Pre firmy

Pre firmy

ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH A VZDELÁVANIE

✓ Business Leaders Forum

Business Leaders Forum (BLF) vzniklo v roku 2004 ako networkingová a vzdelávacia platforma. Cieľom neformálneho združenia je spájať firmy, ktoré sa zaväzujú zodpovedne podnikať. Našou víziou je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

Čo získate, ak sa stanete členom?
 • Štvrťročné stretnutia členov
 • Výjazdové stretnutia v regiónoch
 • CEO meeting
 • Možnosť zapojenia sa do aktivít skupiny firiem zameranej na dobrovoľníctvo a darcovstvo Firmy komunite
 • Pracovná skupina Charty diverzity
 • Pracovná skupina Digital Skills
 • Konferencia o ESG trendoch, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti BLF Summit
 • Odborné webináre na aktuálne ESG témy
 • Odporúčania pre zodpovedné podnikanie
 • Prieskum vnímania firiem slovenskou verejnosťou v spolupráci s FOCUS
 • Vzdelávacie podujatia v spolupráci s partnermi (Circular Slovakia, International Sustainable Finance Centre, a i.)
 • ESG profil členov na webe blf.sk
 • Aktuality z členských firiem na webe blf.sk
 • Komunikácia pod hlavičkou BLF v médiách
 • Prezentácia ESG aktivít členov na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 •  Spoločný hlas pri zásadných spoločenských otázkach
 • Jednodňová konzultácia na vybranú  ESG tému
 • Realizácia nefinančnej zbierky medzi zamestnancami
 • Konzultácie pri nomináciách na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia
 • Možnosť účasti expertných dobrovoľníkov z členských firiem na programe Impact Lab
 • Realizácia nefinančnej zbierky medzi zamestnancami
 • Vlastné aktivity na podujatí Naše mesto
 • Pomoc pri realizácii vlastných dobrovoľníckych podujatí
Chcem sa stať členom BLF Viac o Business Leaders Forum
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

✓ Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktorým záleží na vymožiteľnosti práva na Slovensku a chcú vyvíjať spoločenský tlak na zlepšenie transparentnosti a znižovanie korupcie. Fond pre transparentné Slovensko chce tieto ciele dosiahnuť systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií. Aj vy môžete pomôcť zo Slovenska spraviť slušnú krajinu. Potrebujeme kritickú masu slušných firiem, potrebujeme aj vás.

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte nám:
 • kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry
 • dohliadať na korektné míňanie verejných financií
 • presadzovať transparentnosť fungovania štátu
 • odhaľovať kauzy vysokej korupcie
Viac informácií o Fonde pre transparentné Slovensko
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Petra Luptáková

programová manažérka

0948 217 652
petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Petra je programová manažérka Fondu pre transparentné Slovensko, administruje Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a spolupracuje s tímom Impact Lab v téme demokracie.

✓ Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Slovenská charta bola slávnostne spustená v roku 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie v roku 2010.

 • Firmy sa v rámci Charty zaväzujú zlepšovať svoju politiku rozmanitosti a tiež zosúladiť svoje náborové procesy s právnymi predpismi. Tým eliminujú riziko sťažností z hľadiska diskriminácie.
 • Manažment diverzity prispieva k optimalizácii zručností zamestnancov a povzbudzuje ich k väčšej angažovanosti. Znižuje tiež problémy s nedostatkom pracovných síl.
 • Snaha firmy o rôznorodosť znamená budovanie pozitívneho obrazu firmy pred jej klientmi, zákazníkmi, zamestnancami a dodávateľmi (významné napr. pri verejnom obstarávaní).
 • V dlhodobom horizonte prinášajú rozmanité tímy lepšie porozumenie zákazníckym potrebám, rozvíjajú inovačné schopnosti a pomáhajú firmám preniknúť na nové trhy.
 • možnosť navrhovať a rozvíjať témy a aktivity, ktoré napomáhajú k naplneniu cieľov Charty,
 • informovanosť o aktivitách Charty diverzity Slovensko, ale aj ostatných chárt EÚ a Európskej platformy Chárt diverzity, ktorej sme súčasťou,
 • možnosť uvádzať vo svojich materiáloch, že ste signatárom Charty a taktiež používať logo Charty,
 • ďalšie prípadné benefity vyplývajú od miery zapojenia – viac v Benefity – Charta diverzity
Viac informácií o Charte diverzity Chcem sa stať členom Charty diverzity
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

✓ Firmy komunite

V pracovnej skupine Firmy komunite spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.). V skupine sa venujeme aj téme dobrovoľníckych programov vo firmách a hlavne tomu, ako ich posunúť na vyššiu úroveň. Dobrovoľníctvo totiž možno na prvý pohľad pôsobí ako „hurá akcia“, ktorá je založená najmä na dobrej vôli účastníkov. V skutočnosti je však nastavenie efektívneho programu firemného dobrovoľníctva pomerne komplikovaným procesom, ktorý vyžaduje zapojenie a spoluprácu viacerých oddelení vo firme. A samozrejme – aj nevyhnutnú expertízu v oblasti.

Čo ponúkame členom pracovnej skupiny Firmy komunite pri Business Leaders Forum:
 • 2 x ročne networkingové stretnutie členov
 • 2 x ročne know-how k novej téme z oblasti CSR
 • 2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi
 • aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto
 • individuálne poradenstvo
 • bezplatný prístup do celoročnej databázy dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách
Viac informácií o skupine Firmy komunite
Máte nejaké otázky? Kontaktujte:

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana má na starosti organizáciu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a strategické programy dobrovoľníctva pre firmy.

FIREMNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Firemné dobrovoľníctvo je rýchlo rastúcou formou firemnej filantropie, kedy podnikateľský subjekt aktívne zapojí svojich zamestnancov do podpory komunity a dobročinných aktivít. Namiesto finančných či vecných darov venuje čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich pracovníkov. Ak je firemné dobrovoľníctvo správne nastavené, malo by byť prínosom nielen pre neziskovku a miestnu komunitu, ale i pre samotnú firmu a jej zamestnancov.

Nadácia Pontis má na Slovensku najširšie skúsenosti v oblasti zapájania zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít:

 • Každoročne organizujeme najväčšie podujatie tohto druhu v strednej Európe Naše Mesto. Bežne sa ho zúčastňuje viac ako stovka firiem a celkový počet zapojených dobrovoľníkov dosahuje 10 000. Zapojte aj vašu firmu.
 • Koordinujeme pracovnú skupinu Firmy komunite pri združení Business Leaders Forum, kde si firmy vymieňajú svoje skúsenosti v tejto oblasti. Viac informácií o skupine.
 • Organizačne pre vás zabezpečíme prípravu a realizáciu firemného dobrovoľníckeho podujatia podľa vašich potrieb a predstáv. Komunitné dni či väčšie dobrovoľnícke programy sme zrealizovali napr. pre firmy EY, Hewlett-Packard, AXA, Kraft, Mazars, Edenred, Poisťovňa SLSP.

✓ Naše Mesto

Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Manažéri, personalisti, IT-čkárimarketéri či zamestnanci z výroby sa počas Nášho Mesta zmenia na záhradníkov, stavbárov, maliarov či sprievodcov pre deti, seniorov a ľudí so znevýhodnením. Oblečení v rovnakých tričkách sa zapoja do dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce a pomôžu tak zmeniť Slovensko o kúsok k lepšiemu.

 • Zvýšite lojálnosť svojich zamestnancov prepájaním hodnôt firmy s hodnotami zamestnancov. 
 • Adresne pomôžete tým, ktorí to najviac potrebujú. 
 • Budete pozitívne vnímaný ako dobrý sused, ktorý je zodpovedný voči komunite. 
 • Efektívne zmobilizujete lokálne zdroje. 
 • Vytvoríte pozitívnu podnikovú kultúru. 
 • Stanete sa súčasťou pozitívnej zmeny nielen svojho okolia, ale i celej krajiny. 
 • Poskytnete vaším zamestnancom jedinečnú možnosť rozvíjať svoje komunikačné i tvorivé zručnosti. 
 • Podporíte talenty a vytvoríte priestor pre nové inovácie. 
Viac informácií o Našom Meste Chcem zapojiť svoju firmu do Nášho Mesta

✓ Individuálne dobrovoľnícke programy

Expertné aj manuálne dobrovoľníctvo je jednou z možností, ako ukázať zamestnancom vašu snahu byť súčasťou komunity. Podporte zamestnancov v možnosti pomáhať organizáciám vo vašom okolí a umožnite im spoznať sa lepšie ako na klasickom teambuildingu. Ak nemáte možnosť zapojiť sa v júni do Nášho Mesta, zorganizujeme pre vašu spoločnosť dobrovoľnícky deň na mieru alebo pripravíme individuálny program expertného dobrovoľníctva.

Máte nejaké otázky o firemnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana má na starosti organizáciu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a strategické programy dobrovoľníctva pre firmy.

EXPERTNÉ DOBROVOĽNÍCTVO

Našou víziou je, aby sa pro bono stalo bežnou súčasťou kultúry firiem. Lebo meniť spoločnosť k lepšiemu nemá byť len frázou. Pro bono je skratka latinského výrazu „pro bono publico“, čiže „pre verejné dobro“. Pro bono znamená, že firma poskytne svoju expertízu mimovládnym organizáciám v biznis kvalite a  bezplatne. Vďaka pro bono získa organizácia know-how, ktoré by si inak nemohla dovoliť a dokáže svoju prácu vykonávať efektívnejšie a s väčším dopadom.

Efekt Pro Bono na firmy

 •  75 % firiem má vďaka pro bono lepšie vzťahy s komunitou, partnermi a legislatívnymi orgánmi.
 •  72 % zamestnancov firiem verí, že je aj na nich, ako vyzerá naša krajina a majú záujem prispieť k zmene.
 •  63 % zamestnávateľov verí, že pro bono práca upevňuje vzťahy v tíme.
 •  61 % firiem pozoruje vyššiu hodnotu značky.
 •  56 % zamestnancov načerpalo nové znalosti a skúsenosti.

Čo chceme zmeniť?

 • Firmy nedostatočne reflektujú potrebu mladej generácie mať prácu, ktorá má zmysel.
 • Súčasné prostriedky firiem na budovanie lojality zamestnancov už nestačia.
 • Mimovládne organizácie si nemôžu dovoliť odborné služby v kreatíve, IT či v právnom poradenstve – ich „produkt“ je tak automaticky vnímaný ako menej kvalitný.
 • Firmy a  mimovládky sa pre nedostatočné prepojenie často utvrdzujú v stereotypoch o tom „druhom“.

Ako to vieme spolu zmeniť?

Už niekoľko rokov podporujeme firemnú pro bono kultúru v rôznych formách. Prečítajte si, ako sa aj vaša firma môže podeliť so zručnosťami a skúsenosťami svojich zamestnancov, rozvíjať ich, a zároveň pomôcť meniť veci k lepšiemu.

Pro bono je nástroj, ktorý má nekonečne veľa možností využitia. Máte svoju predstavu, ako expertne pomáhať, alebo vám naopak jasnejšia predstava chýba? Pripravíme vám pro bono program zodpovedajúci vašim potrebám a možnostiam. Expertných dobrovoľníkov vieme zapojiť do programu Impact Lab.

Impact Lab ponúka občianskym organizáciám silnú podporu. Využíva moderné nástroje startupovej komunity, workshopy, či mentoring, ktorý môžu poskytnúť aj ľudia z vašej firmy. Témami programu sú kvalita vzdelávania, odstraňovanie nespravodlivosti a nerovnosti v spoločnosti. Impact Lab pozostáva z dvoch podprogramov – Impact Lab Inkubátora, ktorý pomáha začínajúcim organizáciám rozbehnúť svoj nápad a Impact Lab Akcelerátora, vďaka ktorému môžu už existujúce projekty ďalej rásť.

Máte nejaké otázky o expertnom dobrovoľníctve? Kontaktujte: 

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana má na starosti organizáciu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a strategické programy dobrovoľníctva pre firmy.

FILANTROPICKÉ PROGRAMY

Správa nadačného fondu

Pre viac než 20 firiem spravujeme asignované percentá dane z príjmu právnických osôb a dary do nadačných fondov. My riešime administratívu a legislatívu, pripravíme každoročný plán čerpania na témy, ktoré považujete za najdôležitejšie a spoločne s nami rozhodujete o použití finančných prostriedkov cez otvorené grantové kolá, priamu podporu alebo zamestnanecký grantový program. Organizácie môžu na podávanie žiadostí o grant z vášho nadačného fondu využiť náš transparentný online systém darca.sk. 

Máte nejaké otázky o správe nadačného fondu? Kontaktujte:

Marek Richter

tímlíder/senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím, ktorý sídli v Žiline. Zodpovedá za procesné nastavenie všetkých nadačných fondov, spravuje Nadačný fond Arriva a má na starosti online grantový systém Darca.sk.

#GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.

Ak ste dobrá firma, ktorá pomáha a hľadáte nové spôsoby, ako zapojiť svojich zamestnancov do filantropických aktivít, pridajte sa k iniciatíve #GivingTuesday. Aktivitu na pomoc tým, ktorí to potrebujú, si určujete vy sami, rovnako ako adresáta pomoci. Môže ísť o dobrovoľníctvo, finančnú zbierku či zbierku materiálnych darov alebo rôzne malé dobré skutky.

#GivingTuesday vám pomôže ukázať hodnoty vašej spoločnosti zákazníkom aj verejnosti.

Povzbudíte ich, aby si viac všímali svoje okolie a tým prispejete aj k pozitívnej firemnej kultúre.

Skúsenosti zo Slovenska aj z iných krajín ukazujú, že o #GivingTuesday je veľký záujem médií.

Odporúča až 93 % firiem, ktoré si #GivingTuesday už vyskúšali.

Máte otázky o #GivingTuesday? Kontaktujte:

Paulína Hrončeková

programová manažérka

0918 579 816
paulina.hroncekova@nadaciapontis.sk

Paulína sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a medzinárodného dňa dobrých skutkov GivingTuesday.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.