03. 03. 2021 Filantropia

Nadačný fond Telekom podporí deti pri dištančnom vyučovaní

Dištančná forma vzdelávania je v súčasnej situácii vynikajúcim pomocníkom. Na to, aby sa deti mohli dištančne vzdelávať, však často potrebujú technické vybavenie ako počítač alebo tablet a prístup k internetu. Žiaľ, nie všetky deti majú túto možnosť, a preto vyhlasujeme grantovú výzvu: Dištančné vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 2021.

Pandémia ochorenia COVID 19, ktorá vypukla v marci 2020, ovplyvnila aj formu vzdelávania. Vyučovanie sa presunulo do online priestoru, pričom veľa detí na Slovensku nemá k dispozícii technické vybavenie a čelí veľkej nevýhode oproti ostatným žiakom. V rámci grantovej výzvy Dištančné vzdelávanie pre deti zo SZP sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme podporili a zlepšili podmienky pri vzdelávaní pre deti z chudobnejších rodín.

Cieľ grantovej výzvy

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pri dištančnom vyučovaní zabezpečením technického vybavenia a potrebného príslušenstva. 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tejto grantovej výzvy celkovo 50 000 EUR.

O podporu sa môžu uchádzať:

Základné školy a špeciálne základné školy s podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zraniteľných skupín obyvateľstva, ako napr. jednorodičovské rodiny, rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením minimálne 10 % (zriaďovateľom môže byť VÚC, okresný úrad, obec, mesto alebo cirkev) alebo občianske združenia pri týchto školách.

O aký grant môže škola žiadať:

  • Minimálna výška grantu je 1000 EUR, maximálna suma grantu je 1 500 EUR.
  • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 1500 EUR.

Pozor:  Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu a jeho kompletného vyúčtovania.

Na čo bude možné využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie notebookov, tabletov a iného nevyhnutného príslušenstva (napr. internetu) na zabezpečenie priebehu dištančného vyučovania.

Hodnotiace kritériá:

  • Zdôvodnene potreby podpory (podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a zraniteľných skupín obyvateľstva, ako napr. jednorodičovské rodiny, rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením );
  • premyslené zapájanie detí do online vyučovania;
  • primeranosť a efektívnosť rozpočtu;
  • spolupráca s inými inštitúciami (komunitné centrá alebo knižnice).

Postup a povinné prílohy pri zasielaní projektov

Najneskôr do 26. marca 2021 (do 23:55) je potrebné:

  • Registrovať sa na stránke Darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Dištančné vzdelávanie 2021);
  • vyplniť projektový formulár na stránke Darca.sk;
  • prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v Darca.sk;
  • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať

26. marec 2021 (do 23:55): Uzávierka prijímania žiadostí o grant                                             

9. apríl 2021: Zverejnenie výsledkov

9. apríl 2021 – 30. jún 2021: Realizácia projektov

10. júl 2021: Zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Podmienky grantovej výzvy

Ak žiadateľ o grant uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu zaslal:

1.Elektronické podanie záverečnej správy cez portál Darca.sk najneskôr do 10. júla 2021.

2. Vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti súbory na stiahnutie najneskôr do 10. júla 2021 poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte, budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

3. Súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie.

Kto bude projekty hodnotiť:

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené do 9. apríla 2021. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí grantu.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis od 9:00 do 17:00 na čísle 0917 429 981 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Dištančné vzdelávanie 2021.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111