13. 08. 2014 Zodpovedné podnikanie

Súťaž o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia

Nadácia Pontis vyhlasuje súťaž na vytvorenie umeleckého diela, ktoré sa stane novou cenou Via Bona Slovakia.

Pri príležitosti blížiaceho sa 15. ročníka udeľovania prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia sa Nadácia Pontis rozhodla inovovať umelecké dielo, ktoré odovzdáva ako cenu víťazným firmám.

Nadácia Pontis so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 vyhlasuje súťaž na vytvorenie umeleckého diela, ktoré sa stane novou cenou Via Bona Slovakia. S umelcom, ktorého návrh bude vybraný, Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu na vypracovanie diela v max. počte 7 kusov. Toto ocenenie bude odovzdané ako Via Bona Slovakia za rok 2014. Následne je veľmi pravdepodobná spolupráca s daným umelcom a zadanie objednávky na výrobu rovnakého diela v budúcich ročníkoch.

Čo je Via Bona Slovakia?

 • Ocenenie, ktoré Nadácia Pontis udeľuje firmám od roku 1998. Jehoposlaním je šíriť myšlienku zodpovedného podnikania a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí sú na Slovensku lídrami v rôznych oblastiach tejto témy.
 • Podrobnejšie informácie o ocenení Via Bona Slovakia nájdete na www.viabona.sk

Prečo inovujeme cenu pre víťazov?

Téma spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) prešla za uplynulých 15 rokov prirodzeným vývojom. Z pôvodne okrajovej aktivity, zameranej predovšetkým na charitu, sa stala dôležitá súčasť podnikania firiem. Chceme, aby vizuálna podoba ceny pre tie najlepšie firmy, ktoré sa vydali na cestu zodpovedného podnikania, symbolicky odzrkadľovala aktuálne vnímanie tejto témy.

Doterajšia podoba ceny

Doterajšie dielo, ktoré Nadácia Pontis udeľovala víťazom, vytvoril výtvarník Ján Sajkala. Ten umeleckú myšlienku diela zhrnul nasledovne: „Najlepším zhmotnením idey bolo vytvoriť cenu ako kinetický objekt, ktorý má v sebe pohyb. Cena je vyjadrením témy stability, nestability a kooperácie jednotlivcov, tímov či firiem, ktoré medzi sebou spolupracujú. Ich spoločným cieľom je pritom jediné – ísť dopredu, pohybovať sa a zakaždým si zachovávať stabilitu, ktorá je výsledkom motivácie, odozvy a snaženia.

Centrom objektu je sklenená schránka so vzácnym drobným predmetom, ktorý zviditeľní až presne nastavené priblíženie lupy. Tým je krištáľ drahého kameňa – rubínu. Pri sledovaní voľným okom je tento malý kúsok takmer nerozoznateľný. Až v pohybe celého objektu, ktorý rozhýbe lupu tak, že sa priblíži k rubínu do takej vzdialenosti, v ktorej bude dostatočne zväčšený, sa zviditeľní so všetkými detailmi. Sklo charakterizuje krehkosť, transparentnosť a ochranu. Hodnota a vyjadriteľnosť drahého šperku je skrytá a záleží od tvorcu, ale aj od nositeľa, ako zaobchádza s touto tajomnosťou.“

Čo by mala vyjadrovať nová cena?

Konkrétny symbolický význam novej ceny môže definovať umelec podľa svojho videnia. Všeobecne by však cena mala odzrkadľovať nasledovné hodnoty:

 • zodpovednosť firmy dovnútra i navonok, a to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite a životnému prostrediu;
 • vernosť hodnotám zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • inovátorstvo, odvahu ísť proti prúdu a inšpiráciu ostatných k pozitívnej zmene.

Ako by mala cena Via Bona Slovakia vyzerať?

 • 3-rozmerné dielo
 • voľne stojaca (víťazi ju mávajú vystavenú v reprezentatívnych priestoroch)
 • s priestorom na vygravírovanie názvu Via Bona Slovakia 2014 vrátane názvu konkrétnej kategórie (pozri časť Kategórie Via Bona Slovakia 2014)
 • v menšej a väčšej variante (2 väčšie/hlavné a 5 menších)

Podmienky súťaže a časový harmonogram:

 • 8. september 2014 – termín na doručenie záväznej prihlášky e-mailom na sona.cepkova@nadaciapontis.sk alebo poštou na Soňa Cepková, Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava (označiť obálku „Via Bona Slovakia“).
 • Do 16. septembra 2014 – po prvom zasadnutí hodnotiacej komisie zverejní Nadácia Pontis informácie o umelcoch postupujúcich do druhého kola súťaže na www.nadaciapontis.sk a všetkých prihlásených upovedomí o výsledku 1. kola. Všetci umelci, ktorí postúpia do druhého kola dostanú skicovné vo výške 100 eur.
 • 6. október 2014 – odovzdanie grafických návrhov/skíc na realizáciu 2 hlavných a 5 menších cien spolu s rozpočtom na ich realizáciu. Rozpočet na výrobu cien nesmie prekročiť maximálne sumy uvedené v časti Finančná odmena. Podklady je potrebné doručiť do Nadácie Pontis – a to buď osobne/poštou na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava do 17:00 h. alebo e-mailom na adresu sona.cepkova@nadaciapontis.sk. Odborná komisia z nich následne vyberie víťaza súťaže.
 • Do 20. októbra 2014 – druhé zasadnutie hodnotiacej komisie
 • 21. október 2014– oficiálne vyhlásenie víťaza súťaže o návrh ceny Via Bona Slovakia
 • 3. november 2014– uzavretie zmluvy o dielo s víťazom súťaže
 • 2. marec 2015 – odovzdanie textov na gravírovanie (všetky ocenenia na Via Bona Slovakia 2014 by mali byť do 2. marca vyrobené)
 • 26. marec 2015 – slávnostný galavečer Via Bona Slovakia

Ostatné:

 • Nadácia Pontis (ďalej len Organizátor) si vyhradzuje právo nevybrať víťaza súťaže, a to v tom prípade, ak hodnotiaca komisia neodporučí žiaden súťažný návrh na realizáciu.
 • Umelci dávajú účasťou v súťaži v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, podobizne svojho diela, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a záznamov týkajúcich sa svojej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia. Organizátor si vyhradzuje právo komunikovať víťaza súťaže obvyklým spôsobom, a to cez médiá a komunikačné kanály Nadácie Pontis.
 • Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

Finančná odmena:

 • Skicovné 100 eur získavajú všetci účastníci postupujúci do 2. kola.                  
 • Za výrobu hlavnej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 500 eur/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2014 sú vyhlásené 2 hlavné ceny, čiže za výrobu 2 hlavných cien je maximálna odmena 1 000 eur.
 • Za výrobu menšej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 200 eur/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2014 je vyhlásených 5 menších cien, čiže za výrobu 5 menších cien je maximálna odmena 1 000 eur.

Kategórie Via Bona Slovakia 2014

Hlavné ceny:

 • Zodpovedná veľká firma – za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu
 • Zodpovedná malá/stredná firma – za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi

Menšie ceny:

 • Skvelý zamestnávateľ – za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov
 • Férový hráč na trhu – za projekt výnimočného prístupu k zákazníkom a dodávateľom
 • Zelená firma – za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia
 • Dobrý partner komunity – za strategický prístup firmy k darcovstvu
 • Podporovateľ dobrovoľníctva – za podporu dobrovoľníckych aktivít zamestnancov

 Ďalšie nefinančné prínosy:

 • predstavenie súťažných návrhov v druhom kole na www.NadaciaPontis.sk a ďalších komunikačných kanáloch Nadácie Pontis
 • zviditeľnenie víťaza pred predstaviteľmi významných firiem na Slovensku počas slávnostného galavečera Via Bona Slovakia
 • možnosť získať opakovanú zákazku na minimálne 4 nasledujúce roky

Viac informáci vám poskytne:

Soňa Cepková, programová koordinátorka
Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: sona.cepkova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111