02. 10. 2020 Zodpovedné podnikanie

Ako sa mení prostredie neziskových organizácii na Slovensku?

Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európy a v Eurázii. Viac ako 20 rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 24 krajinách. Skúma prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Celková udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti sa v roku 2019 mierne zlepšila. V oblasti právneho prostredia tiež nastal pozitívny vývoj, keďže do platnosti vstúpil dlho očakávaný Zákon o registri mimovládnych organizácií. Finančná životaschopnosť organizácií občianskej spoločnosti sa posunula k lepšiemu vytvorením viacerých nových iniciatív na získavanie financií. V ostatných aspektoch udržateľnosti organizácií občianskej spoločnosti nenastali väčšie zmeny. Tieto zistenia sme dali do kontextu udalostí roka 2020 a na základe stanovených dlhodobých problémov tretieho sektora sme spoločne s expertami a expertkami a pozvanými zástupcami verejného sektora hľadali odporúčania na zlepšenia.

Čo znamenal rok 2019 pre situáciu neziskových organizácii na Slovenku?

1. Právne prostredie

Právne prostredie sa v roku 2019 mierne zlepšilo, keďže do platnosti vstúpil dlho očakávaný Zákon o registri mimovládnych organizácií. Experti vnímali register pozitívne, ako dobrý nástroj na zvyšovanie transparentnosti. Z vyše 66 tisíc neziskových organizácii si už takmer polovica splnila povinnosť a vyplnila údaje v registri.
Zákon o dani z príjmu umožňuje firmám a jednotlivcom poslať 0,5 až 2 % z daní oprávneným organizáciám občianskej spoločnosti. Niektoré MNO môžu získať príjem prostredníctvom poplatkov a poskytovania služieb za predpokladu, že bude reinvestovaný do ich vlastného chodu či činnosti. Program Advokáti Pro Bono, ktorý spravuje Nadácia Pontis, naďalej poskytuje MNO právne služby dostupné v celej krajine. Právne informácie môžu organizácie získať aj online na webstránke 1. Slovenského neziskového servisného centra (1. SNSC). Právne poradenstvo pre aktívnych občanov a MNO zabezpečuje aj organizácie VIA IURIS. Tá prevádzkuje aj projekt Občiansky kompas, ktorý je zameraný na zvyšovanie právneho povedomia verejnosti a na pomoc riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika.

2. Organizačné kapacity

Väčšina organizácií má jasne definované ciele a vízie. Vo všeobecnosti im však chýba strategické plánovanie, keďže sa orientujú hlavne na získavanie financií na základné fungovanie a nemajú prostriedky na vytváranie dlhodobejšej vízie svojej práce. V roku 2019 boli vyhlásené dva programy na podporu posilnenia kapacít MNO a ich udržateľnosti. Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) uviedla program Stronger Roots for Civil Society, ktorý má pomáhať MNO na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku pri zvyšovaní organizačnej a sektorovej odolnosti a pri etablovaní sa v komunitách, v ktorých pôsobia. Grantový program Active Citizens Fund (ACF), ktorý je súčasťou finančnej pomoci Európskeho hospodárskeho priestoru, má za cieľ upevnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a posilnenie zraniteľných skupín na Slovensku. Výnimočné schopnosti niektorých predstaviteľov MNO sa v rokoch 2018 a 2019 pretavili do ich odchodu do politiky, či už prostredníctvom komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb či volieb do Európskeho parlamentu.
Experti vyjadrili podporu pre finančné nástroje, ktoré by umožňovali organizáciám budovať kapacity, nielen pokrývať náklady na chod samotnej organizácie.

3. Finančná životaschopnosť

Finančná životaschopnosť sektora MNO sa v roku 2019 mierne zlepšila, keďže boli vytvorené viaceré iniciatívy na získavanie financií. V roku 2019 sa spustil grantový program ACF, v rámci ktorého sa prerozdelilo 2,65 milióna eur 49 projektom. ACF poskytuje MNO spoľahlivý zdroj financovania s relatívne nízkou byrokratickou záťažou a má za cieľ podporiť advokačné aktivity a súčasné kontroverzné témy ako ľudské práva, práva LGBTI či reprodukčné práva žien.
Okrem toho začal 1. marca 2019 platiť nový zákon o charitatívnej lotérii, hoci v roku 2019 sa nepodarilo zorganizovať ani jednu lotériu. Asignácia dane dosiahla v roku 2019 rekordné hodnoty. Podľa údajov z Finančnej správy prekročila hodnotu 73 miliónov eur, čo predstavuje zvýšenie o 68 miliónov oproti roku 2018. Individuálne darcovstvo tiež vykazuje rastúce čísla. V kontexte roka 2020 však tieto zdroje budú v ďalšom horizonte obmedzené, keďže sa očakáva hlavne pokles 2% asignovaných od právnických osôb.

Čerpanie z grantových schém EÚ, ktoré spravuje slovenská vláda, bolo aj v roku 2019 problematické. V sťažnostiach MNO prevláda prílišná byrokratická záťaž, neprofesionálny prístup zo strany štátnych úradníkov, nedodržiavanie lehôt a nedostatok komunikácie. Veľa MNO však hľadalo iné zdroje financovania práve kvôli byrokratickej záťaži, komplikovanému koncipovaniu výziev a dlhému čakaniu na schválenie projektov. Táto situácia viedla ku všeobecnému poklesu čerpania eurofondov. Koncom roka 2019 bolo napríklad využitých iba 26 % fondov dostupných v OP-EVS, avšak z financií alokovaných pre MVO bolo vyčerpaných 100%.

4. Obhajoba záujmov

Zatiaľ čo sa MNO počas roka aktívne zapájali do advokačných aktivít, snahy niektorých vládnych predstaviteľov spochybniť prácu MNO viedli k prevládajúcemu pocitu frustrácie medzi organizáciami a povzbudila mnohých ich dlhoročných predstaviteľov, ako aj samotné MNO, aby sa stali politicky aktívnymi. Niekoľko nových iniciatív sa snažilo brániť sektor v období pred parlamentnými voľbami. Via Iuris, Rada mládeže Slovenska a Centrum pre filantropiu sa spojili do neformálnej koalície Hlas občianskych organizácií, aby koordinovali snahy zabrániť zmenšovaniu občianskeho priestoru a obhajovali, kľúčové otázky občianskej spoločnosti, napríklad aj napríklad prípravou návrhov verejných politík vo vzťahu k občianskemu sektoru. Hlas občianskych organizácií aktívne pracuje na zachovaní princípov participácie a otvoreného vládnutia.

5. Poskytovanie služieb

V oblasti poskytovania služieb nenastali v roku 2019 výraznejšie zmeny. Podobne ako v minulých rokoch je táto oblasť obmedzovaná sklonom vlády alokovať financie verejným poskytovateľom služieb namiesto MNO, ktoré kategorizuje ako súkromných poskytovateľov. MNO poskytujú služby v mnohých oblastiach, pričom prevládajú služby sociálne. Štát nedostatočne využíva potenciál MNO v tejto sfére. Príkladom sú vzdelávacie aktivity, v ktorých majú MNO kapacity (napríklad občianska a environmentálna výchova), avšak niektorí úradníci majú obavy, že predstavitelia MNO by sa pokúšali formovať názory detí a preto záleží od konkrétnych škôl a samospráv, či prejavia záujem o nimi poskytované vzdelávacie služby. Organizácie prevádzkujú viacero liniek pomoci, ale ich financovanie je nesystematické a nedostatočné. Dôsledkom je, že Linka detskej istoty musela výrazne zredukovať svoju činnosť.
MNO, ktoré poskytujú sociálne služby aj naďalej stagnujú v inovovaní svojich prístupov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny im poskytuje rozporuplné informácie; napríklad keď žiada, aby sa rozvíjali pobytové služby, ale neumožní im na to získať financie. Ministerstvo tiež uprednostňuje terénne a ambulantné služby a už založené stacionáre likviduje. Samosprávy odmietajú platiť za sociálne služby pre seniorov. Časť škôl pomáha s financovaním mimoškolských vzdelávacích programov poskytovaných MNO. Niektoré MNO pokrývajú svoje náklady spoplatnením služieb, ktoré poskytujú. Určité služby by mali byť sčasti kryté zo strany samosprávy, ale získanie tohto druhu financovania je časovo veľmi náročné a niekedy aj nemožné, a preto MNO často ponúkajú tieto služby zadarmo a financujú ich prostredníctvom iných donorov.

6. Sektorová infraštruktúra

Infraštruktúra podporujúca sektor MNO sa v roku 2019 nezmenila. Na rozdiel od ostatných krajín v regióne na Slovensku absentujú ISO a MNO centrá. V dôsledku toho majú organizácie občianskej spoločnosti naďalej obmedzený prístup k relevantným informáciám, technológiám, školeniam a technickej asistencii. Tak ako v minulom roku platí, že MNO vytvárajú koalície hlavne pri horúcich témach a tieto zvyčajne po istej dobe zanikajú alebo obmedzujú svoje aktivity z dôvodu chýbajúcich stabilných ľudských a finančných zdrojov. Via Iuris získala v roku 2019 grant od Civitates, filantropickej iniciatívy Siete Európskych nadácií (NEF), aby spolu s projektovými partnermi (Rada mládeže Slovenska a Centrum pre filantropiu) podporovala demokraciu a solidaritu na Slovensku a v Európe prostredníctvom koalície Hlas občianskych organizácií. V roku 2019 združovala Platforma Hlas občianskych organizácií 45 členských organizácií naprieč celým sektorom.

7. Vnímanie verejnosťou

Vnímanie sektora MNO verejnosťou sa v roku 2019 výrazne nezmenilo. Počas roka sa zintenzívnili kampane alternatívnych a konšpiračných médií s cieľom diskreditácie MNO, pričom ich vykresľovali ako zahraničných agentov, ktorí sa snažia o propagáciu netradičných hodnôt a cudzích záujmov. Na druhej strane mienkotvorné média často píšu o veľkých podujatiach organizovaných CSO, ako sú protesty v pozitívnom duchu, ale vo všeobecnosti nepreukazujú veľký záujem pokrývať agendu MNO. Verejnosť v roku 2019 pozitívne vnímala advokačnú a kontrolnú činnosť MNO v oblasti odhaľovania korupcie a poukazovania na nekalé praktiky pri správe vecí verejných. Prieskum verejnej mienky, ktorý v novembri 2019 zverejnila platforma Hlas občianskych organizácií ukázal, že 55 % respondentov dôveruje MNO (13 % úplne a 42 % čiastočne) a 64 % respondentov si myslí, že MNO dokážu v niektorých oblastiach napĺňať potreby občanov lepšie ako štát.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111