09. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

True Pricing – aká je skutočná cena výrobkov?

Účtovníctvo podľa skutočnej ceny zahŕňa všetky negatívne a pozitívne dopady na spoločnosť a životné prostredie.

Účtovníctvo podľa skutočnej ceny – monetizácia sociálnych a environmentálnych nákladov

Výrazný nárast populácie, čoraz väčšia spotreba vzácnych zdrojov, rozmach rozvojových krajín, či zmena štruktúry ekonomiky v podobe spomalenia a nestálosti ekonomického rastu.  Ak sa chcú firmy dlhodobo udržať na trhu, musia sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.

Jednou z odpovedí na aktuálne zmeny v ekonomike je skutočné oceňovanie resp. účtovníctvo podľa skutočnej ceny (true pricing/ true price accounting). Alebo inak –  meranie  a manažment celkového dopadu (total impact measurement and management).  Takéto účtovníctvo meria externality, ktoré majú negatívny, ale aj pozitívny dopad na spoločnosť a životné prostredie. Týmto externalitám prideľuje finančnú hodnotu a zahŕňa ich do finančných správ podnikov.

Poznať svoj skutočný dopad

Klasické podnikateľské modely nedokážu pod vplyvom aktuálnych zmien firmám ponúknuť dostatočné prognózy a adekvátnu odpoveď na budúce podnikateľské stratégie. Aby sa podniky dokázali prispôsobiť novým podmienkam, musia vedieť, aký dopad má ich biznis nielen v ekonomickom a finančnom zmysle, ale aj v zmysle environmentálnom a sociálnom. Podnikanie výrazne ovplyvňuje spoločensko-ekonomické zmeny a vývoj, ale to samozrejme platí aj naopak. Tieto zmeny vplývajú na úspech podnikateľských činností najmä z dlhodobého hľadiska.

Napríklad, západný svet závisí od relatívne malého počtu zahraničných zdrojov, ktoré sú kapacitne výrazne obmedzené. Vzhľadom na nedostatok týchto zdrojov sa môžu ceny surovín a potravín výrazne zvýšiť. Aj „položky“ ako znečistené rieky v blízkosti tovární, nútená a detská práca, či náklady spojené s vyčistením pôdy v dôsledku nadmernej poľnohospodárskej činnosti výrazne ovplyvňujú podnikateľské možnosti. Firmy s nimi teda musia počítať v prípade, ak sa chcú venovať svojej aktivite dlhodobo.

Vedieť sa lepšie rozhodnúť

True Price, KPMG, PwC či TruCost vypracovali metódy, pomocou ktorých podniky vedia identifikovať sociálne a environmentálne dopady svojich aktivít a vyjadriť ich vo finančnej hodnote. Vďaka tomu, že tieto náklady sú vyjadrené v peniazoch, firmy môžu presnejšie a fundovanejšie prijímať zásadné a strategické rozhodnutia. Môcť merať, pochopiť a porovnať rôzne prínosy i negatíva jednotlivých možností znamená, že rozhodnutia sa uskutočnia na základe komplexnej znalosti všetkých dôsledkov danej podnikateľskej činnosti vrátane toho, na ktorý subjekt bude mať daná aktivita najväčší vplyv.

Niektoré firmy ako Puma, Novo Nordisk, Standard Charted, holandská železničná spoločnosť ProRail, či výrobca čokolády Tony Chocolonely túto metódu už využili. Napríklad Tony Chocolonely prostredníctvom True Price Scan analyzoval svoj dodávateľský reťazec, aby identifikoval, ktoré procesy mu spôsobujú najväčšie sociálne a environmentálne náklady. Výsledok analýzy ukázal, že viac ako 70 % environmentálnych nákladov spôsobujú farmári, ktorí pestujú kakao. Vďaka tomuto poznatku vie Tony Chocolonely teraz hľadať alternatívne a inovatívne riešenia tohto problému.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že započítavanie sociálnych a environmentálnych nákladov môže spôsobiť zvýšenie cien produktov a služieb. Avšak opak je pravdou  − True Price accounting zníži cenu produktov tým, že rozhodnutia sú fundovanejšie, manažment rizika je kvalitnejší a zvyšuje sa motivácia hľadať alternatívne riešenia a inovácie na zlepšenie svojich výrobných procesov. Firmy, ktoré sa včas prispôsobia novým podmienkam na trhu, budú vedieť ľahšie a rýchlejšie odpovedať na nové potreby zákazníkov. Navyše, firmám tento prístup výrazne zlepšuje reputáciu, lojalitu zákazníkov a morálne podnikanie môže prilákať nových konzumentov.

Simona Kramer

Autorka pôsobí v True Price

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111