými organizáciami napr. 
– chránené dielne (Dom Svitania Jakubov, Addy Brezno), autistické centrá (Andreas), deti s nevyliečiteľnými chorobami (Plamienok), invalidní občania (Gaudeamus) a podobne. Odborná spolupráca s nadáciou Pontissa zameriava na priamu pomoc mnohopočetným alebo náhradným rodinám. Nezabúdame ani na životné prostredie, najpopulárnejšou aktivitou je Naše Mesto. Výber oblastí a spolupráca s neziskovými organizáciami vychádza z interného prieskumu zamestnancov, kde si určia najdôležitejšie oblasti pre naše spoločenské aktivity.

2. Pravidelnú finančnú pomoc poskytujeme cez náš nadačný fond spravovaný v rámci Nadácie Pontis.

3. Podpora miestnej komunity sa uskutočňuje v zásade v dvoch formách – peňažnej a nepeňažnej. 
Finančnú podporu poskytujeme napr. časťou vstupného pri organizovaní zamestnaneckých akcií. Z nepeňažných foriem pomoci je veľmi dôležitá pomoc v rámci projektu Hlavy pomáhajú. Ide o firemný dlhodobý dobrovoľnícky program pre deti, invalidov, sociálne odkázaných, osamotené matky, zvieratá a pod, pri ktorom zamestnanci poskytujú jazykové kurzy, IT kurzy a zdieľajú svoje vedomosti (napr. pre Nádej ­ skleróza multiplex centrum, Klbko – rodinné centrum, Andreas – autistické centrum). Pred Vianocami zamestnanci zo svojich prostriedkov plnia želania detí z náhradných alebo mnohopočetných rodín.

4. Najmä cez firemný intranet, vlastnú webovú stránku a nezanedbateľná je aj osobná komunikácia a hlavne osobný príklad manažmentu. Vychádzame pri tom z toho, že podpora komunity je nevyhnutná pre nás, ako členov spoločnosti a len takto môžeme zlepšiť svet okolo nás.

Claudia Sopková, Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E. ON, Oddelenie Komunikácie

1. Na projekte s názvom „Odklínanie hradov“ spolupracujeme so Slovenským skautingom, kde naši zamestnanci pomáhajú s čistením hradných priestranstiev. Každoročne organizujeme v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou darovanie krvi. Pravidelne tiež na jar a na jeseň organizujeme v spolupráci so združením Engage zbierky šatstva a potrieb pre rôzne humanitárne organizácie. 
V predvianočnom čase plníme prostredníctvom „Stromčeka prianí“ želania detí z detských domovov.

2. Naša spoločnosť ponúkla verejnosti na jar roku 2009 grantový projekt Rodinný futbal. V roku 2010 sme prerozdelili medzi 54 úspešných žiadateľov v regióne západného Slovenska spolu 300 300 EUR. Ďalším programom je aj grantový program Pozitívna energia pre šport, ktorý patrí medzi aktivity priamo podporené z 2 % . Projekt je zameraný na podporu výstavby športovísk s celoročným využitím vonkajších plôch.

3. Pretavenie myšlienok dobrovoľníctva do konkrétnych činov sa začalo aktívne uskutočňovať v roku 2004, keď desiatky našich zamestnancov pomáhali naprávať škody zapríčinené víchricou vo Vysokých Tatrách. Od roku 2007 je naša spoločnosť súčasťou projektu Naša Bratislava, v rámci ktorého je možné pomáhať viacerým organizáciám v oblastiach – rozvoj a vzdelávanie, sociálna pomoc, ochrana a podpora zdravia a pomoc životnému prostrediu. Počas dvojdňovej aktivity zamestnanci zveľaďujú okolie, čistia priestranstvá, zbierajú odpadky, ale aj navštevujú domovy dôchodcov či sociálnych centier.

4. Hodnoty spoločnosti, jej smerovanie či projekty v oblasti zodpovedného podnikania sprístupňujeme našim zamestnancov cez intranet ZSE, elektronický mesačník Impulz či tímové porady. Pre externé prostredie každoročne na webovej stránke zverejňujeme Správu o zodpovednom podnikaní skupiny ZSE. 

Jana Hudecová, koordinátorka dobrovoľníctva, Európske obchodné centrum Dell Bratislava

1. Ťažiskovým partnerom v oblasti spoločenskej zodpovednosti je pre násNadácia Pontis, ktorá spravuje náš nadačný fond. 
Prostredníctvom fondu podporujeme projekty na zlepšenie počítačových zručností detí a mládeže. Aktívne podporujeme OZ Návrat, aktivity spojené s iniciatívou Naše mesto. Naši dobrovoľníci poskytujú manuálnu pomoc v DSS Most a DSS Kampino. 
Pri podpore predaja výrobkov handicapovaných talentovaných detí sú našimi partnermi centra Andreas, chránená dielňa v Zlatých Moravciach a bratislavské materské školy pre deti s postihnutím. 
Dlhodobo sa tiež podieľame na zbierkach a aktivitách krízového centra Depaul. Špeciálne by som upozornila na spoluprácu s bratislavským detským domovom Harmónia. Projekt pod názvom „Ja si prácu nájdem“ podporil osobnostný a kariérny rozvoj mladých ľudí z tohto domova.

2. V rámci Nadačného fondu Dell sa môžu o podporu uchádzať aj komunitné organizácie, školy aj neziskové organizácie s rozličnou pôsobnosťou. Pravidelne organizujeme interné zbierky na podporu organizácii v našom bezprostrednom okolí, rovnako ako pre subjekty po celom Slovensku.

3. Aktívne zapojenie sa je pre nás veľmi dôležité a to na všetkých úrovniach firmy. Priestor na pomoc komunite umožňujeme zamestnancom aj počas ich pracovného času. Dôležitým aspektom podpory je, aby iniciatíva vychádzala od samotných zamestnancov. Následne ich efektívnym spôsobom koordinujeme, aby sme dosiahli maximálnu zmysluplnosť jednotlivých aktivít. Aktívne sa tiež rozprávame o dosiahnutých výsledkoch a zmenách, ktoré naša pomoc vyvolala.

4. Máme vytvorených niekoľko interných informačných kanálov pre propagáciu myšlienok filantropie a dobrovoľníctva. Povzbudzujeme našich zamestnancov, aby o svojom dobrovoľníctve hovorili aj ďalej – obchodným partnerom, vo svojom okolí či v rodinách. Filantropia je základným pilierom udržateľného spôsobu podnikania našej spoločnosti globálne. 
Po viac ako 10 rokoch fungovania Dellu v Bratislave sa stala neodmysliteľnou súčasťou aj nášho fungovania na Slovensku.

Jaroslava Hájková, Corporate Affairs Manager, Kraft Foods

1. Na Slovensku Kraft Foods dlhodobo spolupracuje predovšetkým s Potravinovou bankou a so Slovenským Červeným krížom, čo sú pre nás vhodní a dôveryhodní partneri pre napĺňanie hlavnej priority spoločnosti v oblasti CSR – pomáhať potravinami a bojovať proti hladu. Naša spolupráca s Potravinovou bankou stojí na dvoch pilieroch. Na jednej strane pravidelne poskytujeme naše produkty, ktoré táto organizácia následne sprostredkuje tým, ktorí to potrebujú. Zároveň už od jej vzniku finančne podporujeme vlastnú činnosť a rozvoj Potravinovej banky na Slovensku. Spolupráca so Slovenským Červeným krížom, ktorá má už jedenásťročnú tradíciu, stojí na konkrétnej podpore poskytovanej jednotlivým regionálnym územným spolkom SČK, prostredníctvom ktorých každoročne pomáhame rekonštruovať a vybavovať technickými zariadeniami sociálne jedálne. Súčasne pomáhame aj prostredníctvom zabezpečenia potravinových balíčkov pre rodiny i jednotlivcov v hmotnej núdzi. 
Projektov realizovaných v spolupráci s SČK bolo za 11 rokov nespočetne veľa. Všetky však spája naša snaha pomáhať tým, ktorí sú v núdzi – či sú to rodiny s deťmi, seniori, handicapovaní ľudia, alebo ľudia v hmotnej núdzi.

2. Dlhodobo podporujeme projekty organizované bratislavskou mestskou časťou Nové Mesto a Slovenskou nadáciou Silvie Gašparovičovej, pomáhame mnohým miestnym športovým spolkom či organizáciám pre handicapovaných ľudí. Lokálne komunity podporujeme samozrejme aj v miestach, kde sú umiestnené naše závody – tam napríklad staviame ihriská, budujeme arboréta, pomáhame v domovoch pre seniorov a podobne.

3. Naši zamestnanci sa do aktivít zameraných na rozvoj miestnych komunít zapájajú aktívne a radi, či už finančne (väčšinou formou dobrovoľných zbierok či dobročinných bazárov), alebo priamo ako dobrovoľníci. Príkladom môže byť minuloročná pomoc zamestnancov našej slovenskej Business Unit pri vybudovaní „zdravej“ záhrady pre deti v areáli Základnej školy Márie Rázusovej­ Martákovej v Liptovskom Mikuláši, alebo množstvo charitatívnych teambuildingov, pri ktorých celé oddelenia spoločne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.

4. Našim zamestnancom komunikujeme hodnoty Kraft Foods nielen v priestoroch kancelárií, alebo závodov, ale aj prostredníctvom rôznych zábavných aktivít, ktoré pre nich pripravujeme. 
Naše hodnoty samozrejme nájdu tiež na intranete a väčšinou ich implantujeme do všetkých materiálov v rámci internej komunikácie. Korporátne hodnoty pre nás nie sú len frázy – všetci nimi žijeme každý deň. Veríme, že činy sú viac ako slová a preto hodnoty Kraft Foods vo svojom správaní a konaní názorne demonštruje aj vedenie spoločnosti, ktoré je príkladom pre ostatných kolegov. Rovnako to platí aj smerom k našim obchodným partnerom a zákazníkom, ktorých svojim každodenným prístupom utvrdzujeme v tom, že tieto hodnoty sa stali súčasťou nášho života.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111