24. 04. 2023 Sociálne inovácie

Poznáme organizácie, ktoré sa zúčastnia Impact Lab Inkubátora

Nezávislé komisie vybrali 21 postupujúcich, ktorí prejdú intenzívnym vzdelávacím programom. V spolupráci s lektormi a lektorkami z biznis prostredia zaškolíme organizácie v projektovom a finančnom manažmente či vedení tímu.

Do Impact Lab Inkubátora bolo podaných 91 projektov, z nich 86 postúpilo pred hodnotiace komisie. Najviac projektov sa uchádzalo o podporu v oblasti vzdelávania, nasledovala inklúzia a ľudské práva. V oblasti demokracie a právneho štátu bolo projektov najmenej .

Nezávislých hodnotiteľov a hodnotiteľky sme vyberali na základe ich expertízy v jednotlivých oblastiach:

  • vzdelávanie: Ivana Janotíková, Romana Kanovská, Alžbeta Štofková Dianovská, Peter Ostradický, Anna Rosinová, Tomáš Horváth,
  • inklúzia a ľudské práva: Karin Andrášiková, Martina Čápová,
  • demokracia a transparentnosť: Erik Láštic, Martin Turček, Anna Rosinová.

Komisie posudzovali každú kategóriu samostatne, pričom pri jednotlivých projektoch hodnotili: realizovateľnosť (kvalitu) ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu a škálovania projektu, mieru inovatívnosti a naliehavosti riešenia.
Komisie vybrali spolu 21 projektov: vzdelávanie – 13 projektov, inklúzia a ľudské práva – 5 projektov, demokracia a právny štát – 3 projekty.

Vzdelávací program pre postupujúcich odštartuje 4. mája s workshopom na tému: Teória zmeny, stratégia dopadu a definovanie misie, a potrvá do 8. júna 2023. V ďalších vzdelávacích blokoch, ktoré sa budú konať každý týždeň, získajú organizácie informácie o: projektovom, finančnom a strategickom manažmente, fundraisingu, PR, HR, sledovaní dopadu a systémovej zmene.

Účasťou v Inkubátore môže organizácia získať aj finančnú podporu, a to do výšky až 20 000 eur. Pridanou hodnotou je sieťovanie a inšpirácie od skúsených organizácií v akcelerátore.

Kompletný zoznam účastníkov Impact Lab Inkubátora podľa kategórií v abecednom poradí:

Vzdelávanie

Centrum vzdelávacích analýz
Názov projektu: Podpora kvalitných vzdelávacích politík na zníženie vplyvu socio-ekonomického zázemia detí na vzdelávanie
Strategickým cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu tvorby vzdelávacích politík, ktoré sa týkajú znižovania vplyvu socio-ekonomických rozdielov na vzdelávanie.

Edusteps
Názov projektu: Impact Lab Inkubátor 2023
Projekt je zameraný na posilnenie kompetencií učiteľov v oblasti vyhľadávania a tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu a využitie týchto zručností pri zážitkovom, motivačnom učení a posilňovaní kritického myslenia žiakov a študentov v online priestore.

EDUTYP
Názov projektu: EDU-KOMPAS
Projekt sa sústredí na podporu a rozvoj inkluzívneho prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, a to vedením škôl k multidisciplinárnej spolupráci, ako aj prostredníctvom praktických príručiek pre koordinátorov.

ELEP
Názov projektu: Učíme INAK
Na Slovensku sú deti nútené učiť sa čítať len jednou metódou, čo však nevyhovuje každému a oberá o možnosť naučiť sa čítať. V rámci projektu vytvorí preto organizácia čítanky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

EMTEGRA
Názov projektu: Emocionálny Kompas
Projekt zabezpečí udržateľné šírenie programu Emocionálny Kompas na 1. a 2.stupeň ZŠ a predškolský vek. Triedy dostanú praktické knižky s aktivitami na podporu duševného zdravia, láskavých vzťahov a zdravej práce s emóciami a na 2.stupni ZŠ aj mobilnú aplikáciu pre prácu s emóciami v škole aj doma.

Klub detskej nádeje
Názov projektu: Malý robotik – veľká budúcnosť
Organizácia sa zameriava na deti hospitalizované v rôznych slovenských mestách. V rámci projektu v nich chce vzbudiť záujem o informatiku a robotiku, naučiť ich hravou formou základy programovania, rozšíriť ich technické a matematické schopnosti, či viesť ich k analytickému a kritickému mysleniu.

mMEDCON
Názov projektu: KaSMED – Korespondečný seminár medicíny
Korešpondenčný seminár medicíny (KaSMED) sa zameriava na vzdelávanie stredoškolských študentov a študentky formou prípadových štúdií („case studies“). Najúspešnejší riešitelia seminára sa v lete účastnia týždňovej Letnej akádemie.

Onkoinfo
Názov projektu: Vzdelávanie onkologických pacientov – protinádorová liečba a dezinformácie o rakovine
Organizácia tvorí portál určený onkologickým pacientom a pacientkám. Jeho súčasťou bude edukácia o rakovine, navigácia internetom na dôveryhodné zdroje informácií a pomoci.

OpenLab
Názov projektu: OpenHub – inovatívne technologicko-vzdelávacie centrum
Organizácia plánuje otvoriť inovatívne technologicko-vzdelávacie centrum, ktorého cieľom je nahradiť IT vzdelávanie na stredných školách a preniesť praktické vyučovanie na jedno miesto v Žilinskom kraji.

Partnerstvo pre sociálne inovácie
Názov projektu: Aj my sa chceme rozvíjať
Zámerom projektu je vytvárať motivačné prostredie pre deti a mládež zo zraniteľných skupín s cieľom zlepšiť ich vedomosti a zručnosti, a napomôcť ich ľahšiemu začleňovaniu do spoločnosti.

Slovak Crohn Club
Názov projektu: Zlepšenie kvality života pacientov s IBD ochoreniami
Čas venovaný vzdelávaniu pacientov a pacientok s IBD ochoreniami je zo strany zdravotníckeho personálu mnohokrát obmedzený a pacienti sú nútení pátrať po relevantných informáciách. Projekt organizácie Slovak Crohn Club chce túto situáciu zlepšiť.

Také naše
Názov projektu: Regióny
Projekt Regióny sa zameriava na menej rozvinuté regióny a poskytuje im možnosť rásť prostredníctvom ľudí, ktorý región poznajú a žijú v ňom, či podporou cestovného ruchu. Jeho ambíciou je podpora miestnych a vytváranie komunity, ktorá bude dlhodobo spolupracovať. .

Ženský algoritmus
Názov projektu: Skill-In
Projekt Skill-In je séria komunitných meetupov v Košiciach, ktorá je súbežná s online vzdelávaním dostupným pre celé Slovensko. Obsah stretnutí rozvíja digitálne zručnosti a pomáha primárne ženám adaptovať sa na prácu s digitálnymi technológiami v každodennom živote za účelom potenciálneho kariérneho rastu či uplatnenia.

Inklúzia a ľudské práva

Detstvo deťom
Názov projektu: Aby každé dieťa malo šťastné detstvo
Organizácia sa zameriavame na dlhodobú prácu so skupinou maloletých a mladistvých rómskych matiek (často ešte na ZŠ), ich partnermi a deťmi. Špecializuje sa na včasnú intervenciu pre deti s rizikom ohrozenia vývinu z dôvodu života v prostredí generačnej chudoby. Projektom v tejto práci pokračuje.

Inštitút aktívneho bývania
Názov projektu: Komunitné seniorské bývanie – inovatívne riešenie pre aktívny a dôstojný život seniorov
Projekt je zameraný na vytvorenie udržateľného modelu asistovaného komunitného bývania s ponukou sociálnych, zdravotných a ďalších podporných služieb pre seniorov. Koncept je inšpirovaný dobrou praxou zo zahraničia.

ISAC – International Society for Arts and Culture
Názov projektu: Založenie Funnylicious divadla
Projekt vytvorí priestor pre migrantov a menšiny prejaviť sa pomocou umenia a integrovať do spoločnosti. Stanú sa súčasťou komunity, ktorá sa učí používať nástroje improvizačného divadla a rozprávať svoje príbehy pred publikom počas Storytelling nights.

Starokatolíci na Slovensku
Názov projektu: Profesionalizácia práce s menšinovými skupinami a rozšírenie pôsobenia v regiónoch
Organizácia chce projektom vytvoriť bezpečný priestor pre inklúziu LGBTQI+ ľudí, ako aj ďalších menšinových a ohrozených skupín obyvateľstva, a to formou advokačnej kampane.

Usmej sa na mňa
Názov projektu: Rovnosť príležitostí pre všetkých
Projekt zabezpečí prípravu mladých ľudí s intelektovým a iným znevýhodnením na trh práce. Poskytne im nové zručnosti, a prostredníctvom pracovného kouča bude oslovovať zamestnávateľov a sprevádzať ich na stážach pri začleňovaní do zamestnania.

Demokracia a právny štát

DemDis
Názov projektu: DEMDIS: Next level discussion
Projekt sa zameriava na osvetu a rozšírenie potenciálu metód, ktoré smerujú k nachádzaniu konsenzu a vedeniu férovej a otvorenej diskusie. Chce pomôcť  rôznym komunitám v riešení ich problémov.

Chcemvediet.sk
Názov projektu: Zlepšovanie podávania infožiadostí Chcemvediet.sk
Portál Chcemvediet.sk slúži na podávanie žiadostí o informácie. Funguje úspešne už niekoľko rokov. V Impact Lab Inkubátore by radi získali viac informácií o škálovaní a udržateľnosti svojich aktivít. Chcú tiež navýšiť organizačné kapacity a inovovať poskytované služby.

Projekt Neon
Názov projektu: Ako pomáhať tým, ktorí pomáhajú iným – spätná väzba a starostlivosť
Robiť ľudskoprávny aktivizmus je jednoducho drina. Je dôležité, aby tí, ktorí aktivizmus robia, mali možnosť nahliadnuť do jeho histórie – na taktiky, metódy a chyby svojich predchodcov a predchodkýň, a aby mali miesta, na ktorých dostanú starostlivosť – kde sú ľudia a informácie, ktorí rozumejú ich témam. To všetko projekt ponúka.


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111