14. 08. 2013 Filantropia

Grantová podpora pre spoločné aktivity zamestnancov a neziskoviek

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov do nového Zamestnaneckého grantového programu.

Zamestnanecký grantový program je určený na podporu výnimočných prípadov angažovanosti zamestnancov spoločnosti pri realizácii neziskových projektov v komunitách v okolí elektrární.

Podmienkou zaradenia projektu do grantového kola je, že projekt má svojho ambasádora z radov zamestnancov spoločnosti. Druhým predpokladom je, že sa zamestnanci spoločnosti zapojili do aktivít neziskovej organizácie, ktorá o grant žiada a v rámci akcie Naše Mesto 2013 odpracovali celkovo minimálne 50 dobrovoľníckych hodín.

 

Oblasti podpory

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport.

 

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch.

Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú schopnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

Prostriedky je možné využiť na nákup materiálu, učebných pomôcok a podobne. Nebudú podporené čisto investičné zámery obcí do verejnej infraštruktúry (napr. výmena okien na školských zariadeniach). Z grantu nie je možné hradiť náklady na mzdy a odmeny.

Hodnotiaci proces

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou,
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie,
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre región. 

Hodnotiaci proces prebieha v dvoch krokoch. Najprv hodnotiaca komisia vyberie 2 alebo 3 projekty z každého regiónu, prípadne dá predkladateľom odporúčania ohľadom úpravy rozpočtov a podobne. Z týchto projektov budú vyberať samotní zamestnanci tie, ktoré budú podporené.

Oprávnení žiadatelia o grant

O podporu z grantovej schémy môže požiadať:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

 

Finančná podpora

V grantovom programe bude v roku 2013 celkovo rozdelená čiastka 20 000 eur. Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 3 000 eur, minimálna výška je 1 000 eur.

Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných  alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 10 % celkových nákladov.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Ako a do kedy treba podať projekt

Najneskôr do 30. júla 2013 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Slovenské elektrárne, program: Zamestnanecký grantový program;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projekt cez systém darca elektronicky odoslať
 • žiadne dokumenty nie je potrebné zasielať poštou

Časový harmonogram

 • Vyhlásenie grantovej výzvy                                   24.6.2013
 • Uzávierka prijímania projektov                              30.07.2013
 • Hlasovanie zamestnancov                                  2.09. – 13.09.2013
 • Zverejnenie výsledkov                                         20.09.2013
 • Realizácia projektov                                             1.10.2013 – 30.04.2014
 • Termín na podanie záverečných správ                 15.04.2014

Zverejnenie výsledkov

Výsledky hodnotenia budú zverejnené najneskôr 20. septembra 2013 na internetovej stránke www.darca.sk

Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Kontakt

V prípade otázok môžete Vašu žiadosť konzultovať s programovou koordinátorkou Lenkou Hujdičovou z Nadácie Pontis, tel.: 02 5710 8127, mobil: 0917 260 899, e-mail: lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111