17. 05. 2021 Filantropia

Podporíme organizácie, ktoré sa venujú LGBT+ komunite na Slovensku

Fond pre podporu LGBT+ komunity je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, aby bola posilňovaná diverzita v spoločnosti a pri nedostatku finančných zdrojov zo strany štátu boli podporené aktivity LGBT+ komunity na Slovensku. Preto pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii, ktorý si pripomíname 17. mája, vyhlasuje grantovú výzvu na podporu LGBT+ organizácií s názvom „Podpora LGBT+ komunity 2021“.

Cieľ grantovej výzvy:

Cieľom grantovej výzvy je finančne podporiť organizácie, ktoré sa venujú téme podpory LGBT+ komunity na Slovensku. Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v LGBT+ komunite. Grant môže organizácia žiadať na nasledovné projektové zámery:

 • inovatívne aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o LGBT+ komunite,
 • aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu LGBT+ inklúzie na pracovisku,
 • ochrana a podpora zdravia LGBT+ komunity,
 • poskytovanie poradenskej pomoci LGBT+ komunite,
 • ochrana ľudských práv LGBT+ komunity,
 • iné aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života LGBT+ komunity.

Oprávnení žiadatelia o grant:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie,
 • fyzické osoby a malé neformálne zoskupenia min. 3 osôb, ktoré sa venujú LGBT+ téme.

O aký grant je možné žiadať?

 • Minimálna výška grantu je 500 eur, maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach, a to 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu a jeho kompletného vyúčtovania.

Na čo bude možné využiť grant?

 • Grant je možné použiť i na mzdové a prevádzkové náklady (prenájom, energie…).
 • Grant nie je možné použiť na amortizáciu vozidiel, diéty (stravné), vreckové, kúpu alkoholických nápojov a cigariet, bankové poplatky a režijné náklady nad rámec projektu (mobil, internet).

Hodnotiace kritériá

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Hlavné kritériá:

 • kvalitne a detailne napísaný projekt s jasne definovanými cieľmi,
 • kvalitne, konkrétne, kreatívne vypracovaný plán aktivít,
 • predpokladá sa dlhodobý dopad projektu a jeho udržateľnosť, projekt má kvalitne vypracované merateľné ukazovatele projektu,
 • rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.

Ďalšie kritériá:

 • z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,
 • projekt obsahuje netradičné, inovatívne prvky, a to pokiaľ ide o samotný obsah, realizáciu projektu a pod.,
 • projekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie resp. snaží sa zmierňovať dopady aktivít na životné prostredie využitím ekologickejších alternatív a pod.

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Žiadosti budú prijímané a vyhodnocované priebežne do vyčerpania financií určených na túto grantovú výzvu, najneskôr však do 31. augusta 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis, program: Podpora LGBT+ komunity 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk;
 • priložiť výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov);
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Podmienky grantovej výzvy

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

 1. Elektronické podanie záverečnej správy cez Darca.sk a vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke Darca.sk v časti súbory na stiahnutie) najneskôr do termínu dohodnutom v zmluve o poskytnutí grantu poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).
 2. Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie.

Kto bude projekty hodnotiť a kedy sa dozviete výsledky?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia. Výsledky hodnotenia budú zverejňované priebežne, najneskôr do 30. septembra 2021. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou  podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

SME TU PRE VÁS

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: Podpora LGBT+ komunity 2021.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111