27. 02. 2020 Nadácia Pontis

Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu na podporu IT projektov

Už od 15. marca môžete žiadať o finančnú podporu projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC. Tie najlepšie nápady podporíme v celkovej sume 150 000 eur.

Spoločnosť SK-NIC vytvorila Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu na Slovensku. V roku 2019 sa uskutočnila výzva o finančnú podporu malých projektov, tentokrát majú šancu veľké projekty, ktoré sa zameriavajú na 3 okruhy tém v oblasti informačných technológií. Výzva bude otvorená od 15. marca do 30. apríla 31. mája 2020. Víťazné projekty môžu získať podporu v rozmedzí od od 10 000 eur do 30 000 eur.

Výzva je určená tzv. veľkým projektom zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií,
 • digitálna inklúzia znevýhodnených skupín,
 • projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie (tzv. „zelené IT“)

Podporené budú:

 • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
 • projekty digitálnej inklúzie, ktoré zahŕňajú všetkých ľudí nezávisle od veku, pohlavia, schopností a miesta do využívania výhod informačno-komunikačných technológií,
 • projekty, ktoré znižujú environmentálne dopady na životné prostredie.

Oprávnení žiadatelia:

 • program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce,
 • fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu,
 • podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
  • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 eur a súčasne,
  • ich čistý obrat nepresahuje 700 000 eur ročne a súčasne
  • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Časový harmonogram výzvy:

15. 3. 2020: Vyhlásenie výzvy

30. 4. 2020 31. 05. 2020: Uzávierka prijímania žiadostí

Apríl – máj 2020 Jún – júl 2020Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov

Jún 2020 August 2020: Schválenie úspešných projektov Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Jún 2020 August 2020: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory

Júl 2020 – január 2022 August 2020 – február 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov

Február 2022 Marec 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť a zaslať so všetkými povinnými prílohami prostredníctvom formulára na webovom portáli www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti darca je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti program „Veľké projekty“.

Termín na podanie úplne žiadosti je 30. 4. 2020 31. 05. 2020, do 23:59 hod.

Výber projektov:

Po posúdení a kontrole úplnosti poslaných žiadostí Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti príslušným hodnotiteľom a následné projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na schválenie.

Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.

Prečítajte si celé znenie výzvy.

TU si stiahnete prílohy potrebné k správnemu vyplneniu žiadosti. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.