31. 01. 2014 Nadácia Pontis

Ľuďom so sklerózou multiplex pomáhajú tablety pri dodržiavaní liečby

Ďalších 50 tabletov so špeciálnou aplikáciou pomôže pacientom so sklerózou multiplex dodržiavať liečbu.

Nadácia Pontis realizuje v roku 2014 druhý ročník programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex, v ktorom pomáhame ľuďom s diagnózou skleróza multiplex lepšie zvládať ich každodennú liečbu za pomoci tabletov a špeciálnej aplikácie E-DO.

Výzva na prihlasovanie žiadostí je ukončená

Prečo pomáhame

Skleróza multiplex je neurologické, chronické, rôznorodo sa prejavujúce ochorenie, ktoré v mnohých oblastiach zhoršuje kvalitu života. Ľudia so sklerózou multiplex majú často problém so zhoršovaním motoriky, pamäte, zraku, čo do značnej miery môže prispievať aj k ich sociálnej izolácii. „Jednou z ciest pre udržanie sociálneho kontaktu a získavanie aktuálnych informácií je internet. Veľa pacientov si ho však doma nemôže dovoliť, pre invaliditu sa totiž ocitajú aj v nepriaznivejšej sociálnej situácii,“ vysvetľuje Iva Králová, programová koordinátorka Nadácie Pontis. Pacienti, najmä pri dlhodobej dennej liečbe, mávajú kvôli poruchám pamäte často problém dodržiavať presne stanovenú terapiu, čo zhoršuje jej výsledky.

O čo sa snažíme

Nadácia Pontis chce svojím programom pomôcť ľuďom so sklerózou multiplex:

 • zlepšiť zvládnutie ich ochorenia a súvisiacej liečby s využitím moderných technológií,
 • umožniť pacientom prístup na internet, aby prekonávali svoju izoláciu a udržiavali sociálne kontakty,
 • zvýšiť informovanosť pacientov o ich ochorení a rôznych prístupoch k liečbe,
 • pomôcť pacientom ľahko vyhľadávať kontakty na lekárov, sociálne služby a pod. 

Ponúkame tablety so špeciálnym vybavením

Pacientom s dennou liečbou sklerózy multiplex ponúkame možnosť zapožičať si zdarma na 11 mesiacov praktický a moderný tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1 so základným príslušenstvom. Tablet má väčší displej, bezplatný prístup na internet a  štandardné softvérové vybavenie.. Na tablete je zároveň inštalovaná špeciálna aplikácia E-DO, vyvinutá pre uľahčenie každodenného života človeka so sklerózou multiplex. „Jej súčasťou je pripomienkovač užívania liekov, adresár pre vkladanie kontaktov na lekárov, plánovač termínov lekárskych vyšetrení, popis cvičení pre udržiavanie motoriky, informácie o nárokoch na sociálnu podporu,“ dodáva Iva Králová.

Tento rok sme do programu zaradili 50 tabletov. Jednému žiadateľovi bolo možné zapožičať len jeden tablet na obdobie 11 mesiacov. V budúcnosti nie je vylúčená možnosť predĺženia doby výpožičky na základe dodatku k zmluve.

Kto má nárok na zapožičanie tabletu?

O zapožičanie tabletu sa môžu uchádzať len súkromné osoby, ktorým diagnostikovali ochorenie skleróza multiplex, dovŕšili 18 rokov, pravidelne absolvujú lekárske vyšetrenia a sú liečení liekmi na sklerózu multiplex s dennou frekvenciou užívania.

O tablet je potrebné uchádzať sa vyplnením Žiadosti o zápožičanie tabletu, ktorú nájdete tu (excel formát).

Vyplnená žiadosť sa posiela:

 1. elektronicky na e-mailovú adresu: iva.kralova@nadaciapontis.sk.
 2. zároveň túto žiadosť vytlačte a potvrdenú svojím neurológom (pečiatka + podpis v kolonke 8.), zašlite poštou na adresu: Nadácia Pontis, Iva Králová, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. Neurológ v žiadosti potvrdí pravidelné absolvovanie lekárskych vyšetrení a liečbu sklerózy multiplex liekmi s dennou frekvenciou užívania.

Ak máte obmedzený prístup na internet a nemôžete žiadosť vyplniť elektronicky, kontaktujte telefonicky koordinátorku programu Ivu Královú, ktorá vám poskytne o bližšie informácie a zašle žiadosť poštou.Nezabudnite si predtým prečítať dôležité podmienky, ktoré uvádzame ďalej.

Dôležité dátumy výzvy

Vaše žiadosti prijímame do štvrtka 27. februára do 15.00 hodiny.

Po prijatí vašej žiadosti vám obratom zašleme potvrdenie (e-mailom alebo SMS).

V prípade, že od nás potvrdenie o prijatí vašej žiadosti nedostanete do 48 hodín, kontaktujte prosím koordinátorku programu.

Žiadosť je potrebné kompletne vyplniť. Žiadosti neúplné alebo nepravdivé – nebudú akceptované.

Zaslaním žiadosti sa zaväzujete, že:

 1. Súhlasíte so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti pre interné účely Nadácie Pontis.
 2. Zapožičaný tablet budete používať výlučne pre svoje osobné potreby za účelom skvalitnenia každodenného života limitovaného diagnózou sklerózy multiplex a pomoci pri liečbe.
 3. Nebudete poskytovať tablet tretej osobe.
 4. Nebudete používať tablet pre komerčné či podnikateľské účely.
 5. Nebudete programátorsky zasahovať do softwéru aplikácie E-DO ani ho inštalovať na iné IT zariadenia.
 6. Budete narábať s tabletom opatrne a zodpovedne. V prípade neúmyselného poškodenia tabletu bezodkladne budete informovať koordinátorku programu a na vlastné náklady zabezpečíte dodanie tabletu s príslušenstvom a popisom poškodenia koordinátorke do 5 pracovných dní.
 7. Zaväzujete sa, že v 4. a 11. mesiaci používania tabletu zašlete koordinátorovi vyplnený krátky dotazník pre vyhodnotenie významu užívania tabletu pre žiadateľa.

Schvaľovanie a požičiavanie tabletov

V prípade, že vaša žiadosť spĺňa všetky povinné náležitosti a podmienky, pristúpime k jej schváleniu. Podpíšeme s vami Zmluvu o zapožičaní. Na základe podpísaného Preberacieho protokolu dostanete tablet s príslušenstvom a užívateľským manuálom k aplikácii do vlastných rúk (prostredníctvom osobného prevzatia alebo doručením kuriérskou službou). Prípadné náklady spojené s cestovaním kvôli prevzatiu si hradíte sami.

V prípade väčšieho počtu žiadateľov tablety prerozdelíme podľa času doručenia žiadosti.

Časový harmonogram programu

 29. január 2014
 • vyhlásenie prijímania žiadostí –2014
 27. február 2014
 • uzávierka prijímania žiadostí – 1. kolo (do 15.00 h.)
 28. február – 24. marec 2014
 • spracovanie a schvaľovanie žiadostí,
 • zasielanie zmlúv o zapožičaní na podpis
 • odovzdávanie podpísaných zmlúv a preberanie tabletov spolu s užívateľským manuálomk aplikácii E-DO (v sídle Nadácii Pontis, resp. doručenie kuriérskou službou)

 február 2015

 • vrátenie zapožičaného tabletu Nadácii Pontis do dátumu stanoveného zmluvou a Preberacím protokolom (prípadne posúdenie predĺženia výpožičky)

Kontakt

Iva Králová, mail: iva.kralova@nadaciapontis.sk, mobil: 0911 522 554.

Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, www.nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.