25. 02. 2013 Nadácia Pontis

Začíname s každoročným skrášľovaním okolia

115 033 eur bolo rozdelených v 6. ročníku grantového programu Tesco pre zdravšie mestá.

http://www.aktuality.sk/clanok/223741/zaciname-s-kazdorocnym-skraslovanim-okolia/

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis pridelil v šiestom ročníku grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 115 033 €. Grantové konanie je každoročne smerované na neziskové organizácie, samosprávy, ale aj materské a základné školy. Podporené boli projekty zamerané na revitalizáciu detských ihrísk, parkov, na výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás a recykláciu odpadu. Za 6. rokov grantového programu Tesco pre zdravšie mestá bolo podporených spolu 127 projektov s environmentálnou tematikou celkovou sumou 333 737 €. 14. februára vybrala 8 členná hodnotiaca komisia zložená z 2 zástupcov Tesco Stores SR, a.s. a 6 nezávislých odborníkov v grantovom programe Tesco pre zdravšie mestá 41 projektov zameraných na zveľaďovanie okolia, ktorým bola pridelená čiastka 115 033 €. Vybrané projekty boli zo všetkých kútov Slovenska, z miest a obcí, kde sa nachádza prevádzka Tesco, čo bolo aj podmienkou pri podávaní žiadosti, lebo Tesco má záujem o život a potreby ľudí v komunitách, kde pôsobí. „Keďže spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti a životného prostredia podporuje aj voľnočasové aktivity detí a mládeže a zdravý životný štýl, rozhodli sme sa rozšíriť 6. ročník grantu Tesco pre zdravšie mestá o revitalizáciu a zazeleňovanie detských ihrísk, pretože väčšina ihrísk chátra a deti nemajú kde tráviť svoj voľný čas,“ hovorí Martina Múčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti, TESCO STORES SR, a.s. „Zanietenie zamestnancov Tesco pre tému životného prostredia z roka na rok rastie. Vidieť to aj na počte prijatých projektov, ktoré sú odporúčané našimi zamestnancami. Odporúčanie projektu zamestnancom Tesco je výhodou, nie však podmienkou. Projekty odporúčané Tesco zamestnancami sú zárukou, že sa minimálne jeden zamestnanec aj osobne daného projektu zúčastní a tým je splnená základná myšlienka programu – zveľaďovanie životného prostredia a zapájanie sa do projektov dobrovoľníkmi z radov Tesco zamestnancov,“ dodáva Martina Múčková „Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis doteraz podporil za 6 ročníkov 127 projektov celkovou sumou 333 737 €. Najviac prijatých projektov prišlo práve tento rok. Bolo ich 121, čo predstavuje takmer 100%-ný nárast oproti minulému roku,“ hovorí o projekte Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.  Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis tento rok podporil 41 projektov s environmentálnou tematikou. – V 6. ročníku grantu bolo rozdelených 115 033 eur. Spolu za 6. rokov bolo rozdelených 333 737 €. Tematické zameranie projektov: zeleň – výsadba, čistenie, revitalizácia detských ihrísk, parkov a záhrad, úprava turistických alebo vychádzkových chodníkov, rozvoj a budovanie cyklistických trás, úprava a čistenie verejných priestranstiev, recyklácia – podpora separácie odpadu, organizácia podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu, rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok, odpad.

Tesco Stores SR, a. s.

Je členom Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 134 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 26 expresov, 62 hypermarketov, z toho 8 Extra, 41 supermarketov a 18 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 700 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých. 

Nadácia Pontis Nadácia Pontis 

Je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.darca.sk, www.nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111