03. 05. 2022 Filantropia

Nadačný fond Mobis vyhlasuje zamestnanecký grantový program na podporu komunít

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2022 podporí projekty zamerané na ochranu zdravia, podporu a rozvoj športu, zachovanie kultúrnych hodnôt či podporu vzdelávania.

Oblasti podpory

Nadačný fond Mobis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Oprávnení žiadatelia

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 1. právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 2. samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:

 1. nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
 2. je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz,
 3. nemá oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom žiadosti o grant (oprávnenosť preukáže žiadateľ nahratím stanov, zriaďovacej listiny alebo obdobného dokumentu),
 4. nie je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo nie je oprávnený na základe iného vzťahu pozemok používať na podporovanú činnosť (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke, súhlas vlastníka a pod.) ak je predmetom žiadosti o grant činnosť, ktorá sa dotýka nehnuteľnosti.

Výška podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 78 000 EUR

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 000 EUR
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 3 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Odporúčanie zamestnanca

 • O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Mobis.
 • Žiadosť o grant vypracuje organizácia.
 • Žiadateľ musí v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa bude zapájať do projektu.
 • Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.

Časový harmonogram výzvy

1. 5. 2022: Vyhlásenie výzvy

1. 6. 2022, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí

2. 6. – 9. 6. 2022: Kontrola žiadostí

10. 6. – 20. 6. 2022: Hodnotenie projektov

21. 6. 2022: Oznámenie výsledkov

21. 6. – 31. 8. 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

15. 9. 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

 

Stiahnite si celé znenie grantovej výzvy

SME TU PRE VÁS!

Máte doplňujúce otázky k výzve? Obráťte sa na programovú manažérku Nadácie Pontis Petru Dubeňovú v čase od 9:00 do 17:00, a to telefonicky +421 905 900 426 alebo e-mailom na petra.dubenova@nadaciapontis.sk.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111