24. 03. 2023 Zodpovedné podnikanie

Poznáme firmy, ktoré postúpili do finále Via Bona Slovakia 2022

O finalistoch rozhodovali v prvom kole hodnotenia nezávislé komisie. Zo 66 nominácií vzišlo 20 finálových projektov v siedmich kategóriách.

O ocenenie Via Bona Slovakia sa tento rok uchádzalo 60 firiem, čo je najviac od roku 2016. Celkovo predložili 66 nominácií – najväčšie zastúpenie mali kategórie Zelená firma (15) a Spoločensky inovatívna firma (13). V prvom kole hodnotenia nezávislé komisie rozhodli, že do finále postúpi 20 z nich.

Nadácia Pontis aj tento rok odovzdá ocenenie v siedmich kategóriách. Víťazov ceny Via Bona Slovakia za rok 2022 slávnostne vyhlási 11. mája.

Zodpovedná veľká firma

Slovak Telekom

Slovak Telekom svoju stratégiu zodpovedného podnikania postavil na štyroch pilieroch – znižovaní uhlíkovej stopy, cirkularite, vytváraní diverzitného a inkluzívneho prostredia a digitálnej inklúzii, aby nikto nezostal na okraji technologickej spoločnosti. V oblasti ochrany životného prostredia sa spoločnosť zaviazala dosiahnuť do roku 2030 úplnú cirkularitu na úrovni technológií a zariadení a do roku 2040 nulové emisie. 100 % spotreby elektrickej energie už v súčasnosti pochádza z trvaloudržateľných zdrojov. Firma v rámci inkluzívneho prístupu myslí aj na svojich zákazníkov a zákazníčky so znevýhodnením – ponúka špeciálne paušály pre ľudí so sluchovým alebo zrakovým postihnutím, v predajniach zaviedla tlmočenie do/z posunkového jazyka a seniorom poskytuje asistenciu pri inštalovaní a administrovaní aplikácií. Zapojila sa aj do krízovej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Firma v uplynulom roku prebehla agilnou transformáciou – v súvislosti s touto zmenou zaviedla nové pozície, ako agilný kouč, scrum master či chapter lead, ktorých úlohou je dbať na neustály rozvoj členov jednotlivých tímov. V rámci digitálnej inklúzie realizuje Telekom viacero aktivít na podporu komunity a spoločnosti. Zaviedol napríklad Enter olympiádu, na ktorej školské tímy prezentovali svoje prototypové riešenia z microbitov, aj grantový program na podporu digitálnych zručností seniorov. Prostredníctvom aktivít zameraných na digitálnu inklúziu sa mu podarilo v minulom roku zasiahnuť viac ako pol milióna ľudí na Slovensku.

Whirlpool Slovakia

Zodpovedné podnikanie spoločnosti je primárne orientované na kvalitu ľudského kapitálu, k dominantným témam patrí zamestnávanie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Whirlpool ich učí nielen pracovným návykom, ale aj ako obsluhovať techniku vo výrobných halách tak, aby svoje znalosti a zručnosti mohli uplatniť v ktorejkoľvek výrobnej sfére. V Poprade, regióne s vysokou nezamestnanosťou, v súčasnosti zamestnáva 23 % ľudí rómskeho pôvodu, ale aj inak sociálne znevýhodnené skupiny. Stabilita a spokojnosť zamestnancov sa prejavuje minimálnou fluktuáciou a lojalitou počas dlhých rokov. K ich rozvoju prispievajú aj tréningové a kompetenčné centrá pre rovnosť príležitostí, ktoré firma vybudovala z vlastných zdrojov. Obe sa nachádzajú priamo v areáli závodu a slúžia pri výbere zamestnancov, ale aj pri ich tréningu a zaškoľovaní.

V oblasti ochrany životného prostredia sa závodu podarilo dosiahnuť rekordne nízke úrovne spotreby energie a vody na jeden vyrobený spotrebič, do roku 2030 sa tiež zaviazal dosiahnuť nulovú bilanciu emisií. Ako výrobca kuchynských spotrebičov pomáha predchádzať plytvaniu potravinami. Prostredníctvom kampane Chvíle, ktorými sa neplytvá, edukuje triedy prvého stupňa základných škôl o tom, ako v domácnosti neplytvať jedlom. Whirlpool sa tiež aktívne zapája do pomoci miestnej komunite, najmä ľuďom v núdzi, a to nielen dobrovoľníckou pomocou od zamestnancov, ale aj darovaním chýbajúcich spotrebičov. Pomohol tak napríklad krízovým centrám, materským školám aj sirotincom na Ukrajine.

Zodpovedná malá/stredná firma

Be Lenka

Be Lenka sa zameriava na vývoj a výrobu produktov s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka, vo svojom portfóliu má barefoot obuv a ergonomické nosiče pre deti. Jej produkty sú vyrábané ručne, s využitím lokálnych surovín a v krajinách so silnou obuvníckou tradíciou, čím podporuje tradičnú remeselnú výrobu. Aspekt ekológie a udržateľnosti je prítomný v celom fungovaní firmy. Modely sú vyrobené z odpadového materiálu, krabice na balenie tovaru sú z recyklovaných a recyklovateľných materiálov, vzniku odpadu tiež predchádza predobjednávkami, vďaka ktorým sa jej darí vyrobiť len toľko, koľko skutočne potrebuje. Cieľom spoločnosti v tejto oblasti je vyrobiť revolučnú barefoot topánku, ktorá bude 100 % kompostovateľná.

Be Lenka si zakladá na pro-zákazníckom prístupe, ktorý je prítomný v prísnej kontrole výrobkov, predlžovaní doby vrátenia produktov v určitých obdobiach, zákazníckom servise, community managemente na sociálnych sieťach a v transparentnej komunikácii smerom k zákazníkom. Zamestnanci a zamestnankyne získavajú nové poznatky a zručnosti v rámci Be Lenka Akadémie, procesom rozvoja ich sprevádza interný koč. Firma zameriava svoju pozornosť aj na edukáciu zákazníkov, a to v oblasti slow fashion aj v témach správnej chôdze, postoja a kontaktného rodičovstva. Na podporu charitatívnych projektov zriadila Nadáciu Be Lenka, prostredníctvo ktorej podporila vybudovanie veterinárnej ambulancie v záchrannej stanici v Zázrivej alebo vytvorenie vzorového Bioklimatického parku v Košiciach.

Herba Drug

Rodinná firma Herba Drug je najväčším výrobcom kozmetiky na Slovensku. Produkty vyvíja vo vlastných laboratóriách, pri ich výrobe a predaji spája vysokú kvalitu s dostupnou cenou. Firma sídli v Smižanoch, v obci na východnom Slovensku. Hoci by pre ňu bolo ekonomicky výhodnejšie podnikať na západnom Slovensku, najmä kvôli jednoduchšej logistike, považuje za dôležité rozvíjať svoj región. Zamestnanie poskytuje ľuďom z obce a blízkeho okolia – zamestnáva ženy pred dôchodkom, ľudí rómskeho pôvodu, ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhé roky vo firme pracovali aj nepočujúci. Vďaka svojmu prístupu, benefitom a dobrým vzťahom na pracovisku sa firma môže pochváliť dlhodobými zamestnancami a zamestnankyňami, ku ktorým sa pridávajú ďalšie rodinné generácie.

Herba Drug pred ziskovosťou uprednostňuje podporu lokálnych dodávateľov, aj napriek vyšším cenám, a spokojnosť zákazníkov – napríklad tým, že nepozastavuje výrobu produktov, ktoré vykazujú nízke zisky. Firma pomáha ľuďom v núdzi v rámci celého Slovenska, podporuje talenty, vzdelávanie a občiansky aktivizmus v regióne. V roku 2022 spustila projekt Z nemocnice za dobrodružstvom, v rámci ktorého zabezpečuje pre detských onkologických pacientov na Slovensku a ich rodičov jemnú kozmetiku, ale aj zábavné úlohy na dlhé dni liečby. Po liečbe sa môže každý pacient spolu s rodičom zúčastniť výletu v Bachledovej doline.

Zľavomat

Zľavomat učí ľudí objavovať nové a zaujímavé miesta na Slovensku prostredníctvom zážitkov, a tak prispieva k zodpovednému rozvoju cestovného ruchu. Z portfólia ponúkaných služieb tvoria 80 – 90 % pobyty na Slovensku, čím motivuje zákazníkov a zákazníčky, aby dovolenkovali prioritne na Slovensku a využívali služby domácich podnikateľov. Firma kladie dôraz na pro-zákaznícky prístup – na základe hodnotení zákazníkov upravuje svoje portfólio tovarov a služieb, dôkladne preveruje kvalitu ponúk a v prípade nízkeho hodnotenia či zistených nedostatkov ponuku už nespustí. Zaviedla tiež nadštandardné 48-hodinové storno, hodnotenie operátorov na zákazníckej linke aj chatbota. V roku 2022 spustila projekt Pre prírodu, v ktorom ponúka ubytovacie zariadenia usilujúce sa o udržateľný a zodpovedný prístup.

Zľavomatu záleží na tom, aby budoval otvorené prostredie, kde sa zamestnanci a zamestnankyne cítia spokojne. Raz ročne realizuje zamestnanecký prieskum spokojnosti, ľudia vo firme môžu prostredníctvom online platformy zdieľať svoje podnety aj kedykoľvek položiť otázku vedeniu. Firma transparentne komunikuje svoje výsledky dovnútra firmy, každý zo zamestnancov vidí v internom systéme, ako sa vyvíjajú tržby alebo návštevnosť ponúk na webe. Ženy pri návrate do práce z rodičovskej dovolenky podporuje možnosťou práce na skrátený úväzok, flexibilným pracovným časom aj možnosťou vziať dieťa na pracovisko. Pri svojej činnosti nezabúda ani na filantropiu. Svojim zákazníkom ponúka možnosť prispieť na podporu rôznych občianskych združení aj jednotlivcov – a to zakúpením špeciálneho voucheru alebo symbolickou sumou pri finalizácii svojho nákupu.

Výnimočný zamestnávateľ

Allegria Košice ISP s projektom Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí

Integračný sociálny podnik Allegria prevádzkuje v Košiciach Kaviareň od srdca, v ktorej zamestnáva ľudí so zdravotným znevýhodnením. Podnik okrem kaviarne zahŕňa aj cukrársku výrobu a chránenú dielňu, kde našli uplatnenie zamestnanci a zamestnankyne s mentálnym hendikepom, ktorým prevádzkový ruch kaviarne nevyhovuje. Na začiatku svojho pôsobenia, v roku 2020, podnik zamestnával 5 ľudí, v súčasnosti ich je 25. Ide o ľudí s rôznymi zdravotnými obmedzeniami, ako sú Downov syndróm, autizmus, Williamsov syndróm, dvaja zamestnanci sa pohybujú pomocou invalidného vozíka. Podnik zamestnáva aj zdravých ľudí, ktorí svojim kolegom a kolegyniam so znevýhodnením pomáhajú ako pracovní asistenti. Allegria takýmto spôsobom zvyšuje zamestnanosť a zlepšuje začleňovanie ľudí, ktorí na bežnom trhu práce nevedia nájsť uplatnenie kvôli svojmu zdravotnému obmedzeniu. Okrem práce im zabezpečuje aj ďalšie vzdelávanie a organizuje pre nich a ich rodiny rozličné kultúrne a spoločenské podujatia.

Curaprox s projektom Zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí

V roku 2019 sa firma zapojila do projektu Výpomoc so srdcom, ktorý realizuje spoločnosť Profesia. Do konca roka 2022 pracovalo v stánkoch Curaprox v nákupných centrách 10 ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä s autizmom a Downovým syndrómom. Každá z týchto osôb má prideleného kolegu či kolegyňu na trvalý pracovný pomer, ktorí im pomáhajú nielen z hľadiska pracovnej agendy, ale aj v osobnostnom rozvoji. Zamestnanci a zamestnankyne so zdravotným znevýhodnením majú určené úlohy, ktoré vykonávajú (napr. odsekávanie hlavičiek zubných kefiek určených na recykláciu), ale taktiež dostávajú úlohy na doma, ktoré podporujú ich angažovanosť a posilňujú ich pocit užitočnosti. Curaprox tak úspešne začleňuje do pracovného života ľudí, ktorí by túto šancu zrejme nemali, a zároveň búra predsudky a stigmy osobnou skúsenosťou, ako v pracovnom kolektíve, tak aj medzi zákazníčkami a zákazníkmi.

Slovenská sporiteľňa s projektom Podpora rodovej rovnosti a žien vo vedení v Slovenskej sporiteľni

Slovenská sporiteľňa prijala novú stratégiu diverzity, rovnosti a inklúzie (DEI) do roku 2025, ktorej jedným z cieľov je podpora participácie žien vo vedení. Zostaveniu stratégie predchádzalo vytvorenie novej pracovnej pozície, manažérky pre DEI. V rámci napĺňania svojho strategického cieľa banka prijala opatrenia, ktoré zmierňujú alebo odstraňujú negatívne dopady rodových nerovností a stereotypov. K online vzdelávaniu o nevedomých predsudkoch zaviedla pravidelné DEI tréningy pre nových zamestnancov a zamestnankyne a zrealizovala prvý rodový audit založený na hĺbkovom zisťovaní rodových nerovností. Zorganizovala tiež viaceré podujatia zameriavajúce sa na podporu žien, napr. vzdelávací workshop na zvyšovanie finančnej odolnosti žien a konferenciu Woman Spirit pre manažérky ašpirujúce na vedúcu pozíciu v banke.

Spoločensky inovatívna firma

Elfovia.sk s projektom Elfovia.sk

Projekt Elfovia.sk sa zameriava na skrývanie vulgárnych a nenávistných prejavov na sociálnych sieťach, ktoré sa objavujú v diskusiách pod príspevkami médií a verejných inštitúcií. Úlohou Elfov je tiež vyhľadávať falošné účty a odpovedať na vytypované komentáre. Projekt využíva hybridný model ľudskej práce moderátorov a moderných technológií, ktoré umožňujú rýchlo identifikovať problematické komentáre a skryť ich. Efektívnou moderáciou diskusií tak minimalizuje dopady dezinformácií a nenávisti a kultivuje prostredie sociálnych sietí. V roku 2022 Elfovia moderovali diskusie na stránkach takmer všetkých popredných slovenských médií. Za 11 mesiacov fungovania sa im podarilo skontrolovať viac ako 6,5 milióna komentárov a odhaliť vyše 5 000 falošných účtov.

ENVI-PAK s projektom Boj proti voľne pohodenému odpadu – behaviorálny výskum čistí slovenské mestá a obce

Problém voľne pohodeného odpadu trápi ešte aj dnes väčšinu slovenských miest a obcí. Spoločnosť ENVI-PAK si uvedomila, že zbieranie odpadkov nie je dlhodobým riešením problému, preto spustila inovatívny projekt, ktorého cieľom je pomocou behaviorálnych techník pozitívne motivovať ľudí k tomu, aby odpadky nehádzali na zem. Projekt realizovala v dvoch lokalitách – v Bratislave (jazero Štrkovec) a Ivanke pri Dunaji. Firma najprv kvalitatívnym výskumom identifikovala návštevníkov lokalít a odpad, s ktorým je najväčší problém, následne zbieraním odpadkov zisťovala, koľko odpadu sa v týchto miestach pravidelne tvorí. Ako pozitívnu motiváciu využila rôzne gamifikačné techniky a pútavé vizuály – šípky upozorňujúce na blízkosť košov, nálepky s informáciou o toxicite ohorkov či ceduľky uvádzajúce počet košov v parku. Množstvo odpadu sa jej takýmto spôsobom podarilo znížiť v Bratislave o 74 %, v Ivanke pri Dunaji o 28 %. Súčasťou projektu bol aj interaktívny workshop pre samosprávy, na ktorom spoločne dizajnovali behaviorálne projekty šité na mieru konkrétnym problémom.

Ksebe s projektom Digitalizácia prístupu psychologických služieb

Projekt reaguje na nedostatočný prístup k službám v oblasti starostlivosti o duševné zdravie – jednorazové riešenia problémov, dlhé čakacie lehoty na terapie, náročná dohľadateľnosť súkromných služieb. Firma preto vytvorila digitálnu platformu s rovnomenným názvom, prostredníctvom ktorej si ľudia môžu jednoducho a online rezervovať terapeutické sedenia. Ide o najväčšiu digitálnu platformu svojho druhu na Slovensku. Ponúka viac ako 65 kvalifikovaných a preverených psychológov a psychologičiek, ktorých možno filtrovať podľa preferencií. Klienti a klientky môžu využiť aj možnosť online terapie. Od svojho vzniku v roku 2021 firma sprostredkovala 13 000 sedení pre 3 000 ľudí. Svojím projektom chce prispieť aj k destigmatizácii duševných problémov – aktívne spolupracuje s influencermi, publikuje edukatívne príspevky na sociálnych sieťach a organizuje vzdelávacie podujatia aj diskusie.

Zelená firma

DPD s projektom Udržateľná ekologická mobilita

Dlhodobým cieľom spoločnosti DPD je znižovať emisie skleníkových plynov z prepravy zásielok. Ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku preto zaviedla doručovanie elektrickými dodávkami. V roku 2022 nahradila celkovo 53 vozidiel, čím ušetrila 530 ton skleníkových plynov. Spoločnosť plánuje do roku 2025 doručovať v Bratislave výhradne elektrickými dodávkami a zároveň navýšiť počet elektrických dodávok v rámci Slovenska na 300 vozidiel. Zelený prístup firma uplatňuje aj v ďalších aspektoch svojho podnikania – budovy mení na nízkoenergetické, recykluje odpad, zriadila zelenú strechu aj kvitnúcu záhradu na podporu biodiverzity. Svojim klientom a klientkám tiež poskytuje uhlíkový certifikát s výpočtom emisíí, ktoré by vypustili do ovzdušia, ak by prepravu ich tovaru doručovali cez inú kuriésku spoločnosť.

ekolive s projektom Nová generácia biostimulantov pre ekologické poľnohospodárstvo a zdravšie plodiny

Čistením nerastných surovín, ktoré sú odpadom po banskej činnosti, vzniká špeciálnou technológiou biolúhovania výluh. Ten firma využila pri vývoji novej generácie ekologických biostimulantov, ktoré obnovujú degradovanú pôdu, biodiverzitu, stimulujú rast a zdravie rastlín, a tak účinne nahrádzajú škodlivé agrochemikálie. Nízkokvalitné nerasty, ktoré sú opustené a nevyužívané priemyslom, sa zároveň stávajú vysokohodnotnou surovinou. Projekt tak prepája dve zdanlivo nespojiteľné oblasti – banský priemysel a agrosektor. Využitím lokálnych nerastných surovín a baktérií nachádzajúcich sa v prírode vytvára funkčný bansko-agro systém fungujúci v harmónii s prírodou. Ekolive uvádza, že je jedinou firmou na svete, ktorá poskytuje tento druh biolúhovania. Technológia je bezodpadová, nepotrebuje energiu a nemá žiadne limity pre produkciu.

OLO s projektom KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia

Bratislavské centrum opätovného použitia funguje ako mestské re-use centrum – je miestom, kde dostávajú nepotrebné, no zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Projekt slúži ako nástroj predchádzania vzniku odpadov, pretože každý si v ňom môže nájsť to, čo potrebuje, a zároveň sa v ňom môže zbaviť prebytku predmetov z domácnosti zmysluplne a ekologicky. Súčasťou KOLA je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov – osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z Bratislavy a okolia, v ktorom vznikajú zmysluplné zelené projekty a prebieha vzdelávanie detí zo škôl v meste. Centrum spolupracuje aj s neziskovým sektorom a integruje ľudí znevýhodnených na trhu práce. OLO v ňom plánuje vytvoriť aj zdieľanú dielňu, kde bude možné vyzbierané predmety opraviť, a tým predĺžiť ich životnosť.

Dobrý partner komunity

Baterkáreň s projektom Komunitné a vzdelávacie re-use centrum Baterkáreň

Baterkáreň je vzdelávacie a komunitné reuse centrum v Trnave, ktoré okrem centra opätovného použitia prevádzkuje Zdieľanú dielňu ako miesto podujatí, Požičovňu vecí a pravidelne organizuje zbierky na pomoc organizáciám či ľuďom a rodinám v núdzi. Ako prvé centrum svojho druhu na Slovensku prepája environmentálny aspekt s pomáhajúcim a sociálnym, čo sa prejavilo aj krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine, keď vnímala silnú potrebu solidarity a organizovanej pomoci. Baterkáreň vyhlásila zbierku zameranú na stravu a drogériu a spojila sa s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. Ako reuse centrum so širokou paletou ponúkaných vecí začala poskytovať aj individuálnu pomoc – spočiatku vo forme zásob na/za hranice, neskôr vyvstala potreba pomoci utečencom a utečenkyniam v Trnave a okolí. Denne vydávala humanitárnu pomoc, v roku 2022 obslúžila približne 9 500 ľudí, a prepojila sa so všetkými aktívnymi organizáciami v okolí. Na aktivitách Baterkárne participovalo viac ako 50 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a to aj z Ukrajiny.

BILLA s projektom Zdravé oči už v škôlke

BILLA sa v rámci projektu zameriava na včasnú diagnostiku zrakových porúch u predškolákov, u ktorých je kľúčová pre prípadnú korekciu alebo úplné vyliečenie. Odborníci a odborníčky realizujú v materských školách po celom Slovensku skríningové meranie, po ktorom dieťa dostane certifikát s výsledkom merania a prípadné odporúčanie pre ďalšie vyšetrenia. Samotné meranie je jednoduché, bezbolestné a zámerne prebieha v známom prostredí materskej školy, čo deti zbavuje strachu a stresu. BILLA pristúpila k projektu aj osvetovo, pretože pravidelne komunikuje dôležitosť starostlivosti o detský zrak. Dlhodobo spolupracuje s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národným ústavom detských chorôb, kde každoročne skvalitňuje očné vyšetrenia zakúpením špecializovaných prístrojov

U. S. Steel Košice s projektom Oceliari spolu pomáhajú utečencom z Ukrajiny

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa U. S. Steel angažoval v pomoci Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko. V krátkom čase sa firma prepojila aj s nadáciou a svojimi zamestnancami a zamestnankyňami, aby poskytla adresnú a konkrétnu pomoc. V priebehu pár dní zabezpečila pre utečencov a utečenkyne stovky smartfónov aj ukrajinsky hovoriacich ľudí, ktorí im telefonicky poskytovali užitočné rady. V rámci zamestnaneckej výzvy Daruj obed poskytla do júna 2022 celkovo 21 400 obedov ľudom, ktorí boli ubytovaní na internátoch TUKE v Košiciach a Prešove, stravu a ubytovanie poskytla aj vo firemnom doškoľovacom stredisku v Medzeve. Za rok 2022 išlo o viac ako  8 850 ubytovaní, ktorých finančná hodnota spolu so stravou presiahla 285 000 eur. Vďaka finančnej zbierke zamestnancov, ktorú Nadácia U. S. Steel dorovnala na 100 000 eur, firma pomohla 350 utečeneckým rodinám. Stovky zamestnancov spoločnosti pomáhali aj individuálne ako dobrovoľníci.

Férový hráč na trhu

Gerulata Technologies s projektom Pierce through the fog of info war

Gerulata Technologies vytvára produkty a poskytuje služby, ktoré pomáhajú v boji s dezinformáciami a hoaxami. Firma vníma, že verejný priestor je výrazne zahltený informačným šumom, dezinformáciami a hoaxami. Verejnosti preto sprístupňuje zaujímavé analýzy a komplexné pohľady na témy, ktoré hýbu verejnou diskusiou. Príkladom je web politics.social, ktorý poskytuje transparentný pohľad na správanie sa slovenských politikov na sociálnej sieti Facebook, aj prehľad ich reklamných kampaní v tomto prostredí. Gerulata spolupracuje s tretím sektorom, výskumnými organizáciami a univerzitami, ktorým poskytuje podporu, a to buď finančnú alebo vo forme prístupu k technológiám, dátam alebo analýzam. Takýmito krokmi chce prispieť k objektívnejšiemu vnímaniu diania v spoločnosti.

Orange Slovensko s projektom Bez nástrah online

Orange dlhodobo rozvíja osvetovo-vzdelávací program o tom, ako a čím deti trávia v online svete čas a ako im môžu dospelí pomôcť, aby sa v ňom cítili bezpečne. Spoločnosť spustila novú webovú stránku www.beznastrah.online, ktorá obsahuje články a videá na témy závislosti od internetu, kyberšikany, nevhodného obsahu, online predátorov a sebahodnoty. Portál umožňuje aj nahlasovanie nebezpečných stránok. Na Festivale pre dušu, ktorý Orange zorganizoval v spolupráci s IPčkom, o týchto témach diskutovali odborníci a odborníčky a dávali rodičom užitočné rady. Súčasťou osvety bola aj knižná publikácia určená rodičom Bez nástrah online – sprievodca bezpečným internetom.

Spoločnosť v rámci svojej Nadácie Orange otvorila nový grantový program, v ktorom podporila tematické projekty základných a stredných škôl aj mimovládnych organizácií. Školám tiež poskytla bezplatné workshopy, tematické diskusie priniesla aj na letné festivaly, a v roku 2022 uviedla službu Online ochrana, ktorá dokáže zaistiť bezpečnosť zákazníkov a zákazníčok v online prostredí – škodlivý obsah zablokuje ešte predtým, ako by sa mohol dostať do ich zariadení. Takýmto spôsobom Orange kontinuálne a otvorene pomenováva nástrahy a rizikové správanie na internete a s odborníkmi prináša širokej verejnosti odporúčania, ako ich eliminovať.

Wilderoben s projektom Duck Tapes

Spoločnosť Wilderoben organizuje pravidelne vo svojej predajni v Bratislave akciu s názvom DuckTapes, počas ktorej svojim zákazníkom a zákazníčkam zadarmo opravuje outdoorové oblečenie, a to aj v prípade, že bolo kúpené v inom obchode. Doposiaľ opravili už 450 ks odevov. Firma chce takýmto spôsobom poukázať na trvácnosť outdoorového oblečenia a inšpirovať ľudí k opravám. Detské oblečenie zakúpené v predajni Wilderoben vykupuje za 35 % pôvodnej ceny a za takú ju aj predáva ďalej bez nároku na zisk. Do obehu takto vrátila už stovky vecí a ponúkla tým možnosť ich kúpy aj ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť investovať toľko prostriedkov. Firma tiež dlhodobo podporuje 1 % zo svojho obratu lesoochranárske združenie VLK, ktorá sa snaží o obmedzenie ťažby v slovenských lesoch vytváraním siete chránených území. Myšlienky ekológie, ochrany životného prostredia a environmentálneho aktivizmu šíri aj organizovaním diskusií, standupov či premietaním eko filmov priamo v priestoroch svojho obchodu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111