07. 06. 2022 Filantropia

Srdce pre deti podporí 11 projektov zameraných na vzdelávanie pedagogických asistentov

Do výzvy sa prihlásilo 13 projektov, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 11 z nich. Prerozdelený im bude grant v celkovej výške 50 000 €.

Pedagogickí asistenti a asistentky zohrávajú v inkluzívnom vzdelávaní kľúčovú úlohu, preto je dôležité ponúkať im rôznorodé možnosti vzdelávania. Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, nedávno vyhlásil v spolupráci so spoločnosťou Dedoles grantovú výzvu pre organizácie s názvom Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní. Jej zámerom bolo podporiť projekty lokálnych organizácií zamerané na vzdelávanie pedagogických asistentiek a asistentov, s cieľom zvýšiť ich kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu k vzdelávaniu.

Do výzvy sa prihlásilo 13 projektov, hodnotiaca komisia o podpore 11 z nich. Prerozdelený im bude grant vo výške 50 000 €. „Je dôležité, aby mali všetky deti rovnakú šancu na dobré vzdelávanie, bez ohľadu na ich zdravotné znevýhodnenie, špeciálne vzdelávacie potreby či sociálne zázemie. Keďže som sama matkou dieťaťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, viem, aké dôležité je, aby mali asistenti potrebné zručnosti, pedagógovia chápali úlohu asistentov a spoločne si nastavili čo najlepšie spoluprácu, z ktorej budú profitovať nielen deti, ale aj celá naša spoločnosť,“ uviedla Jana Hrubcová, Sustainability Manager v spoločnosti Dedoles, ktorá zároveň prihlásené projekty hodnotila.

Podľa Michala Marušku, ktorý vedie vydavateľstvo Ringier Axel Springer, aktuálna výzva ukázala, čo všetko trápi deti v oblasti inkluzívneho vzdelávania. „Som rád, že aj vďaka podpore silného partnera, spoločnosti Dedoles, sa nám podarilo vybrať projekty, ktoré zlepšia úroveň vzdelávania, a tým aj budúcnosť mnohých detí.“

Vybrané z podporených projektov:

Centrum včasnej intervencie KOŠICE – Vzdelávaním asistentov k podpore inkluzívneho vzdelávania

Centrum vníma vzdelávanie asistentov a asistentiek ako kľúčovú oblasť premeny tradičného školstva na inkluzívne. Zo svojich doterajších skúseností považuje za prioritné oblasti vo vzdelávaní asistentov, ako aj ostatných aktérov zmeny, informovanosť, zručnosti a komplexnú podporu. V projekte sa doposiaľ zameriavali na to, kto sú aktéri zmeny vo vzdelávaní a aké informácie, zručnosti a podporu potrebujú. V nasledujúcom období sa chcú zamerať na hľadanie odpovede na otázku, ako odovozdávať informácie, budovať zručnosti a poskytovať podporu. V rámci grantovej výzvy chce centrum vytvoriť a pilotne overiť online nástroje pre asistentov na zdieľanie informácií a poskytovanie podpory.

Bodkáčik, Združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR – Aj s hendikepom to zvládneš

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky detí, ktoré trpia psoriázou, ekzémami, atopiou či akné, a skvalitniť komunikáciu a prístup k nim v komunite školského prostredia. Združenie sa zameria najmä na inkluzívny prístup, vzdelávanie pracovníkov v školstve, ale aj na aktiváciu pedagógov, napr. v MŠ, aby sa pozerali na problematiku detí so zdravotným znevýhodnením z iného uhla pohľadu ako doteraz a vedeli im viac pomôcť. Vďaka inkluzívnemu prístupu budú pozitívne pôsobiť na detí aj rodičov, čo môže viesť k odstráneniu neuróz a napätia, čo umožní deťom napredovať vo vzdelávaní. Združenie plánuje realizovať seminár, webinár, poskytovať konzultácie a organizovať komunitné aktivity.

Inštitút dialogických praxí – Alka v multidisciplinárnej praxi pre všetkých

Inštitút chce prostredníctvom projektu získať expertízu na multidisciplinárnu inklúziu detí a žiakov. Ide o viacstupňové vzdelávanie, ktoré pripraví nielen pedagogických asistentov, ale aj ich podpornú sieť ďalších mentorov a koordinátorov dlhodobejšej inkluzívnej podpory, naprieč medzirezortom, inštitúciami a všetkými úrovňami podpory. Táto sieť asistencie bude presahovať do komunít, kde rodiny v ťažkých životných situáciách žijú. Cieľom projektu je vybudovať stabilný základ inkluzívnej zmeny a dlhodobo udržateľný proces inovácií v rozvoji kľúčových kompetencií pedagogických asistentov, pôsobiacich už od raného veku až do dospelosti.

Pozrite si všetky podporené projekty

„Samotná prítomnosť pedagogického asistenta alebo asistentky v škole ešte nemusí zaručovať, že deti dostanú potrebnú podporu. Preto je výzva Asistenti v inkluzívnom vzdelávaní, zameraná na vzdelávanie pedagogických asistentov a asistentiek, taká dôležitá a cenná. Vďaka podporeným projektom dostanú desiatky z nich kvalitný výcvik a prípravu, ktorá im môže výrazne napomôcť, aby zlepšili svoju prácu s deťmi. Mnohé projekty by si zaslúžili výraznejšiu podporu aj od štátu, aby sa kvalitné vzdelávanie dostalo čo najväčšiemu počtu ľudí, ktorí sa podieľajú na práci s deťmi s rozmanitými potrebami,“ povedal Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz, kttorý bol v projekte expertným hodnotiteľom.

Zloženie hodnotiacej komisie:

  • Jana Hrubcová (Dedoles)
  • Michal Maruška (Ringier Axel Springer Media)
  • Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz)
  • René Skácal (Štátny pedagogický ústav)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

Martina Čápová, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.