17. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

Európska komisia tlačí na reportovanie CSR

Európska komisia chce posilniť transparentnosť v podnikateľskej sfére.

Komisia 16. apríla predložila návrh na zlepšenie transparentnosti niektorých veľkých podnikov, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne otázky. Dotknuté spoločnosti budú musieť zverejňovať informácie, ktoré sa týkajú ich stratégií, rizík a dosiahnutých výsledkov v environmentálnej a sociálno-zamestnaneckej oblasti, ako aj dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a podplácaniu a pri presadzovaní diverzity v rámci ich správnych rád.

Ako to bude

Návrh sa týka veľkých spoločností s viac ako 500 zamestnancami, ktoré budú povinné zverejňovať príslušné informácie o sociálnych a environmentálnych otázkach vo svojich výročných správach. Namiesto komplexnej a detailnej správy sa budú vyžadovať iba stručné informácie a spoločnosť nemusí do správy zahrnúť tie informácie, ktoré považuje za nerelevantné. Musí však ozrejmiť, prečo tak urobila. Okrem toho sa správa bude môcť predkladať za celú skupinu a nie samostatne za jednotlivé podniky.

Spoločnosti budú mať dostatočnú mieru flexibility. Vybrať si môžu spôsob zverejňovania i normy, podľa ktorých budú postupovať (napr. iniciatíva OSN Global Compact, ISO 26000, resp. nemecký kódex udržateľnosti).

Ako je to teraz

V súčasnosti platné predpisy EÚ, a to najmä štvrtá smernica o práve obchodných spoločností a riadnych účtovných závierkach, riešia problematiku zverejňovania iných ako finančných informácií tak, že podniky majú právo rozhodnúť sa, či zverejnia určité informácie o sociálnych, environmentálnych a iných aspektoch svojej činnosti. Ukázalo so však, že súčasné pravidlá sú nejasné a neúčinné, pričom v rôznych členských štátoch sa uplatňujú rôznymi spôsobmi. V súčasnosti tieto informácie uverejňuje menej ako 10 % najväčších spoločností EÚ.

Medzičasom niektoré členské štáty zaviedli požiadavky na zverejňovanie nefinančných správ. Napríklad Spojené kráľovstvo prijalo príslušné právne predpisy v roku 2006 a teraz prebieha ich aktualizácia, Švédsko prijalo právnu úpravu v roku 2007; Španielsko v roku 2011; Dánsko zmenilo svoju právnu úpravu v tom istom roku; a vo Francúzsku boli príslušné predpisy naposledy aktualizované v máji 2012.

Zdroj: europa.eu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111